Sākums > Finansējuma avoti

eez-2009  grafiskais elements


Integrēta pieeja atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir īstenot integrētu pieeju atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai, attīstot preventīvus pasākumus vardarbības mazināšanai ģimenē, nodrošinot inovatīvus rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajiem, atbalsta pasākumus līdzatkarīgajiem, kā arī veidojot iestrādes sociālajai uzņēmējdarbībai.
Projekta mērķa grupa ir atkarīgās personas no sociālās atstumtības riska grupām, tajā skaitā maznodrošinātie, bezpajumtnieki un personas, kas atbrīvotas no ieslodzījuma vietām, un šo personu ģimenes locekļi.
Projektā tiks sniegtas konsultācijas atkarīgo personu ģimenes locekļiem, organizētas līdzatkarīgo pašpalīdzības grupas un izglītojoša sadraudzības nometne. Tiks izstrādāta un adaptēta rehabilitācijas un adaptācijas programma, lai sekmētu atkarīgo personu atveseļošanos un integrāciju sabiedrībā. Tiks īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, izveidojot iestrādes daudzfunkcionālam darbnīcu kompleksam un atkarīgo cilvēku darba prasmju atjaunošanai. Nodibinājuma brīvprātīgie tiks apmācīti darbam ar atkarīgajām personām. Tiks izstrādāts metodiskais materiāls par projekta pasākumiem, un tiks veikta sabiedrības informēšana, izglītošana un projekta rezultātu izplatīšana. Projekta rezultātus un labo praksi paredzēts izplatīt sadarbībā ar projekta partneri – Rīgas pilsētas Labklājības departamentu.
Projekts tiks realizēts Rīgā, Katoļu ielā 14, sociāli karitatīvajā centrā „Betlēmes žēlsirdības māja”.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - īstenot integrētu pieeju atkarīgo personu sociālajai iekļaušanai, attīstot preventīvus pasākumus vardarbības mazināšanai ģimenē, nodrošinot inovatīvus rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgajiem, atbalsta pasākumus līdzatkarīgajiem, kā arī veidojot iestrādes sociālajai uzņēmējdarbībai ir sasniegts, jo projekta īstenošanas laikā ir notikusi preventīvu pasākumu īstenošana riska grupas ģimenēm vardarbības mazināšanai - sniegta 161 konsultācija, īstenotas pašpalīdzības grupas nodarbības un nometnes, izstrādāta atkarīgo personu rehabilitācijas un adaptācijas programma, izstrādātas sociālā uzņēmuma pilotprojekta vadlīnijas, notikušas nodibinājuma brīvprātīgo darbinieku apmācības, novadīti 2 projekta informatīvie semināri.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/060
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 04.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Nova vita"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Rīgas domes Labklājības departaments
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 49319.78 EUR / 34 662.14 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 42168.42 EUR / 29 636.13 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2219.39 EUR / 1 559.80 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4931.97 EUR / 3 466.21 LVL;
Juridiskā adrese: Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003
Tālr. nr.: 27058109
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org