Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO f[..]

Latvijas valsts budžeta finansētā programma “NVO fonds” 2016.gada projektu iesniegumu konkurss

sif-km

Latvijas valsts budžeta finansētā programma "NVO fonds" 2016.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2016.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus trīs darbības virzienos:
- "NVO darbības stiprināšana" – mērķis - līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas veicināšana, atbalstot organizācijas, kas veic darbu sabiedrības labā un ievērojami veicina sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā, tajā skaitā iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalības veicināšanu;
- "Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm" – mērķis - stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, veicināt pilsonisko līdzdalību, spēcināt Latvijas iedzīvotāju cilvēkdrošību un uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt sociālo atbildību kopienā, finansiāli atbalstot NVO projektus dažādās jomās;
- "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis - NVO līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē, pašvaldībās, konsultatīvajās padomēs un komisijās.

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt projekta iesniegumus ne vairāk kā divos darbības virzienos – katrā no tiem vienu projekta iesniegumu.

Kopējais 2016.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000,- EUR.

Projekta iesniegumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst likumā par biedrībām un nodibinājumiem noteiktajām prasībām un šādiem nosacījumiem:

  1. tā ir bezpeļņas organizācija, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav peļņas gūšanas rakstura, un peļņu, kas gūta no biedrības un nodibinājuma veiktās saimnieciskās darbības, nesadala starp biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem;
  2. tā ir brīvprātīgo personu apvienība, kuru brīvprātīgi nodibinājušas un tajā brīvprātīgi darbojas fiziskas vai juridiskas personas;
  3. tā nedarbojas tikai savās interesēs vai savu biedru komerciālajās, profesionālajās vai politiskajās interesēs, tās mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, risinot jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu vai visas sabiedrības labklājību;
  4. tā ir juridiska persona, kura darbojas saskaņā ar dibinātāju apstiprinātiem statūtiem;
  5. tai ir noteikta organizatoriskā struktūra un izveidotas pārvaldes institūcijas, saviem biedriem, dibinātājiem vai finansētājiem tiek sniegti darbības pārskati;
  6. tā ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām.

Programmas „NVO fonds" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 4.aprīlis. Projektu iesniegumus var iesniegt:

  • personīgi (līdz plkst. 18.00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

docxProgrammas „NVO fonds" konkursa nolikums (informācijai)
docx1.pielikums: projekta iesnieguma veidlapa (jāaizpilda)
xls2.pielikums: projekta budžeta veidlapa (jāaizpilda)
docxMetodika veidlapas aizpildīšanai (informācijai)
xlsBudžeta piemērs (informācijai)

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem