Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu s[..]

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Meklēt projektus
Latvijas - Šveices sadarbības programmas "NVO fondS" īss izklāsts

1. Ievads

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem. Saskaņā ar starpvalstu noslēgto ietvarlīgumu, viena no sadarbības programmas aktivitātēm ir plānota NVO atbalsta grantu shēma. Šīs grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības kā nozīmīga attīstības līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā saliedētībā ar Šveices finansējumu 3,5 miljonus Šveices franku (CHF). Šveices kompetentās iestādes ir apstiprinājušas Sabiedrības integrācijas fondu kā starpniekinstitūciju Latvijas - Šveices sadarbības programmas NVO grantu shēmai.

Grantu shēmas pamatnosacījumi ir izstrādāti balstoties uz:

- Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas - Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā un tā pielikumiem (procedūrām);

- 2009.gada 11.decembrī noslēgto granta līgumu starp Šveices konfederāciju, Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Sabiedrības integrācijas fondu.

 2. Grantu shēmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un  sociālo atšķirību mazināšanā, atbalstot  aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, un senioriem.

 3. Mērķa grupas -

1. sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie bērni un jaunieši:

 • bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;
 • bērni un jaunieši no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
 • bērni un jaunieši, kuriem ir problēmas ar pamatizglītības vai vidējās izglītības iegūšanu, kā arī bērni un jaunieši, kuri nav ieguvuši pamatizglītību vai vidējo izglītību vai ieguvuši to bez apliecības vai atestāta;
 • bērni un jaunieši no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas;
 • bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
 • bērni un jaunieši, kuru vecāki ilgstoši uzturas ārzemēs;
 • jaunie vecāki (līdz 25 gadiem);
 • jaunieši bezdarbnieki un darba meklētāji;
 • policijas redzeslokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši likumpārkāpēji, bērni un jaunieši ieslodzījuma vietās un sociālās korekcijas izglītības iestādēs, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni un jaunieši;
 • klaiņojošie bērni;
 • bērni un jaunieši, kas cieš no atkarībām;
 • bērni un jaunieši, kas cietuši no vardarbības;
 • bērni un jaunieši ar hroniskām saslimšanām, tai skaitā saslimšanu ar HIV/AIDS, C hepatītu, cukura diabētu;

2. seniori:

 • personas pirmspensijas vecumā (no 57 gadiem);
 • personas pensijas vecumā;

3. biedrības un nodibinājumi, kuru mērķa grupa ir bērni, jaunieši vai seniori;

4. sabiedriskā labuma reliģiskas organizācijas, kuru mērķa grupa ir bērni, jaunieši vai seniori.

 4. Netiešās mērķa grupas: vecāki, bērni, ģimenes, sociālie darbinieki, skolotāji, sabiedrība kopumā.

 5. Atbalstāmās aktivitātes:

1. aktivitātes sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kuras:

 • veicina līderību un pilsonisko līdzdalību;
 • veido saikni starp valsti vai pašvaldību un iedzīvotājiem;
 • veicina integrāciju darba tirgū, izglītībā un sabiedrībā;
 • veido vai uzlabo patstāvīgas dzīves prasmes;
 • attīsta un piedāvā lietderīgu brīvā laika pavadīšanu;
 • veicina motivāciju un pašnovērtējumu;
 • veicina veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu;
 • veido sadarbību starp paaudzēm;
 • mazina negatīvus stereotipus, jebkādas diskriminācijas formas un veicina starpkultūru dialogu;
 • attīsta jaunus pakalpojumus vai uzlabo esošos;
 • citas aktivitātes, kas atbilst grantu shēmas mērķiem un kuras apakšprojekta iesniedzējs var pamatot ar objektīvām mērķa grupas vajadzībām.

2. aktivitātes senioriem, kuras:

 • veicina mūžizglītības attīstību;
 • veicina aktīvu socializāciju, sociālo un pilsonisko līdzdalību, veido saikni starp valsti vai pašvaldību un mērķa grupu;
 • veicina interešu grupu veidošanu;
 • veido sadarbību starp paaudzēm;
 • veicina inovatīvus risinājumus alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;
 • veicina motivāciju un pašnovērtējumu;
 • veicina veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu;
 • veicina aktīvas novecošanas popularizēšanu;
 • attīsta jaunus pakalpojumus vai uzlabo esošos;
 • citas aktivitātes, kas atbilst grantu shēmas mērķiem un kuras apakšprojekta iesniedzējs var pamatot ar objektīvām mērķa grupas vajadzībām.

