Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

eez-2009  grafiskais elements


Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis - veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā visās dzīves jomās, mazinot sociālo nevienlīdzību, nodrošinot dzimumu līdztiesības izpratni un sociālo iekļaušanos sabiedrībā kopumā.
Mērķa grupa: sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši ar ģimenēm, NVO, kas pārstāv minēto grupu tiesības un intereses
Galvenās aktivitātes:
1. Pieredzes apmaiņas pasākumi
2. V. A. Mocarta komiskā opera Bastjēns un Bastjēna
3. Radošo darbu konkurss- „Es un mana dzimtene”
4. Nodarbību cikls bērniem „Atver pasauli iespējām un prasmēm”
5. Semināri par bērnu un jauniešu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās
6. Diskusijas par dzimumu līdztiesības tēmām
7. Minifestivāls „Populārs kopā ar draugu!”
8. Kampaņa „Elpo ZAĻI!”
Īstenošanas vieta – Latvijas visi reģioni, Norvēģija
Plānotie rezultāti:
Veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija sabiedrībā, stiprinātas NVO iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā visās dzīves jomās, mazinot sociālo nevienlīdzību, nodrošinot dzimumu līdztiesības izpratni un sociālo iekļaušanos sabiedrībā kopumā.
Mērķa grupa: sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie dzīvotāji
145 bērni ,150 jaunieši, 20 ģimenes ar bērniem, 103 personas ar invaliditāti, 9 NVO, kas pārstāv minēto grupu tiesības un intereses.
Projekta īstenošana vieta - Rīga, Preiļi, Jelgava, Liepāja, Oslo.
Projekta īstenošana veicinājusi sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā, stiprinātas NVO iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai.
Galvenie sasniegtie rezultāti:
1. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Oslo.
2. Iestudēta V. A. Mocarta komiskā opera "Bastjēns un Bastjēna", kurā piedalījās 50 bērni un jaunieši. Notikuši 3 operas uzvedumi (1118 apmeklētāji – mērķa grupas pārstāvji).
3. Radošo darbu konkurss- „Es un mana dzimtene” (275 dalībnieki).
4. Nodarbību cikls bērniem „Atver pasauli iespējām un prasmēm” (67 bērni, t.sk. 19 ar īpašām vajadzībām).
5. 5 trīs dienu semināri par bērnu un jauniešu tiesībām un iespējām dažādās dzīves jomās (83 dalībnieki).
6. 3diskusijas par dzimumu līdztiesības tēmām (60 dalībnieki).
7. Minifestivāls „Populārs kopā ar draugu!” (100 jaunieši).
8. Kampaņa „Elpo ZAĻI!” (radošo darbu konkurss - 134 dalībnieki, 10 komandu spēles -236 dalībnieki, 10 zīmējumu meistarklases - 177 dalībnieki).
9. Veikta speciāla lifta – pacēlāja ierīkošana RLB namā nodrošinot cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem piekļuvi nama telpām, kurās notiek dažādi kultūras, izglītības, u.c. pasākumi projekta ietvaros un ārpus tā. Līdz ar to novērsta diskriminējoša situācija, kad bija liegta iespēja pasākumus apmeklēt nepieciešamo komunikāciju neesamības dēļ.
Tiks nodrošināta projekta ilgtspēja -
Finansiālā ilgtspēja – RLB, partneru sniegtie pakalpojumi, saimnieciskā darbība, ziedojumu piesaiste, dalība dažādos projektu konkursos nodrošina finanšu resursus, lai turpinātu darbību un īstenotu šādas aktivitātes arī pēc projekta īstenošanas

Institucionālā ilgtspēja – RLB, partneriem rīcībā ir cilvēkresursi, lai turpinātu ar aktivitātēm saistīto darbu, nepieciešamības gadījumā kā brīvprātīgos vai papildus personālu piesaistot augsti kvalificētus biedrības biedrus. Svarīgākais virziens RLB darbībā ietver inovatīvus veidus kā risināt sociālās problēmas bērnu un jauniešu vidū, paaugstinot viņu dzīves kvalitāti un vispārējo izglītības līmeni

Politiskā ilgtspēja – projekta īstenošanas laikā iegūtā informācija (aptaujas, intervijas, diskusiju rezultāti, u.c.) tiks izmantota uzlabojot politikas dokumentu izstrādi, nodrošinot sabiedrības, valsts pārvaldes un pašvaldību informētību par sabiedrības problēmām un vajadzībām, kā arī veicinot NVO iesaisti sociālo jautājumu risināšanā, tās ieviešanas uzraudzībā. Projekta rezultāti būs uzskatāms labās prakses piemērs, kas veicinās sociālā kapitāla vairošanu tādējādi popularizējot un dodot ierosmi īstenot līdzīgas aktivitātes vai idejas darbā ar bērniem un jauniešiem no sociālās atstumtības riska grupām un/ vai īpašām vajadzībām.
'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>
article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>