Начало

Dažādības vadības labās prakses identificēšana un veicināšana uzņēmējdarbībā Latvijā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Kādēļ?
Iedzīvotāju skaita samazināšanās un vecuma struktūras izmaiņas Latvijas uzņēmumiem ir radījušas izaicinājumus, kuru pārvarēšana prasa pārdomātus lēmumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Uzņēmumi arvien biežāk atzīst, ka iedzīvotāju emigrācijas iespaidā kļūst grūtāk atrast un piesaistīt kvalificētu darbaspēku, kas atstāj iespaidu uz konkurētspēju un citiem uzņēmuma rādītājiem. Dažādības vadība var palīdzēt apzināt un izmantot uzņēmumos esošo iekšējo cilvēkresursu dažādības potenciālu, integrējot dažādību to cilvēkresursu politikās un biznesa stratēģijās, tādējādi gūstot iespēju izmantot sabiedrības dažādības potenciālu savu uzņēmumu produktivitātes paaugstināšanā.
Eiropā dažādības vadības pieeja tiek izmantota, novērtējot to kā iespēju veidot biznesa vidi, kas ir dažādību pieņemoša, uz zināšanām balstīta un inovāciju veicinoša.
Latvijas uzņēmumu vidē dažādības vadība ir salīdzinoši jauns koncepts, kas ir maz pētīts, līdz ar to uzņēmējiem un politikas veidotājiem trūkst informācijas par esošo dažādības vadības praksi un apstākļiem, kas ietekmē tās ieviešanu privātajā sektorā Latvijā. Trūkst arī praktisku piemēru, kas palīdzētu izprast ieguvumus no dažādības vadības.

Aktivitātes īstenošanas mērķis:
Izstrādāt pētījumu, lai iegūtu datus un apzinātu labās prakses piemērus par dažādības vadības pieejas ieviešanu privātajā sektorā Latvijā.

Īstenotie pasākumi:
1. Izstrādāts pētījums  "Dažādības vadības situācijas izpēte uzņēmumos" vai pdf., EN vai pdf. Tā ietvaros:

  • apzināta dažādības vadības attīstība uzņēmējdarbības vidē Eiropā un Latvijā;
  • analizēti 33 uzņēmumu vadītāju intervijas un 32 uzņēmumu darbinieku aptaujas anketās iegūtie dati par dažādības vadības praksi un apstākļiem, kas ietekmē dažādības vadības pieejas īstenošanu uzņēmumos Latvijā;
  • veikta 10 ārvalstu uzņēmumu iniciatīvu/labās prakses izpēte dažādības vadības pieejas īstenošanā tādos uzņēmumos kā Ericsson (Zviedrija), Hewlett-Packard (Austrija), Infineon (Vācija), ISS Eesti (Igaunija), Prezi (Ungārija), Tesco (Lielbritānija), Orange (Polija), Sodexo (Lielbritānija un Īrija), Fazer (Somija), PricewaterhouseCooper (Polija).
  • Izstrādātas rekomendācijas dažādības vadības pieejas ieviešanai un veicināšanas pasākumiem uzņēmumos Latvijā.     

2. Nodrošināta starptautiska uzņēmuma pārstāvja Vullneta Latifi (L'Orèal Baltic) Cilvēkresursu daļas vadītāja prezentācija Atbildīgu ideju tirgus 2015 pasākumā par uzņēmuma pieredzi darbā ar dažādības jautājumiem un ieguvumiem biznesam.

3. Izveidoti 6 video par dažādības vadības ieguvumiem biznesam un 3 ārvalstu uzņēmumu labās prakses piemēriem dažādības vadības pieejas ieviešanā:

  • Par priekšrocībām un ieguvumiem biznesam ŠEIT 
  • Risinājums uzņēmuma cilvēkresursu problēmai ŠEIT 
  • Kā dažādība komandā ietekmē finanšu rādītājus ŠEIT
  • Uzņēmuma PREZI pieredze dažādības īstenošanā ŠEIT
  • Uzņēmuma ISS Eesti pieredze dažādības vadībā ŠEIT
  • Kā dažādība palīdz uzņēmumam TESCO izprast klientu vajadzības ŠEIT

4. Noorganizēta domnīca "Dažādības vadība – nākotnes potenciāls" 13 Latvijas uzņēmumu vadītājiem un to pārstāvjiem par pētījuma rezultātiem, labās prakses piemēriem un izstrādātajām rekomendācijām:

Aktivitātes norise: 2015.gada aprīlis - 2015.gada septembris

Kas to veica?
Saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem līgums par pētījuma izstrādi un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu tika noslēgts ar juridisko personu apvienību SIA „Corporate Consulting" un biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" .

Sasniegtie rezultāti:
Aktivitātes īstenošana veicināja uzņēmumu izpratni par dažādības vadības pieejas izmantošanas priekšrocībām un ieguvumiem uzņēmējdarbības vidē Latvijā – ar ārvalstu un Latvijas uzņēmumu labās prakses piemēriem, kā arī  dažādības vadības tēmas aktualizēšanu sniedzot ieguldījumu uzņēmumu pārstāvju izglītošanā. Tādējādi rosinātu uzņēmumus Latvijā veidot tādu darba vidi, kas ir dažādību iekļaujoša un kurā tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas neatkarīgi no personāla vecuma, dzimuma, invaliditātes, etniskās piederības, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas. Izstrādātais pētījums, kas ir pirmais šāda apjoma pētījums par dažādības vadības iniciatīvām un situāciju Latvijā privātajā sektorā, var kalpot kā nozīmīgs datu ieguves avots turpmāko darbību plānošanā un īstenošanā gan valsts pārvaldes iestādēm, gan uzņēmumiem un NVO.

 

es-sif-2015

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Nr. JUST/2013/PROG/AG/4978/AD ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.