Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguve Latgales reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Latviešu valodas apguve" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:


Projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi Latgales reģiona iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda un kuri nav bezdarbnieki, darba meklētāji vai skolēni. Prioritāte projektā tiks dota mērķa grupai vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Kopumā tiks izglītoti 150 dalībnieki. Projekta īstenošanas vieta ir Latgales reģions.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem;
  2. kursu dalībnieku reģistrācija;
  3. kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija;
  4. līgumu slēgšana ar izglītojamiem, kuri atbilst mērķa grupai un tiek iesaistīti mācību procesā;
  5. latviešu valodas mācības grupās, kas komplektētas atbilstoši zināšanu līmenim;
  6. mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā izglītojamo valodas prasmes pārbaudes apmācību procesa laikā un noslēguma pārbaude;
  7. apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi izsniegšana;
  8. izglītojamo valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā (VISC) vai pilsonības un migrācijas lietu pārvaldā (PMLP) ), varēs to darīt bez maksas..

Projekta rezultātā vismaz 80% no mērķgrupas dalībniekiem būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1 → A2 → B1 → B2 → C1). Vismaz 50% no apmācāmajiem, kuri vēlēsies kārtot eksāmenu VISC (VISC ) vai Pilosinības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), varēs to darīt bez maksas.

Projekta rezultātā vismaz 80% no dalībniekiem būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1 → A2 → B1 → B2 → C1). 50% izglītojamie (prioritāte izglītojamajiem ar labākām sekmēm) kārtos eksāmenu VISC vai PMLP bez maksas.

Projekta īstenošanas periods ir no 2014.gada augusta līdz 2016.gada jūnijam (ieskaitot).

предоставил финансирование: 29779,25 EUR / 20 928.98 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LV/1/2-10
Исполнитель проекта: SIA „Mācību un konsultāciju centrs ABC”
Место реализации: Ludzas, Ciblas, Zilupes, Daugavpils, Krāslavas un Rēzeknes novads
Cтатус: Apstiprināts