Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētāji[..]

eez-2009  grafiskais elements


Atbalsta sistēma Latvijas audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: veicināt labklājības izaugsmi, Latvijā sekmējot stabilas, profesionālas ģimeniskas aprūpes atbalsta sistēmas izveidi un pastāvēšau bērniem, kas zaudējuši vecāku gādību.
Mērķa grupa: audžuģimenes, adoptētāji, aizbildņi un viesģimenes.
Īstenošanas vieta: Rīga, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģioni.
Galvenās aktivitātes:
1. Profesionālās atbalsta sistēmas izveidošana projekta meŗķa grupai, nodrošinot bez vecāku gādības palikušajiem bērniem labu aprūpi ģimeniskā vidē, atbalsta sistēmas uzturēšanā iesaistot pašvaldības.
2. Speciālistu apmācība un vienotas atbalsta programmas ieviešana Latvijas reģionos.
3. 4 mobilo atbalsta centru izveide mērķa grupai Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos, lai sniegtu pieejamus pakalpojumus, t.sk. sociālā darbinieka un psihoterapeita konsultācijas, atbalsta grupas, konsultācijas krīzes situācijās, apmācības atbilstoši ‘ģimeņu vajadzībām, mentoru apmācība, stiprinot ģimeņu savstarpējo atbalstu.
Projekta realizācijas rezultātā tiks veicināta bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu deinstitucionalizēta ārpusģimenes aprūpe un uzlabota tās kvalitāte.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt labklājības izaugsmi Latvijā, sekmējot stabilas, profesionālas ģimeniskas aprūpes atbalsta sistēmas izveidi un pastāvēšanu bērniem, kas zaudējuši vecāku gādību. Projekts tika īstenots visos Latvijas novados.
Projekta mērķis ir sasniegts, jo atbalstu, apmācības un konsultācijas projekta laikā kopā saņēmušas 1036 personas – aizbildņi, audžuģimenes, adoptētāji, viesģimenes un bioloģiskās ģimenes. Kopā nostrādātas 6246 individuālās konsultāciju stundas, t.sk. 3162 psihologa/psihoterapeita, 3084 sociālā darbinieka konsultāciju stundas. Noorganizētas 16 atbalsta grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 148. Noorganizēti 6 saskarsmes un piesaistes uzlabošanas trenniņi ar kopējo dalībnieku skaitu 82. Noorganizēts mentoru apmācību seminārs 28 dalībniekiem. Noorganizēti 8 izglītojošie/tematiskie semināri ar kopējo dalībnieku skaitu 310. Izstrādāta vienota atbalsta programma un apmācīti 16 speciālisti. Saskaņā ar publicitātes plānu celta arī sabiedrības un iesaistīto pušu (pašvaldības speciālistu) zināšanu kapacitāte. Visos reģionos kopā noorganizētas 7 apaļā galda diskusijas 4 preses konferences, 4 noslēguma pasākumi reģionos un noslēguma pasākums Rīgā ar 85 dalībnieku piedalīšanos. Īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju (Norvēģijas Valsts direktorāts bērnu, jaunatnes un ģimenes lietās).
Atbalsta programmas īstenošana pēc projekta beigām tiks plānota kopīgi ar pašvaldību un to institūciju pārstāvjiem, kā arī stiprināta vai nodibināta sadarbība ar reģionālo pašvaldību bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem, lai turpinātu apzināt un plānot mērķa grupai primāri nepieciešamos pakalpojumus nākotnē, kā arī vienotos ar pašvaldību par to sniegšanas kārtību. Izveidoto reģionālo mobilo atbalsta centru darbību atbilstoši projekta gaitā iegūtajai praksei turpinās pārraudzīt reģionālās partnerorganizācijas. Izstrādāto Latvijas reģionos aprobēto Atbalsta programmu varēs izmantot pašvaldībās pēc projekta beigām, balstoties arī Eiropas Savienības politikā deinstitucionalizācijas atbalstam.
Projekta īstenošanā iesaistīti partneri: Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība "Estere", Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs – „Spēlmaņi”, Biedrība „Caritas”, Zantes audžuģimeņu biedrība „Pīlādzītis”, Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna sāta”. Biedrības, balstoties pieredzē darbā ar mērķa grupu, darbojās kā reģionālie atbalsta punkti un deleģēja dalībai projektā reģionālos koordinatorus. Partneriem sākotnēji bija plānots nodot finansējumu aktivitāšu īstenošanā, taču faktiski partneru speciālisti noslēdza tiešus līgumus ar projekta īstenotāju par konsultatīvā darba veikšanu reģionos projekta ietvaros.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/087
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 16.01.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna Sāta” ,Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība „Estere” ,Biedrība „CARITAS”,Zantes audžuģumeņu biedrība „Pīlādzīts”,Bauskas novada audžuģimeņu atbalsta centrs "Spēlmaņi"
Projekta īstenošanas vieta(s): Jelgava,Daugavpils,Liepāja,Bauska
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 109985.17 EUR / 77 298.02 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94037.32 EUR / 66 089.80 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4949.33 EUR / 3 478.41 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10998.52 EUR / 7 729.80 LVL;
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 26514351
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.krize.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org