Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Noklikšķini un saņem atbalstu. Vadlīnijas efektīvai, internetā īstenotai sekundārai profilaksei narkotiku lietošanas ierobežošanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta nosaukums: "Noklikšķini un saņem atbalstu. Vadlīnijas efektīvai, internetā īstenotai sekundārai profilaksei narkotiku lietošanas ierobežošanai"
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Vadošā finansētāja finansējums: 337 940.11 EUR

Projekta kopsavilkums
Projekta mērķis: izveidot vadlīnijas, kas dotu iespēju veidot zinātniski pamatotas un efektīvas narkotiku profilakses programmas interneta vidē.
Uzdevumi:

 1. Apzināt un izvērtēt interneta vidē pieejamos profilakses pasākumus/projektus jauniešiem, kas vērsti un narkotisko vielu lietošanas ierobežošanu.
 2. Apkopot zinātniski pamatotus secinājumus, kas raksturo efektīvu interneta vidē īstenotu profilakses darbu.
 3. Novērtēt identificēto, interneta vidē pastāvošo profilakses pasākumu jeb intervenču atbilstību diviem kritērijiem:
  1. a. zinātniski pamatotam profilakses darbam, kurš rada iespēju mazināt psihoaktīvo vielu lietošanas izplatību jauniešu vidē
  2. b. jauniešu interesēm piedalīties, izmantojot piedāvātās iespējas
 4. Izveidot interesentu grupu „Tīmeklī piedāvātās profilakses iespējas jauniešiem" LinkedIn sociālajā tīklā, kurā:
  1. a. tiks dotas iespējas iepazīties ar dažādās valstīs interneta vidē īstenotiem profilakses projektiem;
  2. b. tiks īstenota speciālistu – profesionāļu pieredzes apmaiņa, iepazīstoties ar mūsdienīgām profilakses darba metodēm interneta vidē;
  3. c. saņemtas atgriezeniskās saites par vadlīniju izstrādes procesu un saturu.
 5. Izplatīt izveidotās vadlīnijas lēmumu pieņēmēju, ekspertu, citu interesentu un profesionāļu vidē.

Projekta īstenošanas rezultātā netiešie ieguvēji būs jaunieši, kas lieto narkotiskas vielas.
Projekta tiešā mērķa grupa, kas tālāk varēs izmantot vadlīnijas praktiskā darbā, ir lēmuma pieņēmēji veselības aprūpes un izglītības sistēmās, profilakses darba eksperti valsts, pašvaldības un nevalstiskajās organizācijās.
Projekts tiks īstenots, piedaloties 13 valstu (AT, BE, CY, DE, FI, GR, IT, LV, LU, NL, PT, SI, SK) ekspertiem. Paredzēto mērķi un uzdevumus plānots īstenot arī Latvijā. NOASS ERE ietvaros realizē vairākas aktivitātes.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4580.78 EUR / 3 219.39 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/02
Project Promoter: Biedrība „Izglītošanās centrs ģimenei un skolai”
Partner(s): Ar narkotikām saistīto jautājumu koordinācijas birojs Vesfālenes Lipes pašvaldību apvienībā (Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)Coordination Office for Drug-related Issues)
Legal address: „Akācijas”, Salaspils novads, LV-2121
Duration of the project: 01.02.2014. - 30.09.2015.