Sākums > Finansējuma avoti > ARHĪVS > ES Pārejas programma 2006-2007

ES Pārejas programma 2006-2007

eslogoMeklēt projektus

ES Pārejas programma „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā" bija viens no instrumentiem valsts programmas „Sabiedrības integrācijas Latvijā" ieviešanai, kuras vispārējais mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo dažādu tautību pārstāvju un sociālo grupu savstarpējo sapratni un sadarbību. Programmas ieviešanu finansēja Eiropas Kopiena un Latvijas valsts, kopā projektu īstenotājiem piešķirot finansējumu 2 883 580 EUR apmērā. Projektu ieviešanas laiks Pārejas programmas ietvaros bija no 2007.gada 1.marta līdz 2008.gada 30.novembrim. Šīs grantu shēmas ieviešanas institūcija bija Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

Pārejas programmas granta finansējuma saņemšana paredzēja, ka programmas ietvaros atbalstāmas sekojošas organizācijas: bezpeļņas organizācijas vai institūcijas, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas, izglītības iestādes, kultūras iestādes, pētniecības iestādes, vietējās un rajona pašvaldības, kā arī tiešās pārvaldes iestādes.

Atbalstāmie virzieni un aktivitātes ir trīs:
1. Sabiedrības etniskās integrācijas un iedzīvotāju pilsonības iegūšanas veicināšana (Pilsoniskā līdzdalība un politiskā integrācija, Kultūra, Informācija);
2. Jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu izskaušana;
3. Atbalsts pētījumiem.

Pirmā tematiskā virziena ietvaros tika atbalstīti un ieviesti 20 projekti, otrā tematiskā virziena ietvaros tika atbalstīti 24 projekta un ieviesti 23 projekti, bet trešā tematiskā virziena ietvaros tika atbalstīti un ieviesti 7 projekti. Iemesls, kāpēc viens projekts netika realizēts, bija stratēģiskas partnerības izbeigšanās.

Pārejas programma projektu ietvaros paredzēja un atbalstīja partnerības starp divām vai vairākām organizācijām, kas kopīgi atbild par projekta īstenošanu. Šādu partnerību ietvaros 50 projektu īstenošanā tika iesaistītas pavisam 120 organizācijas.

Programma tika īstenota visā Latvijā un vairāki projektu īstenotāji aktivitātes ieviesa dažādos Latvijas reģionos, nodrošinot plašu pārklājumu - 12 projekti tika ieviesti visā Latvijā, Rīgā norisinājās 14 projektu aktivitātes, Vidzemē tika īstenoti 14 projekti, Latgalē tika ieviesti 22 projekti, Kurzemē norisinājās 13 projektu aktivitātes, bet Zemgalē tika īstenoti 9 projekti.

Ar Pārejas programmas palīdzību projektu pasākumi un aktivitātes sasniedza plašu mērķauditorijas loku, tajā skaitā mazākumtautību biedrības un pārstāvju, nevalstiskās organizācijas, nepilsoņus, dažādas minoritātes, pašvaldības, valsts iestāžu pārstāvjus, lēmējorganizācijas, tiesnešus, juristus, policijas darbiniekus, sievietes, uzņēmējus, darba devējus, jauniešus, skolēnus, bērnus, vecākus, skolotājus, skolu administrācijas pārstāvjus, bibliotekārus un bibliotēkas, invalīdus, sociālos darbiniekus, psihoterapeitus, psihologus, pašdarbības kolektīvu vadītājus, pašvaldību aktīvistus un citus.

Arī aktivitātes un pasākumi, kas tika ieviesti, īstenojot projektus, bija daudzveidīgi; projektu ietvaros notika apmācības, semināri un izglītojošas konferences, vasaras nometnes, izstādes un mākslas pasākumi, kultūras un tradīciju pasākumi, pieredzes apmaiņas un studiju vizītes, DVD un CD formātos tika izveidotas filmas, video materiāli, datorspēles, raidījumi, mūzikas ieraksti, notika diskusijas, konkursi, izpētes, aptaujas un pētījumi, tika veidoti dažādi sadarbības un atbalsta tīkli, tika izstrādātas jaunas apmācību un studiju programmas, jaunas metodikas, tika veidotas mājas lapas, tika izdoti materiāli „vieglajā valodā", kā arī tika veidotas organizācijas un struktūrvienības un tika celta to kapacitāte.

Programmas ietvaros akcentējami vairāki jauni izaicinājumi, ar ko saskārās SIF, bet jo īpaši divi. Pirmkārt, programmas ietvaros tika piedāvāts jauns, līdz šim Sabiedrības integrācijas fonda programmās neskarts tematiskais virziens - jebkādu diskriminācijas un neiecietības formu izskaušana. Šāda inovatīva un esošai situācijai sabiedrībā atbilstoša pieeja no projektu ieviesēju un atbildīgo organizāciju puses tika novērtēta ārkārtīgi augstu, aicinot SIF arī turpmāk dažādās programmās un grantu shēmās iekļaut šo tematisko virzienu un ar to saistītas aktivitātes un pasākumus kā atbalstāmus.

