eez-2009  grafiskais elements


Vienība ir mūsu spēks

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Mērķis - veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, stiprinot cilvēktiesību, nacionālās identitātes, demokrātisku vērtību un pilsonības nozīmīguma izpratni, kā arī veicinot demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas iecietības izaugsmi, tā veidojot vienotu sabiedrību.

Mērķa grupa: mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi un NVO, kas pārstāv minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses.

Galvenās aktivitātes:
1. Apmācības nepilsoņiem, mazākumtautību pārstāvjiem pilsonības iegūšanai
2. Publiskās diskusijas
3. Starpkultūru integrācijas klubs „Kultūršarms”
4. Informācijas un publicitātes pasākumi

Īstenošanas vieta – Rīgas reģions

Plānotie rezultāti:
veicināta pilsoniskās sabiedrības attīstība stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta rezultāti: Mērķis - veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, stiprinot cilvēktiesību, nacionālās identitātes, demokrātisku vērtību un pilsonības nozīmīguma izpratni, kā arī veicinot demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas iecietības izaugsmi, tā veidojot vienotu sabiedrību.
Projekta īstenošanas vieta: Rīgas reģions.
Mērķa grupa: 115 mazākumtautību pārstāvji, 17 nepilsoņi un 16 NVO, kas pārstāv minēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, t.sk., 30 biedri, 8 darbinieki, 41 brīvprātīgais.
Īstenotas aktivitātes, kas veicināja pilsoniskās sabiedrības attīstība stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu:
1. Noorganizēti 3 apmācības kursi nepilsoņiem, mazākumtautību pārstāvjiem pilsonības iegūšanai - latviešu valodas apguves kurss ( 100 stundas), kurss “Latvijas vēsture” (40 stundas), kurss “ Cilvēktiesību un pilsoniskā audzināšana” (40 stundas). (katrā apmācību kursā 21 dalībnieks).
2. Noorganizētas 6 apaļā galda diskusijas , kurās piedalījušies kopā 193 dažādu līmeņu valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieki, dienestu speciālisti, kā arī nevalstisko organizāciju (īpaši mazākumtautību biedrību) pārstāvji, kuri ikdienas darbā saskaras ar jautājumiem, kas saistīti ar mazākumtautību pārstāvju un nepilsoņiem integrācijas un naturalizācijas jautājumiem:
- „Brīvprātīgais darbs – jaunatnes iesaiste dialogā”, „Kultūras dažādība”, „Savstarpējās cieņas veidošana publiskajā vidē” ,„Neformālā izglītība – palīgs integrācijas procesa veicināšanā”, „Valoda un mūsu identitāte”, „Dažādu tautību bērnu integrācija, apgūstot tradicionālo kultūru”.
3. Noorganizētas 25 starpkultūru integrācijas kluba „Kultūršarms” pasākumi, to ietvaros 10 kultūras dienas,1 vides sakopšanas pasākums (vidēji 30 dalībnieki katrā pasākumā).
4 Noorganizēts 1 projekta uzsākšanas pasākums (18 dalībnieki), 1 noslēguma pasākums (30 dalībnieki), informācija par projektu atspoguļota mājas lapā www.rlb.lv.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/2/MIC/010
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 30.06.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība „TREPES, Radošā apvienība jauniešiem” (TREPES)
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 22221.11 EUR / 15 617.08 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18999.05 EUR / 13 352.61 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 999.95 EUR / 702.77 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2222.11 EUR / 1 561.71 LVL;
Juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: +371 27043170
E-pasts:
Mājas lapa: www.rlb.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org