Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "Latviešu valodas apguve" 2014 > Latviešu valodas kursi pieaugušajiem: „Piederīgs L[..]

sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi pieaugušajiem: „Piederīgs Latvijai!”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Latviešu valodas apguve" 2014

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta „Latviešu valodas kursi pieaugušajiem: „Piederīgs Latvijai!"" mērķis ir organizēt un vadīt latviešu valodas kursus pēc kursu vadītāju izveidotas oriģinālprogrammas, kurā par pamatu ņemtas aktuālas tēmas un respektēts veseluma, teorētiskās un praktiskās darbības vienotības un uzskatāmības princips. Programmas realizācija latviešu valodas kursos sniegs iespēju Daugavpils pilsētas un novada mazākumtautību pārstāvjiem uzlabot latviešu valodas zināšanas par vienu pakāpi, lai nodrošinātu iekļaušanos ar valsts valodas lietojumu saistītajās privātās un sociālās dzīves sfērās. Programmu veido uz komunikatīvās valodas apguves pieeju un aktuālu tematiku balstītas 100 auditoriālās stundas un 10 konsultāciju stundas diferencētai pieejai un individuālām konsultācijām kursu apmeklētājiem ar specifiskām valodas apguves grūtībām, individuālām prasībām, palēninātu mācību vielas apguvi vai vēlmi sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (profesionālo un amata pienākumu veikšanai). Šāda stundu sadale ļaus pedagogam saplānot savu darba laiku tā, lai visus kursu dalībniekus varētu sagatavot zināšanu gala pārbaudei. Projektā plānotie rezultāti – latviešu valodas kursu noslēgumā vismaz 80% būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi līdz C1 prasmes līmenim. Ja atsevišķi kursanti noslēguma pārbaudi nenokārtos, projekta īstenotājs nodrošinās iespēju papildus apmācībai un iespēju atkārtoti veikt noslēguma testu.

Latviešu valodas apguve veicinās arī sabiedrības integrāciju, valodas apguve ir pirmais solis kultūras identitātes un kultūru mijiedarbības veicināšanai, kas ļaus etniskās minoritātes integrēt Latvijas sabiedrībā, veicinot toleranci un mazinot nacionālo spriedzi. Pašreizējo Ukrainas notikumu kontekstā DU realizēto latviešu valodas apguves kursu „Piederīgs Latvijai" īstenošana Daugavpilī būs mērķtiecīga latviešu valodas un latviskās identitātes argumentēta popularizācija Daugavpils iedzīvotāju vidū, kur pēdējā laikā arvien vairāk izskan provokatīvi viedokļi par to, ka krievvalodīgajiem netiek sniegts pietiekams atbalsts valsts valodas apguvei. Kursu realizēja demonstrētu Latvijas valsts ieinteresētību, atbalstot Daugavpils mazākumtautību iedzīvotāju integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji, kas nav bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa projektā tiek uzskatīti jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Projekta galvenās aktivitātes paredz, izmantojot Daugavpils Universitātes materiāltehniskos un cilvēku resursus un piesaistot Daugavpils pilsētas skolotājus ar lielu valodas mācīšanas pieredzi, nokomplektēt divu gadu laikā sešpadsmit latviešu valodas apguvēju grupas 240 mazākumtautību pārstāvjiem un paredzēt katrai grupai 100 stundu apjomu. Projekta īstenošanas vietā ir Daugavpils – pilsēta ar Latvijā lielāko mazākumtautību iedzīvotāju procentu un ierobežotu latviešu valodas lietojuma vidi. Projekts pavērs iespējas Daugavpilī dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem pilnveidot un atjaunināt latviešu valodas zināšanas.

Amount of Grant Awarded: 29 996,00 EUR / 21 081.31 LVL;
Project number: 2014.LV/LV/1/2-17
Project Promoter: Daugavpils Universitāte
Place of implementation: Daugavpils
Status: Apstiprināts