3. aktivitātes biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai, ja tās tiek veiktas vienlaikus ar augstāk minētājām aktivitātēm:

 • aktīva līdzdalība normatīvo aktu izstrādes procesā;
 • sabiedrības, valsts pārvaldes un pašvaldību informēšana par grantu shēmas mērķa grupu problēmām un vajadzībām;
 • aktīva līdzdalība sanāksmēs un darba grupās, lai iesaistītos politikas veidošanā un tās ieviešanas uzraudzībā;
 • kapacitātes stiprināšanas aktivitātes un apmācības;
 • citas aktivitātes, kas atbilst grantu shēmas mērķiem un kuras apakšprojekta iesniedzējs var pamatot ar objektīvām mērķa grupas vajadzībām.

 

6. Apakšprojektu lielums:

 • mikro projekti - apakšprojekti, kuros kopējās attiecināmās izmaksas ir no 4600 LVL līdz LVL 22 999,99 LVL (ieskaitot);
 • makro projekti - apakšprojekti, kuros kopējās attiecināmās izmaksas ir no 23 000 LVL līdz 92 000 LVL (ieskaitot).

 7.      Apakšprojektu ieviešanas ilgums

 • Makro projekti - līdz 18 mēnešiem
 • Mikro projekti - līdz 12 mēnešiem

 8. Apakšprojektam pieprasītais sadarbības programmas līdzfinansējums:

 • mikro projektiem nepār­sniedz 95% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • makro projektiem nepār­sniedz 90% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Apakšprojekta iesniedzēja, sadarbības partnera (ja attiecināms) un citu finansētāju kopējais finansējums mikro projektiem ir vismaz 5% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām un makro projektiem ir vismaz 10% no apakš­projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Daļu šā finansējuma var nodrošināt kā ieguldījumu natūrā, bet tas nedrīkst pārsniegt 2,5% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām mikro projektiem un 5% no apakšprojekta kopējām attiecināmajām izmaksām makro projektiem.

9.Projektu iesniedzēji:

 • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums;
 • Latvijas Republikā reģistrēta reliģiska organizācija, kurai ir sabiedriskā labuma statuss.

 10.Partneri:

Apakšprojekta iesniedzējs var izstrādāt apakšprojekta iesnie­gumu un īstenot apakšprojektu patstāvīgi vai piesaistot sadarbības part­nerus. Sadarbības partneris var būt Latvijas Republikā vai Šveices Konfederācijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, reliģiska organizācija, kurai ir sabiedriskā labuma statuss, arodbiedrība, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, valsts izglītības iestāde, pašvaldība vai tās iestāde, cita atvasināta publiska persona.

***

Vairāk par Latvijas un Šveices sadarbības programmu skatīt www.swiss-contribution.lv

Apakšprojekta īstenošanas līgums

1.pielikums: Apakšprojekta iesnieguma I daļa
3.pielikums: Informatīvais pārskats
4.pielikums: Apakšprojekta pārskats
4.pielikums: Finanšu atskaite (Excel)
5.pielikums: Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām
6.pielikums: Apakšprojekta ietekmes novērtēšanas pārskats
7.pielikums: Projektu informācijas un publicitātes pasākumu vadlīnijas

8.pielikums: Interešu konflikta identificēšanas un novēršanas vadlīnijas
9.pielikums: Apakšprojekta rezultātu ilgtspējas pārskats

Sabiedrības integrācijas fonds ir apkopojis biežāk uzdotos jautājumus un izveidojis kopsavilkumu, kurā atspoguļoti tie jautājumi un atbildes, kas varētu būt interesanti un noderīgi visiem projektu īstenotājiem. Šeit Jūs varat iepazīties ar jautājumu un atbilžu kopsavilkumu. Ja Jums ir vēl jautājumi, kurus, Jūsuprāt, vajadzētu iekļaut šajā kopsavilkumā vai priekšlikumi, kā šo materiālu izveidot vēl pievilcīgāku un noderīgāku projektu īstenotājiem, kā arī citas atsauksmes par materiālu, lūdzu, sūtiet uz e-pastu . Veiksmi projektu īstenošanā!

