Начало

Līdzdalība Ilgtspējas Indeksā 2015

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ilgts-indeks


Kādēļ?
Dažādības vadība piedāvā iespēju, veidot biznesa vidi, kas ir dažādību pieņemoša, tādējādi dodot iespēju piesaistīt un noturēt kvalificētāko darbaspēku no dažādām sabiedrības grupām, maksimāli izmantojot tā potenciālu un resursus. Tāpat tā ir inovāciju veicinoša, paaugstinot uzņēmumu produktivitāti un tā konkurētspēju. Šis jautājums ir aktuāls arī Latvijas uzņēmumiem, jo mainās iedzīvotāju demogrāfiskā un sociālā struktūra. Lai piesaistītu kvalificētus darbiniekus, radītu dažāda vecuma, dzimuma, sociālo grupu klientiem pievilcīgus produktus, attīstītu uzņēmumu, ir jāmeklē arvien jauni risinājumi. Ar dažādības vadības pieejas starpniecību uzņēmumiem ir iespēja izvērtēt sava uzņēmuma dažādības potenciālu, piesaistīt jaunus klientus un attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus.
Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas pamata, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Katru gadu Latvijas uzņēmumi tiek vērtēti dažādos ilgtspējas un atbildīga biznesa aspektos, un tiek apbalvoti par uzņēmuma sasniegumiem dažādās atbildīga biznesa vadīšanas jomās. Piešķirtais apbalvojums ir kļuvis par kvalitātes, atzinības un prestiža zīmi, kas liecina par uzņēmuma ieguldījumu Latvijas ekonomikas stiprināšanā ilgtermiņā.
Pēdējos divos gados Sabiedrības integrācijas fonds ar īpašām nominācijām izcēlis uzņēmumu stratēģisko virzību izmantojot dažādības vadības pieeju, tādā veidā pievēršot uzņēmēju uzmanību dažādības vadības pieejas nozīmei un vērtībai uzņēmumu izaugsmes sekmēšanā un konkurētspējas paaugstināšanā.

Aktivitātes mērķis:
Ar līdzdalību Ilgtspējas indeksa 2015 aktivitātēs pievērst Latvijas uzņēmumu uzmanību dažādības vadības jautājumiem un pilnveidot dažādības vadības iniciatīvu praksi Latvijas uzņēmējdarbības vidē.

Īstenotie pasākumi:
1. Izstrādāta dažādības vadības un dzimumu vienlīdzības principu novērtēšanas anketa, kas iekļauta Ilgtspējas indeksa 2015 uzņēmumu novērtēšanas procesā.
2. Novērtēti 18 uzņēmumi, no kuriem katrs ir saņēmis savam uzņēmumam  izstrādātas individualizētas rekomendācijas ar ieteikumiem dažādības vadības īstenošanas procesā.
3. Publikācija par dažādības vadību Atbildīgo ideju tirgus 2015 katalogā ŠEIT.
4. Ilgtspēja indeksa 2015 apbalvošanas ceremonijā, kas norisinājās 2015.gada 11.jūnijā, tika pasniegtas 3 speciālbalvas (pasākuma fotogalerija ŠEIT):

  • „Dzimumu līdztiesīgākais uzņēmums 2015" - Nordea Bank AB Latvijas filiāle par mērķtiecīgu rīcības praksi, veidojot un nodrošinot sabalansētu dzimumu sadalījumu visās uzņēmuma vadības struktūrās un vienlīdzīgu darbinieku algu politikas īstenošanu.
  • „Dažādībai atvērtākais uzņēmums 2015" - SIA RIMI Latvia par veiksmīgi fokusēto uz dažādību vērstu mārketinga stratēģijas īstenošanu dažādu darbinieku un klientu piesaistīšanā, tādējādi veiksmīgi piemērojoties mainīgajiem tirgus un sabiedrības attīstības procesiem.
  • „Dažādības čempions 2015" - VAS „Latvijas Loto" par apzināti veidotu daudzveidīgu un sabalansētu uzņēmumu darbinieku kompozīciju, nebaidoties pielietot daudzpusīgu darbinieku piesaistes un atlases rīkus, kā arī vienlīdzīgu darbinieku algu politiku visos uzņēmuma līmeņos, īpaši sekmējot darba un ģimenes dzīves savienošanas iespējas.

Sīkāka informācija par apbalvotajiem uzņēmumiem dažādības vadībā un dzimumu līdztiesībā šeit.

Ar dažādības vadību saistīti jautājumi un kritēriji integrēti Baltijas Ilgtspējas indeksa pašnovērtēšanas sistēmā, kas sāks darboties 2016.gada pavasarī un sniegs iespēju Baltijas valstu uzņēmumiem novērtēt savu uzņēmuma darbību sev ērtā valodā neatkarīgi no konkrētās Baltijas valsts, kurā tas darbojas.

Kā tas notika?

  • 2015.gada janvāris – maijs. Dažādības vadības un dzimumu līdztiesības anketas izstrāde un iekļaušana Ilgtspējas indeksa 2015 uzņēmumu darbības novērtēšanas procesā;
  • 2015.gada maijs. Uzņēmumu izvērtēšana;
  • 2015.gada 11.jūnijs. Ilgtspējas indeksa 2015 apbalvošanas ceremonijas norise, kurā tika pasniegtas trīs speciālbalvas;
  • 2015.gada jūnijs. Sagatavotas nosūtītas rekomendācijas visiem uzņēmumiem, kas piedalījās novērtēšanā;
  • 2015.gada novembris. Izstrādāti un integrēti ar dažādības vadību saistīti kritēriji Baltijas Ilgtspējas indeksa  pašnovērtēšanas sistēmā.


Sasniegtie rezultāti:
Aktualizēts jautājums par dažādības vadību Latvijas uzņēmējdarbības vidē un uzņēmumiem dota iespēja pilnveidot pastāvošo dažādības vadības praksi. Dažādības vadības jautājumi iestrādāti jaunizveidotā iniciatīvā Baltijas Ilgtspējas indeksa pašnovērtēšanas sistēmā, tādējādi  veicinot Baltijas valstu uzņēmējus pievērst lielāku uzmanību dažādības vadības jautājumiem.

 

es-sif-2015

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Nr. JUST/2013/PROG/AG/4978/AD ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.