Печатать |

Начало

Par projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II"

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar LR Kultūras ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Kultūras informācijas sistēmas centru ir īstenojis projektu „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II".
Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu sabiedrības izpratnes veicināšanā par diskriminācijas novēršanas un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas nepieciešamību privātajā un publiskajā sektorā.

Projekta mērķa sasniegšanai tika īstenotas šādas 4 aktivitāšu grupas:

  1. valsts institūciju un pašvaldību darbinieku (t.sk. policijas darbinieku, sociālo darbinieku, kultūras darbinieku, NVO u.c.) izglītošana par dažādības un starpkultūru komunikācijas jautājumiem. Aktivitātes ietvaros tika sagatavoti 20 zināšanu tālāknesēji (multiplikatori), kas savas prasmes var izmantot ikdienas darbā ar klientiem, konsultējot kolēģus un vadot mācības par dažādības jautājumiem;
  2. dažādības vadības labās prakses identificēšana un veicināšana uzņēmējdarbībā Latvijā. Aktivitātes ietvaros ir veikts pētījums, apzinot dažādības vadības situāciju Latvijas uzņēmumos un identificējot labās prakses piemērus Eiropas uzņēmumos. Ilgtspējas indeksa 2015 ietvaros, tika izvērtēti Latvijas uzņēmumi, kuri ar savām iniciatīvām ir sekmējuši dažādības vadības pieejas īstenošanu savos uzņēmumos un labākie no tiem apbalvoti. Atbildīga biznesa nedēļas laikā tika aktualizēts jautājums par dažādības vadību un novadīta starptautiska uzņēmuma prezentācija par ieguvumiem, īstenojot šo vadības pieeju;
  3. Informatīvās kampaņas īstenošana sociālajos tīklos un citos plašsaziņas līdzekļos, kuras ietvaros tika sagatavoti 7 video stāsti par aizspriedumu un diskriminācijas gadījumu negatīvo dabu un absurdumu, sekmējot atvērtas sabiedrības veidošanos Latvijā.
  4. Romu kopienas situācijas novērtējums Latvijā. Aktivitātes ietvaros ir veikts Romu kopienas situācijas monitorings, apzinātas konkrētās grupas vajadzības un pieeja izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei un mājokļa nodrošināšanai.

Projekts tika līdzfinansēts Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas „PROGRESS 2007–2013" sadaļas „Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros, kuras galvenais mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par diskriminācijas novēršanas nozīmīgumu un rosināt diskusijas par integrētas pieejas īstenošanu dažādības veicināšanā.

Projekts tika īstenots laika posmā no 2014.gada 1.decembra līdz 2015. gada 30.novembrim ar kopējo finansējumu EUR 228 027,20 no kura 79,53 % ir Eiropas Komisijas PROGRESS programmas finansējums un 20,47 % Latvijas valsts finansējums.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

Līga Vecā
PROGRESS projekta vadītāja
T. 67078183
e-pasts:

 

  es-sif-2015

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Nr. JUST/2013/PROG/AG/4978/AD ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.

 


Дата печати: 15.05.21