Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jaunieš[..]

eez-2009  grafiskais elements


Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir vienotas sabiedrības veidošana Latvijā, radot atbalstošas un draudzīgas vides mehānismus bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un viņu ģimenēm.
Projekta tiešais mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu speciālām vajadzībām integrāciju vietējā sabiedrībā, uzlabot viņu izglītības kvalitāti un mazināt viņu atstumtību, veicinot viņu tiesību un interešu aizstāvību reģionālajā, nacionālā un starptautiskajā līmenī.
Tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem (ar speciālām vajadzībām).
Netiešā mērķa grupa ir tiešās mērķa grupas bērnu un jauniešu ģimenes, jo bērnu invaliditātes dēļ tās ir sociāli atstumtas un nevar pilnvērtīgi piedalīties dažādos sabiedrības procesos, un pedagogi.
Īstenošanas vieta: ir visi (4) Latvijas reģioni (izņemot Rīgu).
Galvenās aktivitātes: daudzveidīgi iekļaujoši atbalsta pasākumi mērķa grupas bērniem un jauniešiem sociālo un kognitīvo prasmju apguvei; inovatīvu sociālo pakalpojumu izstrāde un ieviešana; informatīvās vides pieejamības uzlabošana; mediatoru apmācība un darbība, sociālo partneru (pedagogu, vecāku, sociālo darbinieku un citu speciālistu) izglītošana, izmantojot norvēģu metodiku Grunnlaget; sabiedrības izpratnes un aktīvas līdzdalības veicinošas aktivitātes mērķa grupas tiesību aizstāvībā; sadarbības ar Norvēģijas partneri stiprināšana rīcībspējas stiprināšanai ilgtermiņa darbībai.
Plānotie galvenie rezultāti: mērķa grupai tiks nodrošināts gan integrācijas sociālais efekts, ko dod integrācija vienaudžu vidē un iekļaušanās dažādās dzīves jomās, gan kognitīvās attīstības efekts, gan ievērojami uzlaboti viņu mācību rezultāti; izstrādāti apmācību kursi un izglītoti speciālisti; aktivizētas un izglītotas vietējās kopienas mērķa grupas tiesību aizstāvībā/nodrošināšanā pašvaldību un valsts līmenī; izveidoti jaunu pakalpojumi, kā mediatoru darbība; uzlabota informatīvās vides pieejamība un izveidots e-info punkts; u.c.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija vērsts uz bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju vietējā sabiedrībā, viņu izglītības kvalitātes uzlabošanu un atstumtības mazināšanu, radot atbalstošas un draudzīgas vides mehānismus un veicinot viņu interešu aizstāvību dažādos līmeņos. Projekta plānotie mērķi ir sasniegti:

• tika apmācīti 56 mediatori, četru atbalsta grupu dalībnieki – pavisam 68 cilvēki, sekmējot atbalstošas un draudzīgas vides mehānismu izveidi, atbalsta grupām tika novadīti 15 tematiskie praktikumi, kuros piedalījušies 147 dalībnieki;

• novadīti 13 atbalsta grupu iekļaujošie pasākumi, kuros piedalījās 449 bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām kopā ar saviem vienaudžiem, vecākiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem, nodrošinot bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem atstumtības mazināšanu un integrēšanu sabiedriskajā dzīvē;

• tika apmācīti 28 Latvijas pedagoģi un speciālisti darbam ar Grunnlaget (Norvēģija) metodiku, sniedzot arī konsultatīvo atbalstu metodikas izmantošanā, strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām, veicinot šo bērnu izglītības kvalitātes uzlabošanu un esošo paņēmienu pilnveidošanu;

• izglītoti 79 vecāki un mediatori bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām interešu aizstāvības stiprināšanai;

• izveidot Latvijā jauns pakalpojums – E-punkts bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenēm un pedagogiem: http://www.iic.lv/e-punkts. Tā ir vietne, kurā vienkopus, strukturētā veidā atrodama nozīmīga informācija, kas ir svarīga bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Punktu apmeklēja 2870 lietotāji, papildus sniegtas 16 telefoniskas vai elektroniskas konsultācijas;

• izveidoti un izplatīti 2 video rullīši par projektu un izstrādāti metodiskie ieteikumi “Atbalsta grupu darbs bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām un riska grupu integrācijai izglītībā”;

• publicētas 9 publikācijas reģionālajos laikrakstos, publikācija specializētā izglītības žurnālā “Skolas Vārds”, 67 informatīvas ziņas par projektu 49 inerneta vietnēs, 6 ziņas radio un TV;

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/135
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Resursu centrs Pedverket,Biedrība "Izglītības projekti"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rēzekne,Jūrmala,Cēsis,Jēkabpils,Preiļi,Aizkraukle
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzeme,Latgale,Vidzeme,Zemgale
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 107650.55 EUR / 75 657.24 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 92041.22 EUR / 64 686.94 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4844.28 EUR / 3 404.58 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 10765.05 EUR / 7 565.72 LVL;
Juridiskā adrese: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202
Tālr. nr.: 65235635
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.iic.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org