Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dz[..]

eez-2009  grafiskais elements


Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „ Sociālais brīvprātīgais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei” mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam un ieviest jaunas sociālo pakalpojumu formas Vidzemes reģionā. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mērķa - veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās – sasniegšanā, jo:
- tiks nodrošināta jaunu un inovatīvu sociālu pakalpojumu pieejamība personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem;
- tiks pārņemta Norvēģijas Sarkanā Krusta pieredze sociālā brīvprātīgā darba attīstībā;
- tiks veicināta bērnu un jauniešu, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļauto, iesaiste pilsoniskajā sabiedrībā un brīvprātīgajā darbā;
- tiks izveidoti sociālie centri bērnu, jauniešu un senioru labklājības uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.
Projekta ietvaros plānots :
- nodrošināt sociālos pakalpojumus (piemēram, psihologa, logopēda, ergoterapeita, fizioterapeita u. c. speciālistu konsultācijas) pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai tām personām, kurām līdz šim bija ierobežotas iespējas tos izmantot;
- nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām, tādējādi mazinot viņu sociālo atstumtību un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti;
- veicināt jauniešu brīvprātīgā darba attīstību, lai uzlabotu situāciju brīvprātīgo darba veicēju sniegto pakalpojumu saņēmējiem (senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti);
- motivēt vietējo sabiedrību iesaistīties LSK vai citu NVO, kā arī neformālo grupu darbā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un risinātu sociālas problēmas.
Projekts sniegs ieguldījumu programmas „ NVO fonds” mērķa - stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai – sasniegšanai, jo projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas:
- mazinās sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas, atbilstoši statistikas un pētījumu datiem, pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem un senioriem;
- veicinās bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī iesaisti LSK kā biedriem vai brīvprātīgajiem;
- nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.
Projekta īstenošanas vieta: Cēsu novads, Valkas novads

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, kuri ir pakļauti sociālās atstumtības riskam un ieviest jaunas sociālo pakalpojumu formas Vidzemes reģionā.Projekta īstenošana ir nodrošinājusi būtisku ieguldījumu nosprausto mērķu sasniegšanā Cēsu un Valkas novadā.
Projekta īstenošanas vieta: Valkas novads, Cēsu novads.
Projekta tiešā mērķgrupa:
Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā:

- 239 bērni;

- 218 jaunieši;

- 32 personas ar invaliditāti;

- 257 seniori (personas pirmspensijas vecumā, pensionāri);
- 1 NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā:

- 5 biedri;

- 5 darbinieki.
Projekta rezultāti:
Nodrošināta sociālo pakalpojumu pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai tām personām, kurām līdz šim bija ierobežotas iespējas tos izmantot – psihologa konsultācijas izmantojuši 87 klienti, diētas māsas konsultācijas izmantojuši 67 klienti, medicīnas māsas konsultācijas izmantojuši 132 klienti, logopēda konsultācijas izmantojuši 129 bērni, koriģējošās vingrošanas nodarbībās piedalījušies 136 bērni, fizioterapeita konsultācijas izmantojuši 169 klienti;
82 jaunieši apguvuši zināšanas un prasmes brīvprātīgajā sociālajā darbā, sniedzot pakalpojumus 72 senioriem un personām ar invaliditāti;
218 bērni un jaunieši saņēmuši jaunas zināšanas un prasmes starpkultūru komunikācijas, pilsoniskās līdzdalības, pašapziņas celšanas, veselīgā dzīvesveida un brīvprātīgā darba veikšanas jautājumos;
289 seniori apguvuši jaunas zināšanas un prasmes, piedalījušies veselību veicinošos pasākumos.
Projekts sniedza ieguldījumu apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” mērķa - veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, finansiāli atbalstot nevalstisko organizāciju projektus apakšprogrammas atbalsta jomās – sasniegšanā, jo:
- tika nodrošināta jaunu un inovatīvu sociālu pakalpojumu pieejamība personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem;
- tika pārņemta Norvēģijas Sarkanā Krusta pieredze sociālā brīvprātīgā darba attīstībā;
-tika veicināta bērnu un jauniešu, t.sk. sociālās atstumtības riskam pakļauto, iesaiste pilsoniskajā sabiedrībā un brīvprātīgajā darbā;
-tika izveidoti sociālie centri bērnu, jauniešu un senioru, kā arī personu ar zemiem ienākumiem labklājības uzlabošanai un pakalpojumu pieejamībai.
lai motivētu vietējo sabiedrību iesaistīties LSK vai citu NVO, kā arī neformālo grupu darbā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un risinātu sociālas problēmas. Projekts sniedza ieguldījumu programmas „ NVO fonds” mērķa - stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai – sasniegšanai, jo projekta ietvaros tika īstenoti pasākumi, kas:
- mazināja sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas, atbilstoši statistikas un pētījumu datiem (papildus skat.C3.sadaļu), pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā arī personām ar zemiem ienākumiem;
-veicināja bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī LSK kā biedriem vai brīvprātīgajiem;
-nodrošināja jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.

