Sākums > Saites

Saites

Fondi

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

TF-ES

ES fondi
ES struktūrfondi labklājības nozarē
EEZ/Norvēģijas valdības finanšu instrumenti

eez

 Latvijas Šveices sadarbības programma

sveice

 Sorosa Fonds Latvija

soros

Sorosa fonds – Latvija ir neatkarīgs resursu avots cilvēkiem un organizācijām, kas vēlas darbināt demokrātiju, stiprināt tiesiskumu un vairot toleranci Latvijā.
Baltijas-Amerikas partnerattiecību fonds
Eiropas Komisijas granti un programmas (informācija saklasificēta pa Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem) Eiropas Komisija daļu no ES budžeta līdzekļiem piešķir uzņēmumiem un organizācijām, rīkojot uzaicinājumus uz konkursiem un dotāciju vai finansējuma saņemšanu, kā arī ar citu finansēšanas programmu palīdzību.
Eiropas fondu centrs

efs

Fonda misija ir stiprināt atbalstu filantropijai Eiropā.
 AB.LV Sabiedriskā labuma fonds

ab

Korporatīvs labdarības fonds, kas sekmē sabiedrības un biznesa sociālo atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, kurā tas darbojas. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība.
Fonds „Ziedot”

ziedot

Ziedot.lv ir labdarības portāls, kas sniedz iespēju privātpersonām un uzņēmumiem izmantot internetu, lai īstenotu savu vēlmi palīdzēt līdzcilvēkiem.
Vītolu fonds

vitolu

Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem, studēt Latvijas augstskolās un iegūt augstāko izglītību.
Talsu novada fonds

tnf

Talsu novada fonda misija ir izkopt mērķtiecīgas labdarības tradīcijas un sekmēt attīstību Talsos un novadā, atbalstot sabiedriska labuma projektus un pozitīvas sociālās pārmaiņas vietējā sabiedrībā.
Valmieras novada fonds

vnf

Valmieras novada fonda mērķis ir attīstīt kopienu filantropiju un mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas Vidzemē, kā arī sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus no tādām sociāli mazaizsargātām grupām kā maznodrošinātās ģimenes, cilvēki ar invaliditāti u.c. un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas visdažādākajās jomās, piemēram, sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā u.c.
 Ideju partneru fonds

ideju

Ideju partneru fonds pulcina ieinteresētus, pārliecinātus, sociāli atbildīgus cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus kopīgi piedalīties dažāda veida sociālo pārmaiņu projektu izstrādē un īstenošanā, lai rastu efektīvus, ilgtspējīgus un uz rezultātiem orientētus risinājumus sabiedrībā aktuālām sociālām problēmām.
 Kopienu iniciatīvu fonds

kopienu

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda misija ir palīdzēt nevalstiskajām organizācijām risināt jautājumus sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā
Latvijas Universitātes fonds

universitates

Stipendiju iespējas.
Valsts Kultūrkapitāla fonds

vkf

VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas:
• veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību;
• veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā;
• sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
• veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;
• sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
• sekmē tradicionālās kultūras attīstību.
Konrāda Adenauera fonds

konrad

Konrāda Adenauera fonds atbalsta aktivitātes, kas sniedz ieguldījumu demokrātijas, tiesiskas valsts un sociālās tirgus ekonomikas veicināšanā.
Frīdriha Eberta fonds

fridriha

Fridriha Eberta fonds sniedz atbalsta NVO kapacitātes stiprināšanai; apmācību un izglītības programmu īstenošanai, kā arī virtuālās telpas attīstīšanai par integrācijās tēmām un citām aktivitātēm.
Latvijas Vides aizsardzības fonds

vides

Fonds administrē vienu valsts budžeta programmu, kura katru gadu kā valsts dotācija tiek piešķirta, lai atbalstītu ar vides aizsardzību saistītus projektus.
Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā.

norden

ZMP birojs Latvijā cieši sadarbojas ar valsts un nevalstiskā sektora institūcijām un Ziemeļvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, lai īstenotu kopējās Ziemeļvalstu iniciatīvas un lai veicinātu Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību šādās prioritārajās jomās: uzņēmējdarbība, klasteru tīkli un radošās industrijas; vide, klimats un enerģētika; izglītība, pētniecība un inovācijas; kultūra.
 Latvijas Vides investīciju fonds

vides inv

Fonda darbības virsmērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai.
 Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

es p

ES māja
Pārstāvniecība cieši sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar Eiropas Savienības (ES) jautājumiem. Vienlaikus NVO ir iespēja ES mājā rīkot ar ES tematiku saistītus pasākumus.
 Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība

asv vestn

ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļautu ASV Vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības. Šīs ir programmas vadlīnijas, kuras Vēstniecība ievēro, jo tās atbilst Latvijas situācijai un MPP/MSP mērķiem. Vēstniecība arī ievēro ASV valdības likumus un noteikumus par grantu administrēšanu

Saeima, Ministru kabinets, ministrijas

Saeima
Ministru kabinets, Valsts kanceleja
Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija

Citas noderīgas saites

Iepirkumu uzraudzības birojs
Normatīvie akti
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts kase
Centrālā statistikas pārvalde
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Nodarbinātības valsts aģentūra
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Lauku atbalsta dienests
Tūrisma attīstības valsts aģentūra
Latviešu valodas aģentūra
Latvijas Pilsoniskā alianse
Latvijas Pašvaldību savienība
Sabiedrības politikas portāls
ES Informācijas aģentūra
ES informācijas punkti
Ceļvedis e-Latvija

Interneta žurnāls grāmatvežiem iFinanses.lv

Portāls latviešiem pasaulē: www.latviesi.com