Начало

Par projektu Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija.

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

diskrim 

Projekts "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija"

2013.gada augustā SIF sadarbībā ar "Latvijas Cilvēktiesību centru" un "Latvijas Tiesnešu mācību centru" ir uzsācis darbu pie projekta "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija". Projekts tiek īstenots Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007-2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros.

PROGRESS programmas " Diskriminācijas apkarošana un dažādība" galvenais mērķis ir uzlabot sabiedrības izpratni par dažāda veida diskrimināciju un veicināt tās apkarošanu.

Projekts "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" tiek īstenots laika posmā no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam. Projekta mērķis ir inovatīvu pieeju identificēšana un labās pieredzes pārnese, lai īstenotu diskriminācijas novēršanas un vienlīdzības principu iedzīvināšanu Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot vienotai pretdiskriminācijas izpratnes veidošanai un pieejai profesionāļu vidū un sabiedrībā kopumā.

Lai sasniegtu mērķi, projektā "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" paredzētas šādas aktivitātes:

  1. Salīdzinošās judikatūras analīzes veikšana starp dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Aktivitātes ietvaros tiks veikts pētījums un sagatavots pārskats, kā arī izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem.
  2. Diskriminācijas novēršanas politikas efektīvās uzraudzības sistēmas izstrāde un ieviešana. Aktivitātes rezultātā tiks izveidots sadarbības tīkls starp valsts pārvaldes institūcijām un NVO, sagatavotas vadlīnijas uzraudzības sistēmas izveidei, veikts pētījums, kā arī izstrādātas rekomendācijas politikas veidotājiem.
  3. Dažādu jomu speciālistu izglītošana par diskriminācijas novēršanas un vienlīdzības jautājumiem, starpkultūru komunikāciju, kā arī par dažādības vadību. Aktivitātes ietvaros tiks organizētas apmācības vairāk kā 200 dažādu jomu speciālistiem.
  4. Atbalsta aktivitātes romu tautības cilvēku integrācijai, īpašu uzmanību pievēršot izglītības jomai. Aktivitātes ietvaros tiks organizētas apaļā galda diskusijas Latvijas reģionos par romu izglītības jautājumiem, sagatavotas labās prakses vadlīnijas politikas veidotājiem un pašvaldību speciālistiem, kā arī organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz ES valstīm.
  5. Aktivitātes sabiedrības informētības līmeņa uzlabošanai par diskriminācijas novēršanas jautājumiem. Projektā tiks regulāri publicēti tematiski un analītiski raksti, izstrādāti un publicēti informatīvi materiāli, organizētas radošas aktivitātes bērniem un jauniešiem, kā arī aktualizēti līdztiesības jautājumi. Aktivitātēs tiks iesaistīti Labas gribas vēstnieki, kas ar savu piemēru radīs labvēlīgus priekšnoteikumus dažādu sabiedrības grupu iesaistei.

Projekta "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" noslēgumā tiks organizēts Sabiedrības vienotības pasākums, tādējādi izsakot pateicību tiem aktīvajiem cilvēkiem, kas savā ikdienas darbā pievēršas diskriminācijas novēršanai.

Projekta "Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" kopējais finansējums ir 283 846 EUR, no kuriem 78.48% ir Eiropas Komisijas finansējums, 21.52% - Latvijas valsts finansējums.

 

es sif2

 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija" Nr.JUST/2012/PROG/AG/AD/3730 ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.