Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta nosaukums – „Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā”
Projekta mērķis - veicināt biedrības biedru, pensijas un pirmspensijas vecuma personu sociālo iekļaušanos un integrāciju darba tirgū piedaloties inovatīva sociālā pakalpojuma veidošanā un uzlabot pieejamās sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitāti Jelgavas pilsētā.
Projekta mērķa grupa – 25 pensijas un pirmspensijas vecuma personas
Projekta aktivitātes- Asistentu amata apraksta un pienākumu, apmācību programmas un darbības modeļa izstrāde, ģimenes asistentu apmācība, sociālā pakalpojumu saņēmēju - riska grupas ģimenes ar bērniem apzināšana un pakalpojuma ieviešana, kultūras pasākumi un konference.
Projekta rezultāti – izstrādāta ģimenes asistentu apmācības programma, 25 apmācītas pirmspensijas un pensijas vecuma personas, izstrādāts un ieviests jauns sociālais pakalpojums, veicināta pensijas un pirmspensijas vecuma personu integrācija un iekļaušanās darba tirgū.
Projekta sadarbības partneris – pašvaldības iestāde ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde”
Projekta īstenošanas laiks – 01.05.2015.-30.04.2016.(12 mēneši)

Результаты проекта: Projekta īstenošana tika veikta Jelgavā, laika posmā no 01.05.2014. līdz 30.04.2016.
Projekta īstenošanas gaitā apvienojot Jelgavas Pensionāru biedrības un JSLP cilvēkresursus ir panākts būtisks ieguldījums projekta mērķa sasniegšanai:

1. Nokomplektēta pirmspensijas un pensijas vecuma mērķa grupa 28 cilvēku sastāvā, kas piedalījās apmācību procesā iegūstot jaunas zināšanas un prasmes.
2. Izstrādāta un realizēta apmācības programma “Ģimenes asistents”, kā arī darbības moduļis inovatīvā sociālā pakalpojuma ieviešanai. Tika apmācīti 28 pirmspensijas un pensijas vecuma personas. Tika izstrādāti ģimenes asistenta amatu apraksti un uzdevumi.

3. Apzinātas riska grupas ģimenes ar bērniem, kuram nepieciešams ģimenes asistenta pakalpojums.

4. Ieviests inovatīvais sociālais pakalpojums - ģimenes asistenta pakalpojums riska ģimenēm ar bērniem.
5. 24 personas ir sagatavotas ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanai
6. Tika organizēti un apmeklēti daudzveidīgie kultūras pasākumi

7. Īstenojot projektu nostiprinājās sadarbība starp NVO un Jelgavas pilsētas pašvaldību sociālo problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Uzlabojusies sadarbība starp paaudzēm. Uzlabojies kopienas izpratne par ģimeņu ar bērniem sociālajām problēmām. Tika praktizēts komandas darbs: ģimenes asistenti, projekta vadītājs, aktivitāšu kurators, mentors un sociālais darbinieks. Rezultātā ģimene ar bērniem, apguva jaunas prasmes un iemaņas, kā arī uzlabojas ģimenes sociālā situācija.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/081
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 11.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Jelgavas sociālo lietu pārvalde
Место осуществления проекта: Jelgava
Регион(ы) осуществления проекта: Zemgales reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 19432.91 EUR / 13 657.53 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 16615.14 EUR / 11 677.19 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 874.48 EUR / 614.59 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 1943.29 EUR / 1 365.75 LVL;
Юридическии адрес: Dobeles iela 62A, Jelgava, LV-3001
Номер тел.: 26190589
Факс: -
Е-почта:
Домашняя страница: www.expresis.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org