Par projektu "Dažādības veicināšana"

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros tiek īstenots projektu "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001).

Projektu īsteno:
Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Projekta mērķis:
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

  • Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem, tai skaitā:

- mērķa grupas profilēšana;
- motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;
- vidusposma izvērtējuma veikšana.

  • Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;
  • Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, tai skaitā:

- izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
- atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.

  • Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
  • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
  • Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Mērķa grupas:

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:

- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ, tai skaitā personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, viena vecāka ģimenes pārstāvji;
- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma (50+));
- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
- personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ, tai skaitā romu tautības pārstāvji un citas etniskās minoritātes.

  • darba devēji un to darbinieki;
  • patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Projekta pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 6 463 045 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 493 588 euro un valsts budžeta finansējums – 969 457 euro.

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturkšņa beigām.

KAS PAVEIKTS 2017.GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2018. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2019. GADĀ?

KAS PAVEIKTS 2020. GADĀ?

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 22811016
e-pasts: