eez-2009  grafiskais elements


Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projektu programmas mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos, attīstot inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību.
Projekta īstenošanas vieta – Valmiera.
Atbalstītā projektu programma paredz:
1. Nodrošināt publicitātes pasākumus un informācijas pieejamību;
2. Paaugstināt organizācijas un mērķa grupas kapacitāti motivācijas programmās;
3. Sekmēt alternatīvu pakalpojumu sniegšanu jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti;
Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
1. Projekta publicitātes ietvaros uzsākšanas un noslēguma pasākumi, 85 dalībnieki;
2. Radošo nodarbību darbnīcas apmeklē un piedalās 1028 dalībnieki;
3. Noorganizētas 2 sevis pilnveidošanas sporta nometnes, 40 jaunieši ar invaliditāti un 10 brīvprātīgie;
4. Attīstīts kopienas sociālais darbs Camphill ciematā 2x, 20 jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem;
5. Noorganizēts lekciju kurss „Asistents personām ar invaliditāti”, 20 dalībnieki (gan vecāki, gan sociālie darbinieki);
6. Noorganizēts motivācijas programmas apmācību cikls, 36 dalībnieki;
7. Sniegtas 175 individuālas psihologa konsultācijas, 25 dalībnieki;
8. Noorganizēts 30 nodarbību cikls ārstnieciskā vingrošanā, 24 dalībnieki;
9. Veikti publicitātes pasākumi (10 publikācijas vietējā presē, informācija mājas lapās 16x, 200 informatīvie materiāli, projekta bukleti 200 eks.).

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanos, attīstot inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 5 jaunieši, 58 bērni un jaunieši ar intelektuālās attīstības traucējumiem, 65 bērnu un jauniešu ar intelektuālās attīstības traucējumiem ģimenes locekļi, 70 personas ar invaliditāti, 16 bērni un jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem. Kā arī NVO, kas pārstāv iepriekš minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 4 biedri, 16 darbinieki un 9 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
• Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu bērniem/jauniešiem un pieaugušajiem ar invaliditāti mazināts sociālās atstumtības risks, nodrošinot regulāras nodarbības noderīgu prasmju apguvē;
• 16 jauniešiem ar intelektuālā rakstura traucējumiem nodrošināts inovatīvs sociālais pakalpojums – kopienas sociālā darba attīstīšana;
• 40 bērniem un jauniešiem ar invaliditāti nodrošināta sevis pilnveidošana 2 vasaras sporta nometnēs, savukārt 5 brīvprātīgie (arī ar invaliditāti vieglākā formā) sniedza atbalstu šiem bērniem un jauniešiem;
• 44 bērniem/jauniešiem un 40 pieaugušajiem ar invaliditāti regulāri nodrošināta noderīgu prasmju un iemaņu apguve, kas rosināja dalībnieku pašattīstību. 15 jaunieši – zēni apguvuši dažādas prasmes kokapstrādes nodarbībās;
• 21 dalībniekam (sociāliem darbiniekiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem) sniegta iespēja apgūt apmācību programmu Asistents personām ar invaliditāti, saņemot Apliecību par apmācību beigšanu;
• Psihologa konsultācijas saņēmušas 27 personas, gan jaunieši, gan pieaugušie ar invaliditāti, gan ģimenes locekļi, nodrošinātas arī individuālas psihologa konsultācijas. Kopējais konsultāciju apjoms ir 175 stundas;
• 24 dalībniekiem nodrošināts sociālais pakalpojums – ārstnieciskā vingrošana, veselības stiprināšanai;
• Nodrošināta projekta publicitāte, kā viena no galvenajām projekta īstenošanas metodēm.
Projekta īstenošanas rezultātā gan radošo nodarbību laikā, gan motivējošo lekciju laikā, gan individuālo psihologu konsultācijās, ir veicināta projekta mērķa grupas izpratne par to, ka līdzdarbošanās sabiedrības dzīvē ir saistīta ne tikai ar ārējiem faktoriem, bet galvenokārt iekšējiem – psiholoģiskajiem, personības briedumu raksturojošiem faktoriem. Valmierā un apkārtējos novados ir mazināts sociāli atstumto iedzīvotāju skaits, kuri novērtē Fonda pakalpojumu pieejamību un līdzdalību mērķa grupas integrācijai. Īstenojot aktivitātes, tika nodrošināta dalība cīņā pret sociālo atstumtību, ieskaitot arī bērnu atstumtību, rezultātā veicināta pieeja izglītībai un prasmju attīstībai.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/154
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 22.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Fonds „Iespēju tilts”"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Valmieras rajona invalīdu sporta klubs „StarsS”"
Projekta īstenošanas vieta(s): Valmiera,Burtnieku novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 24
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 55517.90 EUR / 39 018.20 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 47467.80 EUR / 33 360.56 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2498.31 EUR / 1 755.82 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5551.79 EUR / 3 901.82 LVL;
Juridiskā adrese: Garā iela 10, Valmiera, LV-4201
Tālr. nr.: +371 29904159
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org