Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


ComiX4= Komiksi vienlīdzībai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta nosaukums: "ComiX4=Komiksi vienlīdzībai"
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Vadošā finansētāja finansējums: 361 524.00 EUR

Projekta kopsavilkums:

Projekta „ComiX4= Komiksi vienlīdzībai" mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, lai mazinātu rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju Eiropā, un it īpaši Itālijā, Bulgārijā, Igaunijā, Rumānijā un Latvijā, izmantojot mākslas līdzekļus – komiksus, ko veidojuši autori ar migrācijas izcelsmi, tādā veidā iekļaujot pirmās un otrās paaudzes migrantus radošu instrumentu radīšanā, kas vēršas pret rasismu un ksenofobiju. Projekta gaitā tiks rīkots konkurss komiksu autoriem ar migrācijas izcelsmi un projekta rezultātā būs izveidota interaktīva tīmekļa vietne www.comix4equality.eu 9 valodās, kurā būs pieejami konkursā iesniegtie komiksi, par tiem vietnes apmeklētāji varēs balsot un komentējot izteikt savu viedokli; tiks publicēts komiksu katalogs un komiksu rokasgrāmata (9 valodās) lietošanai neformālās izglītības ietvaros; rīkota komiksu izstāde un komiksu radošās darbnīcas jauniešiem 5 projekta dalībvalstīs; kā arī izrādīta ceļojoša izstāde 5 komiksu festivālos Eiropā; un rīkota starptautiska konference. Tādējādi projekts radīs vidi starpkultūru dialogam, kur eiropieši, it īpaši jaunieši, iegūs zināšanas padziļinās savu izpratni par rasismu, diskrimināciju un iecietības nozīmīgumu.

Projekts tiks īstenots 5 valstīs – Itālijā, Latvijā, Igaunijā, Bulgārijā un Rumānijā, kur notiks komiksu izstāde un komiksu radošās darbnīcas, izplatīti katalogi un komiksu rokasgrāmatas, kā arī 5 Eiropas komiksu festivālos, kur tiks izrādīta izstāde.

Projekta tiešās mērķa grupas ir: 1) Jaunieši (15-25 g.v.) 5 projekta valstīs; 2) Komiksu autori ar migrācijas izcelsmi, kuri dzīvo Eiropā. 3) jaunieši un pieaugušie Eiropā. Netiešās mērķa grupas: starpkultūru komunikācijas speciālisti, kas strādā, izmantojot neformālās izglītības metodes, plašāka sabiedrība - lietojot interaktīvo projekta tīmekļa vietni un projekta platformu Facebook tīklā, balsojot par konkursa darbiem, apmeklējot izstādes, lasot komiksu katalogu

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 7902,244 LVL / 11 243.88 EUR
Project number: 2014.LV/LF/07
Project Promoter: Biedrība "Grafiskie stāsti"
Partner(s): Biedrība Āfrika un Vidusjūra (Associazione Africa e Mediterraneo)
Legal address: Uzvaras bulvāris 5-52, Rīga, LV-1048
Duration of the project: 15.11.2012. - 14.11.2014.