Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Innovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciat[..]

eez-2009  grafiskais elements


Innovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciatīva Amatas novada kultūrvidē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekts ir vērsts uz Amatas novadā dzīvojošo jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu. Tas vienlaikus nodrošinās pārējās sabiedrības izglītošanu un izpratnes pieaugumu par galvenās mērķauditorijas problēmām, vajadzībām un potenciālu. Projekta mērķis ir īstenojot inovatīvus alternatīvās sociālās iekļaušanas pasākumus, uzlabot sociālās rehabilitācijas iespējas Amatas novadā un popularizēt aktīvu pilsonisko līdzdalību sociāli ilgstspējīgas sabiedrības veidošanā Vidzemē. Projekta rezultātā 9 jaunieši iegūs pamatzināšanas Latvijas senākajā vēsturē un muzeju izglītojošā darbā, kā arī apgūs praktiskas iemaņas un prasmes senajos amatos, kas uzlabos projekta darbā iesaistīto mērķauditorijas pārstāvju kapacitāti(zināšanu, prasmju, pašnovērtējuma un motivācijas pieaugums), lai viņi spētu vienlīdzīgi iekļauties sociāli ekonomiskajā dzīvē. Projekta rezultātus, kā labas prakses piemēru popularizēs citu ieinteresēto grupu vidū.

Projekta rezultāti: Projekts bija vērsts uz Amatas novadā dzīvojošo jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu. Tas vienlaikus nodrošināja pārējās sabiedrības izglītošanu un izpratnes pieaugumu par galvenās mērķauditorijas problēmām, vajadzībām un potenciālu. Projekta mērķis bija īstenojot inovatīvus alternatīvās sociālās iekļaušanas pasākumus, uzlabot sociālās rehabilitācijas iespējas Amatas novadā un popularizēt aktīvu pilsonisko līdzdalību sociāli ilgstspējīgas sabiedrības veidošanā Vidzemē.
Projekta rezultātā pieci kvalificēti pedagogi 28 nodarbību laikā izglītoja 27 jauniešus no Spāres Internāta pamatskolas tika apmācīti Latvijas senākajā vēsturē un ieguva pamatzināšanas un praktiskas iemaņas senajos amatos, no tiem 9 jaunieši ar funkcionālajiem un mentālajiem traucējumiem piedalījās seno amatu demonstrējumos Āraišu Arheoloģiskajā muzejparkā, kā arī iesaistījās ceļojošās izstādes sagatavošanā. Projekta laikā tika darināti 9 bronzas laikmeta tērpu atdarinājumi, kas amatu demonstrējumu laikā pietuvināja jauniešus izpratnei par bronzas laikmetu, kā arī muzeja apmeklētājiem uzskatāmi parādīja laikmetu. Jauniešu ieguvums zināšanas, prasmes, palielinājies pašnovērtējums un motivācija, lai viņi spētu arī ikdienā vienlīdzīgi iekļauties sociāli ekonomiskajā dzīvē.
Projekta laikā tika uzkrāta bagātīga pieredze gan sagatavojot apmācību procesu, gan praktiskās nodarbības –seno amatu demonstrējumus.
Projekta rezultātus, tika popularizēti citu ieinteresēto grupu vidū. Projekta laikā izveidotajā mājas lapā www.alternate.lv, kurā iievietotas 6 prezentācijas un 28 mācību plāni, kas pieejami arī citām organizācijām, kas vēlētos īstenot līdzīga rakstura aktivitātes.
Projekta laikā tika īstenoti 2 pieredzes apmaiņas semināri, kuros piedalījās 69 mērķa grupas pārstāvji no Spāres, Dauguļu, Vaidavas un Katvaru Internāta pamatskolām.
Projekta partneris iesaistījās visu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, iesaistoties sociālā jautājumu risināšanā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MIC/011
Projekta apstiprināšanas datums: 14.05.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 08.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Amatas novada pašvaldība
Projekta īstenošanas reģions(i): Vidzemes reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 18611.93 EUR / 13 080.54 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 15895.52 EUR / 11 171.44 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 836.61 EUR / 587.97 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 1879.80 EUR / 1 321.13 LVL;
Juridiskā adrese: Raunas iela 43 – 21, Rīga, LV-1084
Tālr. nr.: 26969915
E-pasts:

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 23.06.21