Начало > Источники финансирования

eez-2009  grafiskais elements


Sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšana prostitūcijā nodarbinātām sievietēm Rīgā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir, īstenojot inovatīvu sociālo pakalpojumu prostitūcijā iesaistīto sieviešu atbalstam dzīvesprasmju apguvei un veidojot starpsektoru sadarbību, sekmēt sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšanu Rīgā.
Ar individuālu gadījuma vadīšanas metodi 50 prostitūcijā nodarbinātām sievietēm paredzēts sniegt sociālo palīdzību, gan sabiedrības veselības veicinošus un medicīniska rakstura pakalpojumus (konsultācijas un izmeklējumus), kas mazinās infekciju tālāku izplatību un palīdzēs rast risinājumus gadījumos, kad konstatēta saslimšana. Pakalpojumā iesaistītie darbinieki saņems regulāras psihologa supervīzijas. Projekta laikā prostitūcijā nodarbināto sieviešu interešu aizstāvība tiks aktualizēta pašvaldības un valsts lēmumu pieņēmēju līmenī. Tiks organizēts izglītojošs seminārs Rīgas pilsētas visu priekšpilsētu sociālajiem darbiniekiem, Rīgas domes pārstāvjiem, Labklājības un Veselības ministriju pārstāvjiem. Notiks projekta noslēguma pasākums.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija īstenojot inovatīvu sociālo pakalpojumu prostitūcijā iesaistīto sieviešu atbalstam dzīves prasmju apguvei un, veidojot starpsektoru sadarbību, sekmēt sociālās nevienlīdzības un infekciju izplatības mazināšanu Rīgā.
Projekta mērķa grupa bija Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji, tai skaitā: 71 prostitūcijā nodarbināta sieviete. Kā arī NVO, kas pārstāv augstākminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, tai skaitā: 8 biedri, 18 darbinieki un 9 brīvprātīgie.
Projekta īstenošanas gaitā sasniegti šādi rezultāti:
•71 prostitūcijā nodarbinātā sieviete saņēmusi zemā sliekšņa sociālās palīdzības un sabiedrības veselības pakalpojumus. Prostitūcijā nodarbinātās sievietes saņēma konsultācijas par sociālo palīdzību. Atkarībā no katra gadījuma individuāli, konsultācijas bija atšķirīgas. Tā bija gan palīdzība nokārtot sociālo pabalstu saņemšanu, gan dzīvesvietas jautājumu risināšana, gan atbalsts nokļūšanai līdz medicīniskai palīdzībai u.c.
•Notikušas 6 sanāksmes/supervīzijas pakalpojumu sniedzējiem(projekta speciālistiem), kurā piedalījās 8 dažādu jomu speciālisti. Iesaistītie speciālisti bija savstarpēji informēti par pakalpojumu sniegšanu klientēm. Bija profesionāļa vadībā pārrunājuši sarežģītu gadījumu vadību un risinājuši identificētās problēmas.
•35 Sociālās palīdzības dienesta darbinieki, ministriju un pāšvaldību pārstāvjipiedalījušies vienas dienas seminārā par zemā sliekšņa pakalpojumiem prostitūcijā nodarbinātajām sievietēm. Semināra dalībnieki apguva tēmas, kas saistītas ar šī brīža situāciju HIV/AIDS u.c. infekciju izplatību prostitūcijā nodarbināto sieviešu vidū un zemā sliekšņa pakalpojuma būtību “Papardes zieds” pieredzi un rezultātiem.
•Sagatavots rakstisks ieteikums LR Veselības ministram, notikusi sagatavota diskusija ar Rīgas Domes Veselības pārvaldes vadītāju un Rīgas Domes Labklājības departamenta vadītāju t.sk. apspriests „Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģijas „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gads. Šādā veidā tika pievērsta lēmumpieņēmēju (gan pašvaldības, gan valdības līmenī) uzmanība prostitūcijā nodarbināto sieviešu problemātikai sabiedrības veselības kontekstā un šo problēmu kompleksai risināšanai atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.
Projekts bija vērsts tieši uz prostitūcijā nodarbinātām sievietēm, jo viņas ir pakļautas sociālās atstumtības riskam, kā arī ir vardarbībā cietuši, sabiedrībā dubulti stigmatizēti upuri. Šo sieviešu sociālās apdrošināšanas neesamība, tā kā viņas nestrādā oficiālu algotu darbu, rada sekas nākotnē, jo nebūs slimību pabalstu, pensijas, iespējams, arī piekļuves veselības aprūpes pakalpojumiem. Projekta īstenošanas laikā, sniedzot pakalpojumus, speciālisti strādāja tieši ar mērķa grupu, bet neliedza atbalstu arī sieviešu ģimenei, partneriem. Neskatoties uz to, ka sabiedrība kopumā neuzņemas atbildību par sievietēm atbilstošas, viņu uztverei, izpratnei un vecumposmam piemērotas informācijas un izglītības nodošanas, projekta speciālisti visu projekta ieviešanas laiku īpašu uzmanību pievērsa tieši šiem aspektiem.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/043
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 20.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 6
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 21819.73 EUR / 15 334.99 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18655.87 EUR / 13 111.42 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 981.89 EUR / 690.08 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2181.97 EUR / 1 533.50 LVL;
Юридическии адрес: Kr. Valdemāra iela 147/2-47, Rīga, LV-1013
Номер тел.: +371 29454440
Е-почта:
Домашняя страница: www.papardeszieds.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org