Informatīvā pārskata sagatavošanas metodika

Darba uzskaites tabele

Normatīvo aktu saraksts

Grāmatvedības dokumentu metodiskais materiāls

Starpposma / noslēguma pārskata saturiskās atskaites metodiskais materiāls

Metodika finanšu atskaites sagatavošanai (pdf)

Finanšu atskaites paraugs (xls)

Projekti: 62 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Biedrība "Jaunatnes darbinieku asociācija "Zelta tilts""RE:START
2.Nodibinājums „Baltijas Franšīzes Fonds”Jaunā ģimene kā jauns uzņēmums: veiksmes stratēģija
3.Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”Mūža atvasara
4.Biedrība „Bērnu un jaunatnes interešu centrs”Prasmes ceļā uz patstāvību
5.Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”Dodot gūtais neatņemams!
6.Biedrība „Zvannieku Mājas”Pusceļa māja
7.Biedrība "Cinītis"Mazs cinītis gāž lielu vezumu
8.Biedrība "Latgales vārti"Jauniešu iekļaušanās un līdzdalības aktivizēšana pilsoniskās sabiedrības attīstībai Rietumlatgales reģionā
9.Nodibinājums "Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds "Sakas novada pensionāru nodibinājums""Pāvilostas senioru mūžizglītības attīstība un sadarbība starp paaudzēm
10.Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""Koriģējošas pašpalīdzības grupas Latvijas reģionos un Iļģuciema sieviešu cietumā. (Pašpalīdzības grupas - palīdzēsim viens otram!)
11.Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas"Bērnu dienas centra "Mājas" radošā darbnīca
12.Nodibinājums "RAKUS Pacientu Ombuds"Senioru informētības un iesaistes līmeņa paaugstināšana veselības aprūpes jautājumos
13.Ogres Jauniešu klubs "Projektu darbnīca"Lauku jauniešu līdzdalības veicināšana vietējā līmenī un konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū un izglītības iestādēs "Zobrata akadēmija"
14.biedrība "Limbažu filcs"Kaldināsim veselību paši
15.biedrība "Sieviešu resursu centrs "Prieks""Paaudžu strops "Nāc un dari! Redzi, ka vari!"
16.biedrība "Sociālā līdzatbildība"Brīvprātīgais darbs kā jauniešu sociālās iekļaušanas instruments
17.biedrība "Klīnisko sociālo darbinieku asociācija"„Caur nodarbinatību līdz neatkarīgai dzīvei” – atbalsta (atbalstīta darba) pasakumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgas attīstības traucējumiem
18.biedrība "Bāreņu biedrība "Saules bērni""Esi tas, kas vēlies būt!
19.biedrība "Latvijas Pašvaldības mācību centrs"Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās
20.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Jaunieši un seniori palīdz uzlabot dzīves kvalitāti Ziemeļkurzemē
21.reliģiskā organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma
22.biedrība "Liepājas Diabēta biedrība"Sabiedriski aktīva dzīvesveida veicināšana, izglītojot sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu iesaistot seniorus un cukura diabēta pacientus sabiedriskajos procesos
23.biedrība "Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija""Trušumīļu skola" nabadzības riskam pakļautiem bērniem, jauniešiem un senioriem truškopja aroda apgūšanai
24.biedrība "Latvijas bērniem ar kustības traucējumiem"Vasaras pēdiņas nākotnei
25.biedrība "Montessori ABC"Prieks kopā mācīties!
26.nodibinājums "Centrs "Dardedze""Bērns kā cietušais vai liecinieks kriminālprocesā
27.nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""Dzīves kvalitātes un motivācijas veicināšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
28.biedrība "L.A.I."Esi vesels un aktīvs
29.biedrība "Vecāki Jūrmalai""Jauniešu un jauno vecāku atbalsta centrs
30.biedrība ""Saule", organizācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem"Neatkarības dimensijas
31.biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""Jā darbam, nē cilvēktirdzniecībai!
32.biedrība "Jelgavas Pensionāru biedrība"Veselības universitāte senioriem
33.biedrība "OK Arona"Bērnu un senioru brīvais laiks kustībā
34.biedrība "Greblis"Jaunjelgavas novada un Seces pagasta jauniešu atbalsta projekts
35.reliģiska organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"Sociālā atbalsta centra "Ģertrūde" izveide un uzturēšana
36.biedrība "Attīstības centrs ģimenei"Kopienas centra izveide "Par bērniem draudzīgu Maskavas forštati"
37.biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība
38.nodibinājums "Centrs "Dardedze""Brīvprātīgie bērnu situācijas uzlabošanai ģimenē
39.biedrība "Sieviešu tiesību institūts"Senioru ceļš
40.biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai
Lapas:
Drukāšanas datums: 15.06.21