1. Stiprināta sadarbība starp LSK un Norvēģijas Sarkano Krustu, kā arī sadarbība starp NVO un publisko sektoru – pašvaldībām.
2. Atlasīta un iesaistīta visa plānotā mērķa grupa – 457 bērni un jaunieši, 257 seniori, 32 personas ar invaliditāti.
Notikuši 2 atklāšanas pasākumi, 1 – Cēsu novadā, 1 – Valkas novadā, kuros piedalījušies 226 dalībnieki..
3. Izveidoti 2 sociālie centri, kas aprīkoti regulārai pakalpojumu nodrošināšanai un pieejamībai. Nodrošināta pensionēta ārsta, diētas māsas, psihologa, logopēda pieejamība katrā novadā. Regulāri koordinēts jauniešu brīvprātīgais sociālais darbs katrā novadā. Kopumā iesaistīti 82 jaunieši.
Noorganizētas Norvēģijas partneru lekcijas un konsultācijas.
4. Visos pasākumos aktīvi līdzdarbojušies 457 bērni un jaunieši. Apmācības apmeklējuši:
pilsoniskā līdzdalība, līdzdalības demokrātija un pilsoniskā sabiedrība- 34 bērni un jaunieši;
brīvprātīgais darbs – pluss vai mīnuss? -179 bērni un jaunieši; starpkultūru komunikācija – 34 bērni un jaunieši;
pašapziņas celšana –50 jaunieši;
veselīgs dzīvesveids – 123 bērni un jaunieši;
netradicionālās lauksaimniecības formas ienākumu avotu dažādošana i- 19 bērni un jaunieši;
praktisko iemaņu darbnīcas - 64 dalībnieki
5. Visos pasākumos aktīvi līdzdarbojās 257 seniori.
Projekta aktivitātēs iesaistījušies:
grāmatu draugu klubs – 47 seniori;
veselīgs dzīvesveids senioriem – 58 seniori;
vingrošanas klubs – 142 seniori;
dārzkopība- 70 seniori;
netradicionālās lauksaimniecības formas ienākumu avotu dažādošanai - 35 seniori;
Noorganizēti 5 pasākumi, kas aptvers visas paaudzes:
2 atklāšanas pasākumi – 226 dalībnieki; 2 Visu paaudžu talkas - 135 dalībnieki;
Dāliju diena – 102 dalībnieki.
Noorganizēti Norvēģijas partneru pieredzes iepazīšanas pasākumi.
6. Izveidotas 2 jauniešu – brīvprātīgā sociālā darba veicēju – grupas. Kopumā iesaistīti 82 jaunieši.
Nodrošināta pakalpojumu pieejamība 72 senioriem un personām ar invaliditāti.
Veikta regulāra klientu apmierinātības novērtēšana.
Nodrošināts konsultatīvais atbalsts jauniešiem – brīvprātīgā sociālā darba veicējiem –224 konsultācijas (individuālas un grupu) kopā abos novados.
Nodrošinātas 8 supervīzijas kopā abos novados. Noorganizēti Norvēģijas partneru pieredzes iepazīšanas pasākumi.
7.Noslēgtas vienošanās ar novadu domēm vai LSK komitejām par telpu izmantošanu vietējo jauniešu grupu vajadzībām. Katrā novadā apmācīts vietējais koordinators.
8. Nodrošināta projekta publicitāte - sagatavotas un nosūtītas 11 preses relīzes, 12 raksti reģionālajos laikrakstos, regulāras informācijas LSK, Valkas novada un Cēsu novada mājas lapās, notikuši 2 atklāšanas pasākumi.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/074
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Sabiedriskā organizācija "Norvēģijas Sarkanais Krusts",Valkas novada dome,Cēsu novada pašvaldība
Projekta īstenošanas vieta(s): Cēsu novads,Valkas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 52781.22 EUR / 37 094.85 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 45127.94 EUR / 31 716.10 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2375.15 EUR / 1 669.26 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5278.13 EUR / 3 709.49 LVL;
Juridiskā adrese: Skolas iela 1, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: +371 29737333
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.redcross.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org