eez-2009  grafiskais elements


Dzīves prasmju un veselības veicināšanas skolas ”Vinnija Pūka skola” izveide mazajiem pacientiem un viņu vecākiem, lai nodrošinātu hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanu

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, kā arī sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, tai skaitā bērniem un ģimenēm ar bērniem.
Projekta specifiskais mērķis ir nevalstiskā sektora aktivitātes paaugstināšana, veidojot hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanas sistēmu- apmācības programmu ”Vinnija Pūka skola” bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.
Projektā ir paredzētas šādas aktivitātes:
- Pacientu informācijas centra un apmācību programmu (5) izstrāde bērniem ar hroniskām saslimšanām un viņu vecākiem;
- „Vinnija Pūka skolas” nodarbības ( 20 nodarbības - reizi mēnesī sestdienās) sadarbībā ar BKUS speciālistiem un RSU Sabiedrības veselības fakultātes studentiem, pacientiem un viņu vecākiem par aktuālām veselības veicināšanas un slimību profilakses tēmām: traumatisma profilakse; prasmju attīstīšana personīgās higiēnas, drošības un veselīga dzīvesveida jomā; apmācība jaunajiem vecākiem par priekšlaicīgi dzimušo bērnu veselības aprūpi un veicināšanu; izglītojoši pasākumi vecākiem par atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi uz grūtnieces un augļa veselību; veselīgs uzturs bērniem, bērnu norūdīšana, fiziskās aktivitātes un drošība.
- Informatīvu materiālu sagatavošana (5 bukleti x 10 000 eks.) un izplatīšana pacientiem, viņu vecākiem, tuviniekiem un citām procesā iesaistītām personām par iespējām saņemt veselības aprūpes un sociālās palīdzības pakalpojumus, par veselības uzlabošanas iespējām, slimību profilaksi un to kā sadzīvot ar savu saslimšanu, atbalsta pakalpojumiem un pasākumiem, ko nodrošina NVO sektors, t. sk. pacientu biedrības;
- BKUS un veselības centra Šarlote personāla kvalifikācijas paaugstināšana saskarsmes jautājumos ar pacientiem, kā arī slimnīcas personāla apmācība veselības veicināšanas jomā – semināri (5), diskusijas, konsultācijas;
- Publicitātes pasākumi, informācijas ievietošana mājas lapās www.vesels.lv; www.iaf.lv; www.bkus.lv
Sadarbībā ar RSU Sabiedrības veselības fakultāti un studentiem tiks veidotas informatīvas kampaņas pacientiem un viņu vecākiem. Studenti tiks piesaistīti projekta aktivitāšu realizācijā darbā kā brīvprātīgie. Projekta apmācību programmu un pasākumu realizācijā tiks piesaistīti arī Dakteri-Klauni. Projektā kā sadarbības partneris piedalīsies arī Rīgas Domes Labklājības departaments un tā speciālisti.
Plānotie rezultāti:
- izveidots pacientu informācijas centrs BKUS, izveidotas (5programmas) apmācību programmas vecākiem un pacientiem par dažādām veselības veicināšanas tēmām;
- izveidota dzīves prasmju un veselības veicināšanas skola ”Vinnija Pūka skola”, notikušas 20 vecāku skolas nodarbības (dalībnieku skaits 1000 );
- izstrādāti, nodrukāti un izplatīti informatīvie materiāli ( 5 bukleti x 10000 eks.);
- sagatavoti un notikuši 5 apmācību semināri speciālistiem (5 programmas/apmācīti 150 speciālisti);
- sagatavota informācija par hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanas sistēmu un tā atspoguļota mājas lapās www.vesels.lv; www.iaf.lv; www.bkus.lv;
- veikta aptauja, kurā iekļauti 40% no projektā iesaistītiem dalībniekiem;
- notikušas 2 preses konferences, sagatavotas 4 preses relīzes par projekta uzsākšanu, gaitu un aktivitātēm.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija nevalstiskā sektora aktivitātes paaugstināšana, veidojot hroniski slimo pacientu sociālās integrācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanas sistēmu- apmācības programmu ”Vinnija Pūka skola” bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem.

Projekta mērķa grupa bija sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 856 ģimenes ar bērniem; 10 bērni vecāki par 14 g. un tie, kas atrodas slimnīcā bez vecākiem; 144 veselības aprūpes speciālisti (BKUS, Šarlote) un 5 brīvprātīgie.

Projekta īstenošanas gaitā tika sasniegti šādi rezultāti:
Izveidots Pacientu informācijas centrs un 10 apmācību programmas. Palielinājies to personu skaits, kurām ir nodrošināta inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu pieejamība.
Notikušas 20 vecāku skolas nodarbības, kurās apmācīti 856 dalībnieki. Izveidoti un nodrukāti informatīvie materiāli (7 bukleti, kuru kopējā tirāža 50000 eksemplāri). Materiāli ir izplatīti nodarbību apmeklētājiem, slimnīcas pacientiem un speciālistiem citās veselības aprūpes iestādēs.
Izveidota apmācību programma un notikušas 5 nodarbības nozares. Iegūtas prasmes, kā uzlabot komunikāciju ar pacientiem un motivēt tos attīstīt veselības veicināšanas iemaņas un prasmes.
Projekta uzsākšanas preses konferences un noslēguma preses konference, sagatavotas 10 preses relīzes par projekta uzsākšanu, par projekta pasākumiem – Vecāku skolas nodarbībām.
Sagatavotas 4 publikācijas – raksti par aktuālām bērnu veselības problēmām.

Projekta mērķis tika sasniegts: ir izveidota apmācību programmas vecākiem, kuriem ir hroniski slimi bērni, par dažādām slimību profilakses un veselības veicināšanas tēmām. Notikušas 20 nodarbības. Izveidotas 5 apmācību programmas un notikuši semināri speciālistiem, kas iesaistīsies šo pacientu integrācijā sabiedrībā un ļaus uzlabot viņu dzīves kvalitāti.
Projekta aktivitātes tieši ietekmēs veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, kā arī izpratnes veidošanu par saslimstības gaitu un atveseļošanās iespējām, ilgtermiņā veicinās pacientu un viņu piederīgo iekļaušanos darba tirgū. „Vinija Pūka skolas” nodarbībās pacienti un viņu piederīgie iegūs zināšanas, kas tieši vērstas uz nepieciešamo prasmju iegūšanu, kas ilgtermiņā nodrošinās pacientu mobilitāti un veselības apdraudējuma ierobežošanu.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2013.EEZ/PP/1/MEC/051
Projekta apstiprināšanas datums: 09.07.2014.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.08.2014.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Nodibinājums "Ilgtspējīgas attīstības fonds"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Rīgas Domes Labklājības departaments
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 20
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 54429.75 EUR / 38 253.45 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 46537.43 EUR / 32 706.69 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2449.34 EUR / 1 721.41 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5442.98 EUR / 3 825.35 LVL;
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 147 k-2 -105, Rīga, LV-1013
Tālr. nr.: 29460359
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.iaf.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org