Otrkārt, ES Pārejas programmas ietvaros tika realizēts komunikāciju projekts, kura mērķis bija veicināt sabiedrības iecietības līmeņa paaugstināšanos Latvijā, atraktīvā, radošā, dinamiskā un saistošā veidā informējot, izglītojot un iesaistot dažādas sabiedrības grupas aktivitātēs, kas sekmē iecietības un dažādības kā vērtību apzināšanos un pieņemšanu un kas veicinātu vienotas un saliedētas pilsoniskas sabiedrības veidošanos. Komunikāciju projekta ietvaros notika Iecietības diena, Sabiedrības vienotības balvas ceremonija, fotokonkurss jauniešiem sadarbībā ar MTV Latvija, dažādi sabiedrības informēšanas pasākumi, reģionālie semināri projektu īstenotājiem, kā arī tika sagatavots Pārejas programmas un citu organizāciju veiktos pētījumos balstīts ziņojums par pašreizējo situāciju Latvijā un par nākotnes tendencēm integrācijas un iecietības jomās. Komunikāciju projekta ietvaros tika sagatavots arī Pārejas programmas noslēguma novērtējuma ziņojums.


Informācijas avots: Sabiedrības integrācijas fonds, "Pārejas programmas noslēguma novērtējuma ziņojums", Rīga, 2008

Šim finansējuma avotam nav atrasti konkursi.
Projekti: 51 


Lapas:

Nr.Projekta īstenotājsProjekta nosaukums
1.Latviešu valodas apguves valsts aģentūra Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai
2.Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs" Kultūras pieejamība sociālai diskriminācijai un neiecietībai pakļauto grupu vidū Cēsu rajonā
3.Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs „PROVIDUS"" Dažādības integrācija publiskajā telpā un darba vietā
4.Biedrība „Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs" Neiecietības un diskriminācijas novēršana pret bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem Daugavpils rajona skolās
5.Biedrība „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne""Neizmanto, nebaidies, bet palīdzi!
6.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" Starpkultūru dialoga veicināšana
7.Biedrība „Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka"" Draudzības dienas 2007
8.Biedrība „Sociālo brīvprātīgo organizācija „ODIN/VITA"" Solis vienlīdzības virzienā
9.Cēsu rajona padomePedagogs - daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs
10.Biedrība „Ventspils Bērnu un pusaudžu atbalsta centrs „Nāc līdzi!"" Sabiedrības saskaņas veicināšana Ventspils pilsētā
11.Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija"" Dokumentālā filma par Latvijas krievu folkloras pētnieku Sergeju Oļenkinu
12.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" Pilsoniskās līdzdalības iespējas daudzkultūru sabiedrībā: no zināšanām līdz darbībai
13.Valmieras rajona padome Kultūru saskarsmes punkti Vidzemē
14.Jelgavas dome Kopā!
15.Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra" Kultūru dialogi Vidzemē
16.Daugavpils pilsētas dome Mūzika, kas vieno
17.Limbažu rajona padome „Krāsainās pasaules" - Limbažu rajona latviešu un mazākumtautību kultūru dialoga veicināšana
18.Biedrība „Kultūras un informācijas centrs [email protected]" "Mūsu stāsti" - medijs un atvērtā telpa
19.Biedrība „Izglītības attīstības centrs" Skolu bibliotēkas - kultūru dialoga veicinātājas
20.Biedrība „Projekts „Vizuālā Latvija"" Etnosi.Tolerance.lv
21.Biedrība „Lietišķo sieviešu apvienība" Jaunās pilsones ABC
22.Rēzeknes rajona padome Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai
23.Biedrība „Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība" Datorspēles „Uzcel Gaismas pili!" pieejamības nodrošināšana krievu un angļu valodā
24.Preiļu novada dome Manas un Tavas pagātnes pēdas
25.LR Naturalizācijas pārvalde Pilsonība - mana atbildība, tiesības un iespējas
26.Latvijas Lauksaimniecības universitāteTolerance kā demokrātijas vērtība: tālākizglītības programmas izstrāde un ieviešana vēstures un sociālo zinību skolotājiem
27.Talsu 2.vidusskola Es esmu starp jums
28.Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs" Naida noziegumu un neiecietības izpausmju mazināšana Latvijā
29.Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs" Diskriminācijas novēršanas padziļināšana Latvijā
30.Biedrība „Resursu centrs sievietēm „MARTA"" Sargā sevi, sargā māsas
31.Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds" Vienoti atšķirībās!
32.Biedrība „Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds"" Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības - tabu?
33.Biedrība „Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība" Ieklausies, izproti, pieņem!
34.Biedrība „Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija"" Mēs kopā - Iecietības vēstneši
35.Biedrība „Jauniešu klubs STILL" HIV+: mūsdienu dzīves realitāte
36.Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Mācāmies saprast un atbalstīt
37.Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas muzejs" Sakrālā telpa Latvijā
38.Rēzeknes rajona padome Jauniešu izglītojoša vasaras skola "Ieklausies..."
39.Daugavpils rajona padome Akcija „Atvērtā skatuve - atvērtā sirds"
40.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs"Iecietības kultūra Latvijas vidē
Lapas:

Šim finansējuma avotam nav atrasti labās prakses piemēri