eez-2009  grafiskais elements


„Papardes zieds” augs un plauks

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Biedrības „Papardes zieds” darbības programmas līdz 2015. gada beigām mērķis ir panākt, lai tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz pierādījumos pamatotu informāciju. Darbības programmas īpašās mērķa grupas ir iedzīvotāji, kuru tiesības dažādu iemeslu dēļ netiek ievērotas, tiek apzināti ierobežotas vai netiek ņemtas vērā seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību kontekstā – cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jaunieši ieslodzījumu vietās, prostitūcijā nodarbinātas personas, romu (čigānu) mazākumtautības pārstāvji, sociāli mazaizsargāto grupu sievietes un jaunieši. Vienlaikus darbs šajā periodā virzīts uz organizācijas ilgtspējas nostiprināšanos – līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo loka paplašināšanu un sadarbības attīstīšanu ar citām NVO.
Darbības programma tiks īstenota nacionālā mērogā – Rīgā un citās vietās, atkarībā no katras aktivitātes un sadarbības partnera specifikas.
Programmas galvenie pasākumi paredz daudzveidīgu pieeju – kvalitatīvie pētījumi, jauniešu brīvprātīgo apmācība, informatīvi izglītojošo materiālu izstrāde un izdošana, atzinumu gatavošana par politikas dokumentiem, citu organizāciju pieredzes iepazīšana un adaptēšana, individuālas konsultācijas, apmācības, brīvprātīgo darba koordinēšana, tikšanās ar lēmumpieņēmējiem, sadarbība ar citām jomas NVO, līdzekļu piesaistes darba attīstīšana.
Galvenie darbības rezultāti būs līdz šim ierobežoto tiesību, pakalpojumu, informācijas seksuālās un reproduktīvās veselības jomā pieejamības paplašināšana, sadarbības ar citām NVO un organizācijas ilgtspējas nostiprināšanās, attiecībā uz atsevišķām iedzīvotāju grupām – arī pirmo reiz praksē izmēģināti veselības profilakses pasākumi.

Projekta rezultāti: Biedrība “Papardes zieds”, īstenojot Darbības programmu, sekmējusi organizācijas mērķa sasniegšanu – panākt, lai tiktu īstenotas katra cilvēka seksuālās un reproduktīvās tiesības, lai katram būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi un izvēle tiktu izdarīta, balstoties uz pierādījumos pamatotu informāciju. Īpaši nozīmīgi tas bijis, jo Darbības programmas ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta iedzīvotāju grupām, kuru tiesības dažādu iemeslu dēļ netiek ievērotas, tiek apzināti ierobežotas vai netiek ņemtas vērā tieši seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību kontekstā, piemēram, cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, jaunieši ieslodzījumu vietās, prostitūcijā nodarbinātas personas, romu (čigānu) mazākumtautības pārstāvji, sociāli mazaizsargāto grupu sievietes un jaunieši.
Mērķa grupa: 10 NVO, 21 biedrs, 11 darbinieki, 23 brīvprātīgie, 89 jaunieši, 22 citu NVO pārstāvji, 52 pieaugušie.
Galvenie rezultāti:
1. Nodrošinātas vienaudžu izglītotāju apmācības (20 dalībnieki).
2. Nodrošināts atbalsts jauniešu brīvprātīgo grupai.
3. 12 lekcijas-diskusijas par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem (223 dalībnieki).
4. 12 nodarbību cikls jauniešiem par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumiem (196 dalībnieki).
5. Izveidota īsfilma par kontracepciju “Kā pasargāt sevi mīlējoties?” (2,25 min), kas pieejama www.youtube.com/wattch?v=eJ6j0SIdcXY .
6. Dalība HIV infekcijas, tuberkulozes un seksuālās transmisijas infekciju izplatības ierobežošanas koordinācijas komisijā.
7. Dalība prostitūcijas ierobežošanas darba grupā.
8. Komunikācija ar sabiedrību par dažādiem ar abortu tematiku saistītiem aspektiem (6 raksti interneta portālos).
9. Piedalīšanās likumdevēja darbā jautājumos, kas skar sievietes reproduktīvo veselību un tiesības jautājumos, kas saistīti ar abortu normatīvo regulējumu (11 sēdes).
10. Interešu aizstāvības darbs SRVT jomā parlamentā un ministrijās (38 sēdes un darba grupas un 64 individuālās tikšanās ar politiķiem un ierēdņiem, iesniegti atzinumi un komentāri par 6 politikas dokumentiem).
11. Notikušas 10 konsultācijas /klātienes tikšanās ar 10 citām NVO par interešu aizstāvības jautājumiem, kas saistīti ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām
12. Noticis komandas stiprināšanas pasākums (25 dalībnieki).
13. Izstrādāta un prezentēta biedrības jaunā stratēģija 2016.-2022.gadam.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/DAP/MAC/059
Projekta apstiprināšanas datums: 20.06.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.08.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 30
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 66456.94 EUR / 46 706.20 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 56772.59 EUR / 39 900.00 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2988.03 EUR / 2 100.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 6696.32 EUR / 4 706.20 LVL;
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 147 k-2-47, Rīga, LV-1013
Tālr. nr.: 67212700
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.papardeszieds.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli