eez-2009  grafiskais elements


READY – pieprasītas integrācijas un izglītības aktivitātes jaunietēm

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta READY – pieprasītas integrācijas un izglītības aktivitātes jaunietēm mērķis ir veicināt 300 mazākumtautību sociāli atstumtu sieviešu integrāciju Latvijas sabiedrībā, mazinot šķēršļus to ekonomiskā un kultūras atkarībā un sniedzot ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības attīstībā.
Projekta mērķa grupa ir jaunas sievietes, kas atrodas ekonomiskā vai kultūras (t.sk., ģimenes tradīciju) atkarībā – romu, krievu, baltkrievu jaunietes, taču kurām ir motivācija vai vēlme kļūt sabiedriski aktīvām, taču nav nepieciešamo prasmju integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.
Projekts tiek īstenots Rīgā un Latgales reģionā, piesaistot Norvēģijas partneri TronNett.
Projekta galvenās aktivitātes ir:
- Izglītības aktivitātes, sniedzot nepieciešamās ekonomiskās un pilsoniskās prasmes mērķa grupai;
- Starpdisciplināra atbalsta nodrošināšana jaunietēm ikdienā viņu integrācijas procesa stiprināšanai;
- Inovatīvas programmas izstrāde mentoriem kā mērķa grupas brīvprātīgajiem konsultantiem visā Latvijā;
- Atsevišķu mērķorientētu pasākumu īstenošana – nometne, konference, mediju kampaņa – plašākas sabiedrības un pamatnācijas iesaistei sabiedrības integrācijas procesos.
Projekta gala labuma saņēmējas ir 300 projekta dalībnieces, kas attīstīs savas prasmes un iekļausies vietējā sabiedrībā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis ir sasniegts, jo projekta ietvaros ir aizvadītas četras apmācības. Divas apmācības par tēmu „Darba meklēšana un nodarbinātība” un divas apmācības par „Ekonomika un uzņēmējdarbība”. Visa projekta garumā atbalsta konsultācijas sniedza Starpdisciplinārā komanda. Šīs komandas uzdevums bija nodrošināt projekta mērķa grupai nepieciešamos ikdienas pakalpojumus, piemēram, palīdzēt izprast sociālā nodrošinājuma tiesības, apzināties psiholoģiskās barjeras pārmaiņām un pārvarēt tās, u.c.Tika izveidots un darbu aktīvi veica aktualizēts mentoru tīkls (turklāt mentoru, kas atbalstu sniedz ne tikai ekonomiskajos jautājumos, bet arī integrācijas jautājumos).
Projekta īstenošanas vieta bija Rīga, Daugavpils un Rēzeknes novada Malta
Projekta īstenošanas periods no 01.11.2013. - 30.04.2015..
Projekta sasniegtie rezultāti ir: Nodrošināta iespēja bezmaksas apgūt nepieciešamās prasmes naturalizācijas eksāmenam un valodas barjeras pārvarēšanai, Konsultācijas apmeklējušas 326 dalībnieces, sniegtas 1635 konsultācijas. Aizvadītas 2 nometnes, katrā pa 20 dalībniekiem, kopējais dalībnieku skaits 40. Mentoru programmā piedalījušās 314 dalībnieces. Piedalījušies 24 mentori. Mentoru apmācībās piedalījās 24 dalībnieki, piesaistīti 3 ārvalstu eksperti no Norvēģijas. Prakses nodrošināšanai jaunietēm Iesaistīti 16 uzņēmumi, kopā tika iesaistītas 50 praktikantes/i. Izveidots 1 video materiāls par projektu. Iesaistīti 3 kanāli mediju kampaņai. Apmeklēta 2 reizes Norvēģija - apmeklētas 6 organizācijas. Debatēs piedalījušies 169 dalībnieki, novadītas 16 diskusijas, kurās piesaistīti 16 sabiedrības līderi. Noslēguma konferencē piedalījās 167 dalībnieki, tika iesaistītas 3 pašvaldības Rīgas, Daugavpils un Rēzeknes. Daugavpils kultūras pārvalde deleģēja vienu savu pārstāvi uzrunai konferencē.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MAC/023
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 06.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Lietišķo sieviešu apvienība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Latgales Lietišķo sieviešu apvienība",Sabiedriska organizācija "TroNett"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga,Daugavpils
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgale,Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 18
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 110350.70 EUR / 77 554.91 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 94349.85 EUR / 66 309.45 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4965.78 EUR / 3 489.97 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 11035.07 EUR / 7 755.49 LVL;
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 13, Rīga, LV-1010
Tālr. nr.: 29526852
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.lbwa.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org