eez-2009  grafiskais elements


Vairosim mīlestību!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis – ar brīvprātīgā darba palīdzību veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un, stiprināt atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, sekmējot starppaaudžu sadarbību sociālo problēmu risināšanā un prasmju nodošanā.
Projekta mērķa grupa - personas ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnās ģimenes.
Projekts paredz nodrošināt daudzpusīgas aktivitātes, kas veicinās sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, veicināt neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšanu pagasta dzīvē, kā arī īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei.
Partneris Ēveles pamatskola projekta īstenošanai ļaus izmantot telpas plānotajām aktivitātēm. Projekta mērķis un paredzētās aktivitātes atbilst Ēveles pamatskolas izvirzītajiem mērķiem, kas paredz vispusīgu personības attīstību, dzīves prasmju un vispārīgo zināšanu attīstīšanu, jauniešu pašapziņas celšanu

Результаты проекта: Projektā tika veicināta sociālās nevienlīdzības mazināšanos Ēveles pagastā caur sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju sociālo prasmju pilnveidošanu un integrāciju sabiedrībā, kā arī sekmējot starppaaudžu sadarbību sociālo problēmu risināšanā un prasmju nodošanā.
Lai sekmētu mērķa sasniegšanu, projektā bija paredzētas vairākas savstarpēji papildinošas aktivitātes, lai caur veselīga brīvā laika pavadīšanu, apmācībām un lekciju cikliem par ģimenes tradīciju un svētku svinēšanas tradīcijām dotu iespēju sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām integrāciju sabiedrībā caur kompetenču attīstīšanu, prasmju apgūšanu un pilnveidošana, jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un tā popularizēšanā, kā arī aktīvu līdzdalību atbalsta tīklā veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu personīgajai un profesionālajai izaugsmei.
Projekta tiešie labuma guvēji bija Ēveles pagasta iedzīvotāji, ģimenes ar bērniem, t.sk. daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, kā arī personas ar invaliditāti, kopā 350 personas, kas piedalās projekta aktivitātēs.
Projekta netiešie labuma guvēji Burtnieku novada iedzīvotāji, jo novadā tiek mazināta sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju grupu izolētība un veicināta to integrācija sabiedrībā. Projekta dalībnieki pēc projekta realizācijas spēs daudz aktīvāk piedalīties sabiedrības norises procesos.
Sasniegti šādi rezultāti: Noorganizētas 94 nodarbības un 2 ģimenes sporta dienas, piedalījušies 70 un 80 personas un 20 brīvprātīgie. Noorganizētas 10 nodarbības bērnu emocionālai audzināšanai un 12 nodarbības lekciju cikā ”Seksuālā izglītība”, 6 nodarbības datorapmācībā. Noorganizētas 32 radošo nodarbību darbnīcas, mūsu senču amatprasmes brauciens. Organizēti 2 Projekta atklāšanas un noslēguma semināri.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/020
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 08.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Pāvulēni"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: ĒVELES PAMATSKOLA
Регион(ы) осуществления проекта: Vidzemes reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 12179.03 EUR / 8 559.47 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 10413.07 EUR / 7 318.35 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 548.06 EUR / 385.18 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1217.90 EUR / 855.94 LVL;
Юридическии адрес: „Dziļlejas”, Ēveles pagasts, Ēveles pagasts, Burtnieku novads, LV-4712
Номер тел.: +37129514605
Е-почта:

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org