eez-2009  grafiskais elements


"Radoša cilvēka prasmju skolas” un starpreģionāla tīkla izveide sociālā atstumtības riska grupu atbalstam

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta īstenošanas laikā tiek izstrādāts „Radoša cilvēka prasmju skolas” metodiskais materiāls, tā ietvaros izveidots starpreģionu zināšanu un resursu atbalsta tīkla pilotprojekts, aktivizēta nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaistīšana metodikas realizācijā un veicināta sociālā riska grupu, sevišķi lauku bērnu, jauniešu un ģimeņu, personu ar invaliditāti labklājības izaugsme, mazinot sociālo nevienlīdzību un radot iespēju piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā.
Projekta mērķi ir izstrādāt un ieviest „Radoša cilvēka prasmju skolas” metodiku Jūrmalas pilsētā un Jaunjelgavas novadā. 60 sociālās atstumtības riska grupu dalībniekiem un 10 nevalstisko organizāciju pārstāvji un brīvprātīgie pilnveido iemaņas prasmju darbnīcā, apgūst un integrē praksē jaunrades un eksakto zinību iemaņas, iesaistās atbalstoša zināšanu un resursu tīkla izveidē, saņem psihologa konsultācijas, veicinot pašattīstību, sociālo vienlīdzību un nodarbinātību.
Projektā tiek izstrādāts inovatīvs nodarbību ciklu „Praktiskās dabaszinātnes”, kas ietver praktisku zināšanu apguvi matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, fizikā un astronomijā, šo zināšanu radošu sasaisti ar izmantojumu prasmju darbnīcā un ikdienas dzīvē.

Результаты проекта: Projekta mērķis vispārējais mērķis bija izstrādāt “Radoša cilvēka prasmju skolas” – inovatīva sociālā pasākuma modeli un metodisko materiālu, tā ietvaros izveidot zināšanu un resursu atbalsta tīkla pilotprojektu Latvijas reģionos, aktivizējot nevalstisko organizāciju un brīvprātīgo iesaistīšanu metodikas realizācijā un veicinot sociālā riska grupu, sevišķi lauku bērnu, jauniešu un ģimeņu, kā arī personu ar invaliditāti labklājības izaugsmi, mazinot sociālo nevienlīdzību un radot iespēju piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 82 bērni, 50 jaunieši, 16 ģimenes ar bērniem, 10 personas ar invaliditāti. Ka arī NVO, kas pārstāv iepriekš minētās iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 6 biedri un 18 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Izveidots viens metodiskais materiāls radošu prasmju un praktisku dabas zinību apguvei, kas aprobēts Jaunjelgavas novadā un Jūrmalā.
Izstrādāts “Praktisko dabaszinātņu” nodarbību cikls (konkrētas vides spēles, ņemot vērā iesaistītās mērķauditorijas zināšanu apjomu), saistot dabas zinību apguvi ar radošu prasmju nodarbībām.
Izveidots zināšanu un resursu atbalsta tīkls, kurā iekļauts biedrības, to biedri, un biedrorganizācijas un amatnieki.
Psihologa atbalsta nodarbības un individuālas psihologa konsultācijas bija pieejamas 181 mērķauditorijas dalībniekam. Galvenās apspriestās tēmas – problēmsituācijas un spriedze ģimenē, stresa mazināšana, attiecības skolā, problēmsituācijas ar pusaudžiem, u.t.t.
Projekta laikā ir īstenoti sākotnējie mērķi – ir veicināta sociāla riska grupu, sevišķi lauku bērnu un jauniešu, ģimeņu, ka arī personu ar invaliditāti labklājības izaugsme un samazināta sociālā nevienlīdzība un radīta iespēja piedalīties demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības pilnveidošanā. Pavisam projekta laikā 84 bērniem, 50 jauniešiem 17 ģimenēm ar bērniem bija radīta iespēja apgūt jaunas radošas prasmes, praktiskas zināšanas dabas zinātnēs, saņemt psihologa konsultācijas, tādejādi iesaistoties sabiedriskās aktivitātes un mazinot sociālo nevienlīdzību.
Projekta norises laikā tika sekmēta pusaudžu sadarbība un ģimenes kopīgas nodarbinātības iespējas, iesaistot dažāda vecuma ģimenes locekļus kopīgā jaunu, vietējo resursu izmantošanā balstītu prasmju un zināšanu apguvē.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/PP/1/MEC/139
Дата утверждения проекта: 11.09.2013.
Дата заключения проектного договора: 30.10.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Pasaku māja „Undīne” – Zaļais ordenis”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība „Ekociemats”,Biedrība „Spūldzīte””,Biedrība „Austras biedrība”
Место осуществления проекта: Jūrmala,Jaunjelgavas novads
Регион(ы) осуществления проекта: Visa Latvija
Время осуществления проекта в месяцах: 13
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 49772.06 EUR / 34 980.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 42555.10 EUR / 29 907.89 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2239.75 EUR / 1 574.11 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4977.21 EUR / 3 498.00 LVL;
Юридическии адрес: Parka iela 1, Jūrmala, LV-2015
Номер тел.: 20203120
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.undine.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org