eez-2009  grafiskais elements


Tavu iespēju „ABC”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „Tavu iespēju „ABC”” vispārējais mērķis ir:
veidot vienotu pilsonisku sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, tādējādi sekmējot pilsonības iegūšanu.
Projekta mērķa grupas:
Dažādas iedzīvotāju grupas, tai skaitā:
mazākumtautību pārstāvji - 10000,
nepilsoņi - 500; pilsoņi– 300.
NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā:
biedri - 55, darbinieki – 10, brīvprātīgie – 10.
Projekta īstenošanas vieta: Latgale
Projekta galvenās aktivitātes:
• Projekta mērķauditorijas atlase un piesaiste, mērķauditorijas anketēšana;
• Starpkultūru (starpskolu) jauniešu avīžu „Latgales tilts” izstrāde ( izdošana, izplatīšana, popularizēšana) (4 numuri);
• Bukleta „Tavu iespēju „ABC”” izstrāde, izplatīšana, popularizēšana;
• Projekta dalībnieku, darbinieku, biedru, dibinātāju un brīvprātīgo apmācības (2);
• Pieredzes apmaiņas pasākumi;
• Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projekta plānotais rezultāts:
- Palielināsies to cilvēku īpatsvars Latvijā, kas, formāli un neformāli sadarbojoties savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu. Tiks aktivizētas NVO reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināta labdarība, brīvprātīgo darbs, aktivizēta pašvaldību, NVO un plašsaziņas līdzekļu sadarbība, lai popularizētu veiksmīgu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību ar to saistītajos procesos, minot reālus piemērus, paplašinātas vidusskolas vecuma jauniešu zināšanas un prasmes un veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā, ko veicinās projekta aktivitātes un projektā izveidotie materiāli – 4 avīžu „Latgales tilts” numuri un buklets „Tavu iespēju „ABC””;
- Bukleta „Tavu iespēju „ABC”” izdošana, izplatīšana un popularizēšana paaugstinās un veicinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos novadu līmenī. Nodrošinās metodisko un labo piemēru norādījumu ieviešanu aktīvai pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai notiekošajos procesos valstī, kā arī nodrošinās mazākumtautību pārstāvjiem, iedzīvotājiem pieejamību saprotamai informācijai un komunikācijai pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai politikas veidošanā;
- Projekta darbības rezultātā izveidosies un attīstīsies vide ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai. Veicināta NVO darbinieku uz rezultātu orientētu rīcībspējas (kapacitātes) uzlabošana, veicināta cilvēku iesaistīšanās NVO, atbalstīta inovatīvu sabiedrisko organizāciju rašanās un attīstība.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veidot vienotu sabiedrību, veicinot starpkultūru dialogu, nacionālo minoritāšu integrāciju, tai skaitā cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu, veicinot inovatīvu latviešu valodas apguvi, kas tādējādi sekmē pilsonības iegūšanu.
Projekta mērķa grupa bija: 10000 mazākumtautību pārstāvji, 500 nepilsoņi un 300 pilsoņi.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
- informācija par projektu ievietota 8 mājaslapās: biedrības, projekta partneru, sociālo partneru un pašvaldību mājaslapās;
- izdotas 4 avīžu numuri „Latgales tilts” krievu un latviešu valodā, papīra formā (5000 eks. katrs avīzes numurs) un elektroniskajā formā;
- izdota brošūra „Tavu iespēju „ABC”” papīra formā (5000 eks.) un elektroniski;
- latviešu valodas un kultūrvēstures apmācības 120 stundu apjomā 4 grupām (pa 15 dalībniekiem katrā) Daugavpilī, Daugavpils novadā un Dagdā;
- organizēti 2 apmācību semināri par darbu ar mazākumtautību pārstāvjiem, kas organizēti projekta darbiniekiem, biedriem, dibinātājiem un brīvprātīgajiem (75 dalībnieki);
- organizēti 2 pieredzes apmaiņas pasākumi, kas veicināja labās prakses piemēru popularizēšanu (20 dalībnieki);
- 3 preses konferences, kurās piedalījās 228 cilvēki;
- uzrakstīti un biedrības un partneru interneta vietnēs publicēti 9 publicistiski raksti;
- izsūtītas 3 preses relīzes, kas publicētas 8 interneta vietnēs.
Projektā izdoto brošūru izplatīšana un popularizēšana paaugstina un veicina Latgales iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesos novadu līmenī. Projektā tika paplašinātas vidusskolas vecuma jauniešu zināšanas un prasmes, veicināta sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā, to visu veicināja projekta aktivitātes un projektā izveidotie materiāli – 4 jauniešu starpkultūru avīžu „Latgales tilts” numuri.
Projekts ir veicinājis demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu – projekta dalībnieki ir ieguvuši jaunas prasmes un zināšanas – apguvuši latviešu valodu, kas paver iespējas iegūt pilsonību, veikt kvalitatīvi savus darba pienākumus, būt pārliecinošākiem darba tirgū, iegūt nepieciešamo informāciju valsts valodā un aktīvi piedalīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, t.sk., aktīvi piedaloties NVO darbā vai arī veidojot jaunas savu interešu pārstāvības NVO.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MEC/050
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”",Biedrība „Krāslavas rajona partnerība”,Biedrība "Attīstības aģentūra „Pieci”"
Projekta īstenošanas vieta(s): Daugavpils,Krāslavas novads,Daugavpils novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 16
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 46932.50 EUR / 32 984.35 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 40127.30 EUR / 28 201.63 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2111.96 EUR / 1 484.29 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4693.24 EUR / 3 298.43 LVL;
Juridiskā adrese: Grodņas iela 15-19, Daugavpils, LV-5404
Tālr. nr.: 29547925
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.iiac.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org