Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules[..]

eez-2009  grafiskais elements


Multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

Kompaktais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus

Apraksts

Priekules novadā ekonomiskā situācija ir sarežģīta, salīdzinoši augsts procentuālais bezdarba līmenis, līdz ar to, ir daudz maznodrošināto ģimeņu, kā rezultātā pastāv liels iedzīvotāju sociālais atstumtības risks – bērniem, jauniešiem, invalīdiem. Priekules novadā atrodas „Purmsātu speciālā internātpamatskola”, kas paredzēta bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta īstenošana risinās sociālā riska atstumtības problēmu.
Projekta mērķis ir multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai, kā arī veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt sociālo integrāciju. Prognozētie rezultāti - samazināts nevajadzīgs ilgtermiņa darbnespējas un invalidizācijas risks; samazināta invaliditātes smaguma pakāpe, nodrošināta savlaicīga un kvalitatīva medicīniskā rehabilitācija personām ar invaliditāti. Multifunkcionāla atbalsta centrs paredz piedāvāt šādas aktivitātes:
• biedrības „RUMULA” izīrētajās telpās, kuras atrodās „Purmsātu speciālajā internātpamatskolā” veikt remontdarbus un iekārtošanas aktivitātes multifunkcionālā centra vajadzībām;
• sociālo prasmju veidošanas, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu organizēšana;
• darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanas aktivitātes;
• atbalsta pasākumu nodrošināšana ģimenēm.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši invalīdi pēc pamatizglītības ieguves, kuri nespēj iekļauties darba tirgū, bērni un jaunieši ar garīgās attīstības traucējumiem un invaliditāti, šo bērnu un jauniešu vecāki, pirmsskolas un sākumskolas skolēni no maznodrošinātām ģimenēm.
Projekta izvēlētais partneris būs Priekules novada pašvaldība. Biedrība „Rumula”, kā arī „Purmsātu speciālā internātskola” atrodas Priekules novadā. Partneris piedalīsies - sociālo prasmju veidošanā, saskarsmes prasmju attīstības un inovatīvu pasākumu organizēšana. Partneris apzinās, informēs un precizēs informāciju par maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem, par Kurzemes novada speciālo skolu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Aktivitātē tiks iesaistīti sociālā dienesta darbinieki, kuri piedalīsies arī vasaras dienas nometnes organizēšanā. Partneris nodrošinās transporta pakalpojuma pieejamību projekta gaita, kā arī nodrošinās projekta ilgtspēju.

Projekta rezultāti: Valsts nenodrošina pietiekamu rehabilitāciju skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un jauniešiem invalīdiem pēc skolas beigšanas. Ģimenēm nav līdzekļu, lai apmaksātu rehabilitējošas nodarbības.
Problēmas risināšanai biedrība “RUMULA” realizēja projektu. Tā mērķis bija multifunkcionāla atbalsta centra izveide Priekules novada bērnu un jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai, labklājības izaugsmei, demokrātisko vērtību stiprināšanai un cilvēktiesību ievērošanai.
Centrs tika izveidots un darbojas. Nodrošinātas 140 mūzikas, 140 masāžas un 140 kanisterapijas terapijas nodarbības, 56 psihologa, 56 sociālā pedagoga konsultācijas, 60 hipoterapijas, 56 personīgās higiēnas un pašaprūpes apguves, 28 ēst gatavošanas, 84 IT prasmju, 140 koka sadzīves priekšmetu izgatavošanas nodarbības, un 140 mājsaimniecības aktivitātes, kas mazinājis sociālās atstumtības risku 101 personai, veicināta mērķa grupas labklājība un iekļaušanās sabiedrībā, tai skaitā 40 invalīdiem samazināta invaliditātes smaguma pakāpe.
Labdarības pasākumā (15 ģimenes - 65 cilvēki) un nometnē (25 bērni), ir palielinājusies inovatīvu sociālo pakalpojumu pieejamība atstumtības riskam pakļautiem bērniem un ģimenēm.
Sociālo un saskarsmes prasmju veidošanu 223 Kurzemes speciālo skolu un Priekules novada skolēniem veicināja līdzdalība sadziedāšanās festivālā “Dziesmiņa 2015”.
Projekta realizēšana stiprināja biedrības un programmas mērķa grupas 309 personu administratīvo kapacitāti un demokrātiskās vērtības.
Purmsātu speciālā internātpamatskola un sociālais dienests, kas ir Priekules novada pašvaldība struktūrvienības, ilglaicīgi sadarbojas ar biedrību, partnerību turpinot projektā. Pašvaldība precizēja informāciju par maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, informēja par centra nodarbībām. Partneris veidoja nometnes mērķgrupu, nodrošināja transportu, telpas, tehnisko personālu.
Priekules novada pašvaldība veicinās projekta ilgtspēju, nodrošinot multifunkcionāla atbalsta centrā sociālo darbinieku, kanisterapijas, hipoterapijas, psihologa un sociālā pedagoga pieejamību turpmākos 5 gadus.
Biedrībai “RUMULA”, sadarbojoties ar Priekules novada pašvaldību, palielinājies divpusējo partnerību skaits, kas sekmē un uzlabo nevalstisko organizāciju darbību.

Detalizēta informācija

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/056
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 07.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Rumula"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Priekules novada pašvaldība
Projekta īstenošanas vieta(s): Priekules novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Kurzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 21791.87 EUR / 15 315.41 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 18632.05 EUR / 13 094.68 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 980.63 EUR / 689.19 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 2179.19 EUR / 1 531.54 LVL;
Juridiskā adrese: "Kurši" - 15, Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads, LV-3485
Tālr. nr.: 29217096
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: http://virgaspagastanvo.lv/Rumula.php

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

Projektā sagatavotie materiāli