eez-2009  grafiskais elements


Innovatīva alternatīvo sociālo pakalpojumu iniciatīva Amatas novada kultūrvidē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekts ir vērsts uz Amatas novadā dzīvojošo jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu. Tas vienlaikus nodrošinās pārējās sabiedrības izglītošanu un izpratnes pieaugumu par galvenās mērķauditorijas problēmām, vajadzībām un potenciālu. Projekta mērķis ir īstenojot inovatīvus alternatīvās sociālās iekļaušanas pasākumus, uzlabot sociālās rehabilitācijas iespējas Amatas novadā un popularizēt aktīvu pilsonisko līdzdalību sociāli ilgstspējīgas sabiedrības veidošanā Vidzemē. Projekta rezultātā 9 jaunieši iegūs pamatzināšanas Latvijas senākajā vēsturē un muzeju izglītojošā darbā, kā arī apgūs praktiskas iemaņas un prasmes senajos amatos, kas uzlabos projekta darbā iesaistīto mērķauditorijas pārstāvju kapacitāti(zināšanu, prasmju, pašnovērtējuma un motivācijas pieaugums), lai viņi spētu vienlīdzīgi iekļauties sociāli ekonomiskajā dzīvē. Projekta rezultātus, kā labas prakses piemēru popularizēs citu ieinteresēto grupu vidū.

Результаты проекта: Projekts bija vērsts uz Amatas novadā dzīvojošo jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes izraisīto seku mazināšanu. Tas vienlaikus nodrošināja pārējās sabiedrības izglītošanu un izpratnes pieaugumu par galvenās mērķauditorijas problēmām, vajadzībām un potenciālu. Projekta mērķis bija īstenojot inovatīvus alternatīvās sociālās iekļaušanas pasākumus, uzlabot sociālās rehabilitācijas iespējas Amatas novadā un popularizēt aktīvu pilsonisko līdzdalību sociāli ilgstspējīgas sabiedrības veidošanā Vidzemē.
Projekta rezultātā pieci kvalificēti pedagogi 28 nodarbību laikā izglītoja 27 jauniešus no Spāres Internāta pamatskolas tika apmācīti Latvijas senākajā vēsturē un ieguva pamatzināšanas un praktiskas iemaņas senajos amatos, no tiem 9 jaunieši ar funkcionālajiem un mentālajiem traucējumiem piedalījās seno amatu demonstrējumos Āraišu Arheoloģiskajā muzejparkā, kā arī iesaistījās ceļojošās izstādes sagatavošanā. Projekta laikā tika darināti 9 bronzas laikmeta tērpu atdarinājumi, kas amatu demonstrējumu laikā pietuvināja jauniešus izpratnei par bronzas laikmetu, kā arī muzeja apmeklētājiem uzskatāmi parādīja laikmetu. Jauniešu ieguvums zināšanas, prasmes, palielinājies pašnovērtējums un motivācija, lai viņi spētu arī ikdienā vienlīdzīgi iekļauties sociāli ekonomiskajā dzīvē.
Projekta laikā tika uzkrāta bagātīga pieredze gan sagatavojot apmācību procesu, gan praktiskās nodarbības –seno amatu demonstrējumus.
Projekta rezultātus, tika popularizēti citu ieinteresēto grupu vidū. Projekta laikā izveidotajā mājas lapā www.alternate.lv, kurā iievietotas 6 prezentācijas un 28 mācību plāni, kas pieejami arī citām organizācijām, kas vēlētos īstenot līdzīga rakstura aktivitātes.
Projekta laikā tika īstenoti 2 pieredzes apmaiņas semināri, kuros piedalījās 69 mērķa grupas pārstāvji no Spāres, Dauguļu, Vaidavas un Katvaru Internāta pamatskolām.
Projekta partneris iesaistījās visu aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, iesaistoties sociālā jautājumu risināšanā.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2013.EEZ/PP/1/MIC/011
Дата утверждения проекта: 14.05.2014.
Дата заключения проектного договора: 08.08.2014.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Amatas novada pašvaldība
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 18611.93 EUR / 13 080.54 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 15895.52 EUR / 11 171.44 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 836.61 EUR / 587.97 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1879.80 EUR / 1 321.13 LVL;
Юридическии адрес: Raunas iela 43 – 21, Rīga, LV-1084
Номер тел.: 26969915
Е-почта:

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org