sif-jauns-kras


"NVO fonds" 2019

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

Programmas ietvaros plānots atbalstīt projektus divos darbības virzienos:
- "NVO darbības stiprināšana" – mērķis ir stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā;

- "NVO interešu aizstāvības stiprināšana" – mērķis ir atbalstīt NVO, kas veic interešu aizstāvības darbību sabiedriskā labuma darbības jomās nacionālā līmenī un īsteno līdzdalības aktivitātes politikas veidošanas un īstenošanas procesos, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā.

Prioritārās jomas:
- pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību - Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības iesaisti nevalstisko organizāciju darbā, t.sk. mazākumtautību un latviešu sadarbības pasākumiem pilsoniskās līdzdalības un politisko procesu izpratnes veicināšanai;
- brīvprātīgā darba aktivitāšu un labdarības iniciatīvu veicināšanu.

Kopējais 2019.gada konkursa ietvaros projektiem pieejamais programmas finansējums ir 400 000 EUR.

pdfProgrammas "NVO fonds" izvērtējums -2019-

Проекты: 50 


Страницы:

Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība "Silta sirds"Līdzdarbojamies – Kopā ar MUMS!
2.Biedrība “Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”Aizstāvot Latvijas sieviešu tiesības un stiprinot dzimumu līdztiesības politiku nacionālā un Eiropas līmenī
3.nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”Aktīva interešu aizstāvība
4.biedrība “Bona fide Latvia”Līdzgaitnieki drošākai sabiedrībai
5.biedrība “Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem”HIV. Mīti un patiesība (Fake and Facts)
6.biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”Latvijas NVO darbības platformas nodrošināšana NVO interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā
7.biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”Apvienojamies atklātībai un korupcijas novēršanai!
8.Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"Labo darbu nedēļa 2019
9.Biedrība „Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"”Kompleksi pasākumi „Mūžizglītības un kultūras institūta VITAE” darbības stiprināšanai
10.Biedrība „Latvijas Neredzīgo biedrība”Informācijas tīkls
11.Biedrība "Apvienība I.K.P."Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām
12.Biedrība "Bērnu Vides skola"Mācies, dari, iesaisties!
13.Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"Dari labu, rādi priekšzīmi un iedvesmo citus!
14.Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”Izaugsme 2019
15.Nodibinājums "Limbažu fonds"Limbažu fonda darbības pilnveidošana
16.Biedrība "BEZVESTS.LV"BEZVESTS.LV darbības nostiprināšana, lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un attīstību, kā arī nodrošinātu brīvprātīgā darba aktivitāšu iniciatīvu veicināšanu
17.Biedrība “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”Latvijas Ornitoloģijas biedrības kapacitātes stiprināšana sabiedrības līdzdalības veicināšanai
18.Biedrība „Pierīgas partnerība”NVO atbalsta stiprināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados
19.Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”Atbalsts LPF cilvēkdrošības uz ūdens koordinācijas centra izveidei un darbības nodrošināšanai
20.Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Alūksnes NVO atbalsta centrs – reģiona NVO attīstībai
21.Biedrība "Baltic Human Rights Society"Atbalsts NVO ieguldījumam cilvēktiesību izglītībā
22.Biedrība "Eiropas Latviešu apvienība"Eiropas Latviešu apvienības kapacitātes stiprināšana diasporas līdzdalības veicināšanai Latvijā
23.Biedrība “Radošās Idejas”Biedrības “Radošās Idejas” darbības stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai Ziemeļlatgalē
24.Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra"Līdzdalības iespējas sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem
25.Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"Audzināsim pusaudzi nevardarbīgi!
26.Biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos
27.Nodibinājums “Pasaules Dabas fonds”Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā
28.Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”“Zaļais barometrs” un dabas aizsardzības interešu aizstāvība
29.Biedrība “Papardes zieds”Interešu aizstāvības darbs iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā 2019.gadā
30.Biedrība “Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija”Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darba izvērtējums un priekšlikumi rīcībpolitikas plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes uzlabošanai ilgtermiņā
31.Biedrība "Ascendum""Satori.lv" lasītāju ziedošanas kampaņas stratēģijas izstrāde un informatīvās kampaņas par ziedošanu kā pilsoniskās līdzdalības veidu īstenošana
32.Biedrība "Latvijas Mazpulki"Varam vairāk!
33.Nodibinājums "dzivniekupolicija.lv"Sabiedrisko dzīvnieku inspektoru kustība – dzīvnieku un sabiedrības interešu sardzē!
34.Nodibinājums "Centrs Dardedze"Centrs Dardedze - bērnu tiesību aizsardzībai
35.Biedrība "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Kompleksi pasākumi Zemgales NVO darbības stiprināšanai
36.Biedrība "Latvijas Studentu apvienība"Students: tagadnes ieguldījums nākotnē
37.Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"Vairāk Latvijas
38.Biedrība "Next"TUESI.LV 100+
39.Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: skaties globāli, rīkojies lokāli
40.Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds"Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana
Страницы: