eez-2009  grafiskais elements


TU.ESI.LV

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „TU.ESI.LV” mērķis ir 18 mēnešu laikā uzlabot dzīves kvalitāti 1000 bērniem un jauniešiem, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības un nabadzības riskiem.
Projekta aktivitātes notiks Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionos un aktivitāšu ietvaros tiks paaugstināta mērķgrupas uzņēmējdarbības, līdzdalības un sadarbības un komunikāciju prasmes un dota iespēju iesaistīties ar šo jomu saistītos praktiskos pasākumos un aktivitātēs.
Projekta galvenās aktivitātes ir:
- Projekta uzsākšanas seminārs
- Uzņēmējdarbības ideju forumi
- Tikšanās ar uzņēmējdarbības, līdzdalības, sadarbības un komunikācijas viedokļu līderiem un ekspertiem
- „Kafija ar politiķiem” un „Saldējums ar lielajiem” pasākumi
- Sadarbības un komunikācijas apmācības un tīklošanās pasākums
- Metodiskā materiāla izveide
- Neformālās izglītības seminārs
- Noslēguma konference
- Dzīvesstila blogs
Projekta rezultāti iekļauj paaugstinātu zināšanu, pieredzes, prasmju, motivācijas un iedrošinājuma līmeni mērķgrupai, kā arī paaugstinātu motivāciju citām organizācijām un institūcijām strādāt ar mērķgrupu un tai aktuāliem jautājumiem.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem, kas pakļauti dažādiem sociālās atstumtības un nabadzības riskiem, gūt dažāda veida uzņēmējdarbības, līdzdalības un sadarbības pieredzi, mācīties uzņemties atbildību, proaktīvi pašiem veidot savas dzīves kvalitāti, izrādīt iniciatīvu un īstenot savas idejas.
Projekta mērķa grupa bija sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā 194 bērni, 921 jaunietis, t.sk. arī 29 bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām (invaliditāti). NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā 25 biedri, 15 darbinieki un 30 brīvprātīgie.
Projekta aktivitātes tika īstenotas dažādās Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• 4 uzņēmējdarbības ideju forumi kuros projekta mērķauditorija tikās un darbojās kopā ar vietējiem uzņēmējiem, lai dalītos pieredzē un piedalītos ideju ģenerēšanas radošajās darbnīcās, kā arī veidotu kontaktu tīklu un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas.
• 8 mērķauditorijas jauniešu tikšanās ar uzņēmējdarbības viedokļu līderiem un ekspertiem kur neformālā atmosfērā tika pārrunāti uzņēmēju personīgie pieredzes stāsti, uzņēmējdarbības iespējas jauniešiem, kā arī uzņēmējdarbības priekšrocības un trūkumi.
• 8 mērķauditorijas jauniešu tikšanās ar lēmumu pieņēmjiem “Kafija ar politiķiem”, kur neformālā atmosfērā tika veidots dialogs starp jauniešiem un vietējās pašvaldības politiķiem un lēmumu pieņēmējiem.
• 10 mērķauditorijas bērnu tikšanās ar lēmumu pieņēmjiem “Saldējums ar lielajiem”, kur neformālā atmosfērā tika veidots dialogs starp bērniem un vietējās pašvaldības politiķiem un lēmumu pieņēmējiem.
• 8 mērķauditorijas jauniešu tikšanās ar līdzdalības viedokļu līderiem un ekspertiem, kur neformālā atmosfērā tika pārrunātas līdzdalības iespējas jauniešiem, personīgi pieredzes stāsti, zināmie jauniešu līdzdalības veiksmes stāsti, kā arī ar līdzdalību kā nodarbošanās jomas priekšrocības un trūkumi.
• 4 divu dienu apmācību pasākumi par komunikāciju un tīklošanos, kuru laikā veicinātas un uzlabotas mērķauditorijas sadarbības un komunikācijas prasmes.
• 8 mērķauditorijas jauniešu tikšanās ar sadarbības un komunikācijas viedokļu līderiem un ekspertiem, kur neformālā atmosfērā tika pārrunātas sadarbības un komunikācijas sniegtās iespējas jauniešiem, personīgi pieredzes stāsti, zināmie jauniešu sadarbības un komunikāciju veiksmes stāsti, kā arī sadarbības un komunikāciju kā nodarbošanās jomas priekšrocības un trūkumi.
• Rokasgrāmata darbam ar bērniem un jauniešiem “TU.ESI.LV”, kurā aprakstītas projekta tēmas - līdzdalība, uzņēmējdarbība, sadarbība un komunikācija.
• Divi 7 dienu semināri 30 mērķgrupas pārstāvjiem – jauniešiem no visiem projektā iesaistītajiem reģioniem. Semināra mērķis bija veicināt jauniešu zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, līdzdalībā un komunikācijā.
• 1 dienas noslēguma konference, kurā piedalījās projekta pārstāvji, projekta dalībnieki, kā arī citas valsts un pašvaldības iestādes un NVO, kuras darbojas sociālās iekļaušanas un neformālās izglītības jomā.
• Jauniešu dzīvesstila un iedvesmas stāstu bloga TUESI.LV veidošana, kura mērķis ir komunicēt ideju par to, ka arī Latvijas reģionos dzīves jauniešiem var būt interesanta, aizraujoša, stilīga un patīkama – viss atkarīgs no katra jaunieša iniciatīvas, kā arī vēlēšanās ne tikai patērēt lietas un notikumus, bet arī līdzradīt ko jaunu.
Projekta laikā īstenotas 54 informatīvas, apmācību un diskusiju aktivitātes, iesaistot 194 bērnu un 921 jauniešu no visiem Latvijas reģioniem. Projekta aktivitātēs piedalījušies 75 dažādu nozaru eksperti (uzņēmēji, NVO pārstāvji, komunikācijas jomas speciālisti u.c.), kā arī 185 pašvaldības, nacionālā un Eiropas līmeņa lēmumu pieņēmēji un politikas veidotāji.
Projekta dalībnieku iegūtās prasmes, pieredze un zināšanas, sniegtais iedrošinājums un motivācija ir ļoti nozīmīgi ilgtspējas nodrošinātāji. Bērni un jaunieši var izmantot iegūto pieredzi dažādās vidēs. Īpaši nozīmīgi, ka projekts ir sniedzis iespēju bērniem un jauniešiem tiešā un nepastarpinātā veidā tikties gan ar lēmumu pieņēmējiem, uzņēmējiem un dažādu jomu ekspertiem, kas nodrošina nozīmīgu pieredzi un iedvesmu nākotnes dzīves veidošanā, personības izaugsmē un karjeras izvēlē. Projekts ir attīstījis sadarbību un kontaktus gan dalībniekiem, gan partnerorganizācijām.
Projekta partneri aktīvi turpina izplatīt projekta pieredzi un rezultātus arī pēc projekta noslēguma, kopīgi veidojot TUESI.LV iedvesmas stāstus, organizējot diskusijas “Kafija ar politiķiem” un “Saldējums ar lielajiem”, rīkojot biznesa ideju forumus u.c. aktivitātes.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/137
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 04.02.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "NEXT"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca",Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”,Biedrība "Jauniešu klubs "Dēms"
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 111721.31 EUR / 78 518.18 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94407.30 EUR / 66 349.83 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4968.81 EUR / 3 492.10 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 12345.20 EUR / 8 676.26 LVL;
Juridiskā adrese: Katoļu iela 5, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456
Tālr. nr.: 26132223
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.nextyouth.org

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org