Home > News > News archive > ESF news > Pētījuma rezultāti apliecina administratīvā sloga [..]

Pētījuma rezultāti apliecina administratīvā sloga mazināšanu valsts pārvaldē

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Trešdien, 26. februārī ar vairāku gadu pētījumu rezultātiem tika iepazīstināti Eiropas Savienības fondu pasākumu uzraudzības komitejas pārstāvji. Salīdzinot pētījumos iegūtos datus par četru gadu periodu, konstatēts, ka administratīvais slogs Latvijā ir samazinājies gan iedzīvotāju skatījumā, gan pēc nevalstisko organizāciju (NVO) domām. Būtiskākos uzlabojumus iedzīvotāji novērojuši izglītības, nodokļu administrēšanas un īpašuma tiesību jomā.

Balstoties uz administratīvā sloga indeksa aprēķiniem[1], kopējais slogs iedzīvotajiem ir samazinājies par 0,2 un NVO – par 0,14. Pēc aptaujāto domām visbūtiskāk administratīvais slogs ir samazinājies, saņemot izglītības pakalpojumus, nodokļu administrēšanas un īpašuma tiesību reģistrēšanas un uzturēšanas pakalpojumus.

Aptaujāto vērtējumā izglītības jomā slogs mazinājies galvenokārt dēļ pieejamākas un saprotamākas bērnu reģistrācijas pirmsskolas izglītības iestādēs, kas aizņem mazāk laika, jo, daudzviet, piemēram, Rīgā ieviesta elektroniska reģistrācija uz vietām bērnudārzos. Savukārt daudzās lauku pašvaldībās arvien biežāk bērnudārzs atrodas vienās telpās ar skolu, kas atvieglo pāreju un mazina iespējamās administratīvās problēmas, ar kurām var sastapties bērnu vecāki. Uzlabojoties informācijas pieejamībai par izglītības iespējām profesionālās izglītības iestādēs, ko sniedz konsekventi īstenota valsts profesionālās izglītības politika, uzlabojies arī iedzīvotāju vērtējums par profesionālās izglītības pakalpojumu pieejamību.

Nodokļu administrēšanas jomā aptaujātie iedzīvotāji un saimnieciskās darbības veicēji atzinīgi novērtējuši Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanu, kā arī informācijas un skaidrojumu pieejamību VID mājaslapā. Kā nozīmīgu atvieglojumu aptaujātie min iespēju iesniegt gada ienākumu deklarāciju Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kas ļauj izmantot gada ienākumu deklarācijas sagatavi, ko sistēma automātiski izveido no VID datiem. Tas ļauj būtiski ieekonomēt laiku, ko iedzīvotāji agrāk veltīja jau VID rīcībā esošo datu apkopošanai un ierakstīšanai deklarācijā.

Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka retāk saskārušies ar dažādam problēmām darījumos ar nekustamo īpašumu, un šajā jomā jūt administratīvā sloga mazināšanos. Tāpat pozitīvi novērtēta administratīvā sloga mazināšanās transportlīdzekļa tehniskās apskates jomā, turklāt - samazinājies ir to iedzīvotāju īpatsvars, kuri iepriekš uzskatīja, ka ikgadējais ceļu nodoklis par transporta līdzekli ir pārāk augsts. Tajā pašā laikā joprojām 45% iedzīvotāju, kas saskārušies ar šo administratīvo procedūru, pauž vērtējumu, ka ceļu nodoklis ir nepamatoti augsts, īpaši salīdzinājumā ar Latvijas ceļu kvalitāti.

Valsts kanceleja sadarbībā ar citām valsts iestādēm konsekventi strādā pie tā, lai administratīvais slogs iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem mazinātos, t.sk., Valsts kancelejas iniciatīva “Mazinām slogu kopā!” sadarbības sekmēšanai ar sabiedrību administratīvā sloga un nesamērīgās birokrātijas mazināšanai, piedāvājot divus līdzdalības instrumentus: interneta vietni www.mazinamslogu.gov.lv un mobilo aplikāciju „Futbols valsts pārvaldē”.

Ar visu pētījumu rezultātiem var iepazīties šeit.

Par pētījumiem

Pētījumus veica nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” sadarbībā ar SIA “Socioloģisko pētījumu centrs”. Kopumā tika veiktas četras savstarpēji salīdzināmas iedzīvotāju aptaujas:

-          2010. un 2012. gadā par veselības, sociāliem un iekšējās drošības pakalpojumiem, kā arī nevalstisko organizāciju darbību,

-          2011. un 2013. gadā par nodokļu maksāšanu, īpašuma tiesībām un nekustamajiem īpašumiem, kā arī izglītības pakalpojumiem.

Katru gadu tika intervēti vidēji 2000 respondenti. Lai precizētu aptaujās gūtos viedokļus, papildus iedzīvotāju aptaujām tika veiktas arī fokusa grupu diskusijas.

Aptauju mērķis bija iegūt Latvijas iedzīvotāju un NVO viedokli par administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar publisko pakalpojumu saņemšanu izglītības, nodokļu administrēšanas, īpašuma tiesību, veselības aprūpes, sociālas un iekšējās drošības jomās, to sarežģītības pakāpi un radītajām administratīvajām izmaksām. Respondenti novērtēja ap 30 administratīvās procedūras, ar kurām ikdienā saskaras iedzīvotāji gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Iedzīvotāji un NVO pētījuma ietvaros tika aicināti ne tikai norādīt šķēršļus, ar ko saskārušies, bet arī sniegt konkrētus priekšlikumus sloga mazināšanai, kas pēc tam tika analizēti un daļa arī ieviesti. Tā, piemēram, veselības jomā konstatētie šķēršļi un to risinājumi ir apkopoti „Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā”.

Aptaujas tika veiktas Eiropas Sociālā fonda projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” (Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001) ietvaros. Projektu īsteno Valsts kanceleja. 85% no projekta finansē Eiropas Sociālais fonds un 15% Latvijas valsts. Aktivitāti, kuras ietvaros tiek īstenots projekts, administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sniedza:

Zane Fridrihsberga, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante

 

Informācija par pētījumu

Oksana Žabko, „Baltic Institute of Social Sciences” projektu direktore

tālr.67541528,

 

Informācija sagatavota pasākuma „Valsts kancelejas īstenoto Eiropas Sociālā fonda aktivitāšu publicitātes nodrošināšana” ietvaros. Pasākums tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda tehniskās palīdzības projekta Nr. VSID/TP/CFLA/11/06/006 „Tehniskā palīdzība Valsts kancelejas darbības nodrošināšanai”. Pasākums ilgs 20 mēnešus, kuru laikā plānota komunikācija sociālajos tīklos, sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, tiks sūtīti tiešie e-pasti mērķauditorijām, rīkoti publiski pasākumi un citas aktivitātes.

Administratīvā sloga indeksa izmaiņas[1] Administratīvā sloga izmaiņu indekss pētījumā iekļautajās nozarēs tika aprēķināts, balstoties uz to, cik daudzi un cik bieži cilvēki ir saskārušies ar attiecīgo administratīvo procedūru un iedzīvotāju vērtējumu, par to, cik lielu slogu izjutuši, saņemot sniegtos pakalpojumus. Indeksa rādītāji tiek aprēķināti robežās no 0, ja problēmu nav bijis un tās skārušas maz cilvēkus, līdz 3, ja procedūra radījusi lielu slogu un tā skārusi daudz cilvēkus.