sif-jauns-kras


Gājputni atgriežas

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts „Gajputni atgriežas" ir turpinajums pern biedribas istenota projekta „Gajputni" aktivitatem, mainot aktivitašu satura uzsvaru no makslas uz zinatni un, paplašinot merka grupu, nometne paredzot bernu dalibu ne tikai no Latvijas un latviešu diasporam Gruzija, Norvegija un Danija, bet ari Zviedrija, Somija un Irija. Projekts versts uz Latvija un latviešu diasporas dzivojošo bernu iesaistišanu kopiga projekta, ar merki veicinat diasporas bernu saikni ar Latviju un stiprinat bernu nacionalo identitati. Projekta merka grupa ir 40 Latvija, Gruzija, Irija un Skandinavijas valstis dzivojošie  latviešu berni vecuma no 8-12 gadiem.

Projekts merkis ir saglabat arvalstis dzivojošo latviešu bernu saikni ar Latviju, stiprinat vinu nacionalo identitati un veicinat pilsonisko lidzdalibu valsts sabiedriski politiskaja dzive, „Zvartavas" pili istenojot vasaras vides nometni. Projekts paredz ar dažadu neformalas izglitibas metožu starpniecibu veicinat bernu interesi par vidi, sekmet gan dabas, gan kulturvesturiskas vides izzinu un palielinat bernu zinašanas gan par Latvijai raksturigo dabu, gan latviešu kulturu un tradicijam, tadejadi radot bernos velešanos veidot vai nostiprinat latvisku identitati un piederibu Latvijai. Berni piedalisies izglitojoša ekspedicija Apes novada – novada, kuram raksturiga skaista un daudzveidiga daba un ieverojams kulturvesturiskais mantojums. 40 berni piedalisies 5 dienu vides nometne „Zvartavas" pili, lidzdarbojoties dažadas darbnicas, izzinot Latvijas dabu, apgustot latviešu kulturu un tradicijas, sekmejot latviešu valodas zinašanas. Nometnes nosleguma tiks rikota dabas koncertzale ar merki lauzt robežas starp zinatni un kulturu, integret tradicionalas un musdienu vertibas, un demonstret vienotu Latvija un arvalstis dzivojošo bernu skatijumu uz Latviju, tas dabu un kulturvesturisko mantojumu. Paredzams, ka projekta rezultata paaugstinasies savstarpeja saikne starp Latvija dzivojošajiem berniem un Latvijas diasporas berniem Gruzija, Irija un Skandinavijas valstis, stiprinata Latvijas diaspora dzivojošo bernu nacionala identitate un piederiba latviskajai kulturtelpai, kas motivetu kadreiz atgriezties Latvija.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 12 997,44 EUR / 9 134.65 LVL;
Project number: 2014.LV/SP/13
Project Promoter: Biedrība „Latvijas Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centrs”
Place of implementation: Rīga, Vidzeme
Status: Apstiprināts