eez-2009  grafiskais elements


Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „Mēs dzīvojam kopā mūsu valstī” mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti dažāda vecuma grupu pārstāvjiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam Latgales reģionā, iesaistot mazākumtautību pārstāvjus un īstenojot pasākumus, kas veicina saliedētas sabiedrības attīstību. Projekta īstenošana sniegs ieguldījumu programmas „NVO fonds” mērķa - stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai – sasniegšanai, jo projekta ietvaros tiks īstenoti pasākumi, kas:
- mazinās sociālo atstumtību tām mērķa grupām, kas atbilstoši statistikas un pētījumu datiem pakļautas sociālās atstumtības riskam – bērniem, jauniešiem, senioriem un jaunajām ģimenēm ar bērniem, kā arī personām ar zemiem ienākumiem, t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;
- veicinās bērnu, jauniešu un senioru līdzdalību daudzveidīgos pasākumos, veicinot viņu iesaisti vietējās kopienas dzīvē, kā arī LSK kā biedriem vai brīvprātīgajiem, t. sk. iesaistot mazākumtautību pārstāvjus;
- nodrošinās jaunu zināšanu un prasmju apguvi visām mērķa grupām.
Projekta mērķa grupa: bērni, jaunieši, jaunie vecāki, seniori, personas ar zemiem ienākumiem, mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi..
Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils pilsēta, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas un Preiļu novads.
Projekta īstenošana sniegs tiešu un būtisku ieguldījumu programmas „ NVO fonds” apakšprogrammas „Projektu programma” jomā „Vienotas sabiedrības izveide”, jo projekta rezultāti:
- veicinās starpkultūru dialogu un mazākumtautību pārstāvju aktīvu līdzdalību un iekļaušanos vietējās kopienas dzīves aktivitātēs;
- veidos dažādu tautību bērnu, jauniešu, senioru un jauno ģimeņu kopīgu sadarbību un ilglaicīgu kontaktu ar mērķi veicināt iecietību, savstarpēju sapratni, kā arī nodrošināt citu tautību tradīciju, ieražu un kultūras iepazīšanu un aktīvu pilsonisko pozīciju arī pēc projekta pabeigšanas;
- sekmēs pilsonības iegūšanas procesu, jo mazākumtautību pārstāvji apgūs zināšanas, kas nepieciešamas naturalizācijas procesam.
Projekts „Mēs dzīvojam kopā mūsu valstī” sniegs būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā, it īpaši cilvēka drošumspējas attīstībā, jo tiks veicināta cilvēku sadarbība, kultūras vērtību apmaiņa un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats. Projekta īstenošanas gaitā tiks izmantotas dažādu vecuma grupu vajadzībām atbilstošas un piemērotas metodes, t.sk. neformālās izglītības metodes, lai veicinātu reģiona iedzīvotāju savstarpējo uzticību, aktīvu līdzdalības pozīciju un sabiedrības iecietību pret citu tautību pārstāvjiem, kā arī jaunu zināšanu un prasmju apguvi visās grupās.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada, Ilūkstes novada., Preiļu novada un Krāslavas novada pašvaldībām ir iesaistīti aktivizēti seniori, jaunie vecāki, personas ar zemiem ienākumiem, bērni un jaunieši. Notikusi aktīva projekta izvirzītās mērķgrupas iesaiste vietējās sabiedrības dzīvē, īstenoti starppaaudžu pasākumi, veicināts starpkultūru dialogs un sociālā integrācija.
Ir veiksmīgi sekmēta dažādu tautību bērnu, jauniešu, senioru un jauno ģimeņu kopīga sadarbība, savstarpējā sapratne, kā arī nodrošināta citu tautību tradīciju, ieražu un kultūras iepazīšana un aktīva pilsonisko pozīcija arī pēc projekta pabeigšanas.
Ir sekmēts pilsonības iegūšanas procesu, jo mazākumtautību pārstāvji apguva zināšanas, kas nepieciešamas naturalizācijas procesam.
7 apmācību dalībnieki nokārtojuši nepieciešamās formalitātes, lai nokārtotu naturalizācijas eksāmenu un iegūtu Latvijas pilsonību.
Arī pēc projekta noslēguma tiks turpinātas aktivitātes un pasākumi, kuros piedalīsies dažādu paaudžu un tautību iedzīvotāji.
LSK kapacitāte mazākumtautību un sociālā riska grupu aizstāvībai un līdzdalībai politikas veidošanas procesā ir palielinājusies.
Projekta īstenošanas vieta – Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Ilūkstes, Krāslavas un Preiļu novads.
Sasniegta un pat pārsniegta plānotā mērķgrupa.
Mazākumtautību pārstāvji:
- 130 bērni un jaunieši;
- 97 seniori,
- 28 jaunie vecāki,
- 27 personas ar zemiem ienākumiem.

- 25 nepilsoņi
- 108 bērni un jaunieši (latvieši)
- 63 seniori (latvieši)
- 25 jaunie vecāki (latvieši)
- personas ar zemiem ienākumiem- 25

1 NVO, kas pārstāv augtākminēto iedz. grupu interese, t.sk.:
- 153 biedri,
- 7 darbinieki,
- 7 brīprātīgie.

Rezultāti:
1. Projekta aktivitātēs iesaistījušies 330 bērni un jaunieši, 258 seniori, 53 jaunie vecāki, 52 personas ar zemiem ienākumiem, t.sk. vismaz 30 % mazākumtautību pārstāvji katrā vecuma grupā, kā arī t.sk. 25 nepilsoņi. Notikuši 4 atklāšanas pasākumi, tajos piedalījās 371 dalībnieks.
2. Latviešu valodas apmācības apmeklējuši un noslēguma pārbaudījumu sekmīgi nokārtojuši vismaz 130 kursu dalībnieki.
60 dalībnieki apmeklējuši sagatavošanas kursu naturalizācijas procesam – Latvijas vēstures un kultūras apmācības
3. Visos pasākumos līdzdarbojās 272 seniori,kopumā organizētas 3 izstādes
4. Visos pasākumos piedalījušies vismaz 330 bērni un jaunieši. Notikušas 4 nometnes.
Starpnovadu sporta sacensības, radošie konkursi, koncerti un izstādes kopumā apmeklējuši vismaz 3000 skatītāju.
Notikuši 4 starppaaudžu pasākumi, kuros piedalījušies vismaz 487 dalībnieki.
5. Jauno vecāku pasākumus regulāri apmeklēja vismaz 53 dalībnieki.
6. Organizēts pilsoniskās līdzdalības apmācību cikls senioriem, jauniešiem, iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, jaunajiem vecākiem, kuros piedalījušie 94 projekta dalībnieki
Notikusi 61 senioru, jauniešu, cilvēku ar zemiem ienākumiem un jauno vecāku iesaiste LSK organizētajos pasākumos un sniegtajos pakalpojumos, un viņi praktiski ieguvuši iemaņas brīvprātīgajā darbā.
7.Notikušas 10 projekta mērķa grupas aptaujas,
8. Atbilstoši plānotajam nodrošināta projekta publicitāte

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MAC/016
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Sabiedriskā organizācija "Norvēģijas Sarkanais Krusts",Preiļu novada dome,Krāslavas novada dome,Daugavpils pilsētas dome,Daugavpils novada dome,Ilūkstes novada pašvaldība
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 13
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 110082.33 EUR / 77 366.30 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94120.39 EUR / 66 148.19 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4953.71 EUR / 3 481.49 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11008.23 EUR / 7 736.63 LVL;
Juridiskā adrese: Skolas iela 1, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: +37129398558
Fakss: -
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org