Home > Sources of funding > Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība [..]

sif-jauns-kras


Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Search projects

Grantu shēmas mērķis: atbalstīt mazākumtautību centienus saglabāt savu etnisko identitāti un attīstīt kultūru, veicinot iecietību un starpkultūru dialogu Latvijas sabiedrībā saskaľā ar Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību noteiktajām prasībām. Tās ietvaros tika atbalstītas nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas mazākumtautību tiesību aizsardzības, Latvijā dzīvojošo mazākumtautību etniskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstīšanas, kā arī mazākumtautību izglītības attīstības un starpkultūru dialoga veicināšanas jomās. Projekti tika īstenoti trīs tematiskajās jomās:
1. Pasākumi izglītības jomā, kas veicina sadarbību starp daţādu tautību skolēniem un sekmē mazākumtautību un sabiedrības vairākuma kultūras, vēstures, valodas un reliģijas zināšanu apguvi;
2. Pasākumi, kas veicina mazākumtautību interešu aizstāvību;
3. Pasākumi, kas veicina mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, tādējādi rosinot starpkultūru dialogu.
Grantu shēmu ieviesa Fonds kopā ar LR Tieslietu ministriju.
Projektu konkursa veids: atklāta projektu iesniegumu atlase.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Kopējais pieejamais finansējums: 45 582 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: 1 000 – 3000 LVL, kas nepārsniedz 95% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.
Projektu konkursa izsludināšanas datums: 2010.gada 15.jūnijs
Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada 14.jūlijs.
Lēmums par atbalstītajiem projektiem: 2010.gada 20.augusts

NAV_KONKURSU_P
Projects: 18 No.Project PromoterProject's title
1.Latvijas Krievu kultūras biedrībaEkskursijas programmas "Krievu, baltkrievu, poļu kultūras vietas Latvijā" izstrādāšana
2.Biedrība "Krievu kultūras centrs "Kalistratova nams""Sabiedrības informēšana par Daugavpils Krievu kultūras centra darbību krievu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā
3.Jelgavas krievu biedrība „Istok”Boldinas rudens
4.Biedrība "Ziemeļu kaija"Bērnu klubs "Latvija- mūsu kopējās mājas"
5.Latvijas Moldāvu Kultūras Centrs „Dačija”Moldāvu tautas kultūras mantojums „No nezināmā līdz atpazīstamībai – viena klikšķa attālumā”
6.Nodibinājums "Līvu fonds"Lībiešu valodas nedēļas Ventspilī
7.Biedrība "Šamir"Ebreju mazākumtautības kultūras pasākums. Fotoattēlu izstāde „Ebreju dzīve un liktenis Latvijā pirmskara un 2. Pasaules kara laikā”
8.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"„Pagātne nākotnē”
9.Biedrība "Liepājas poļu sieviešu klubs VANDA"Pilsoniskās līdzdalības veicināšana mazākumtautību vidē Liepājā
10.Latvijas gruzīnu biedrība „Samšoblo”Veicināsim gruzīnu naturalizāciju!
11.Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"ES – topošais LR un ES pilsonis
12.Biedrība „Skola visiem”Radošā konference „Čigānu (romu) etniskā identitāte un tās saglabāšana Sabiles kultūrvidē”
13.Poļu biedrība „Rodacy”Uzzinu, piedalos un sadarbojos
14.Biedrība „Eiropas minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle”Starpkultūru dialogs skolu darbībā
15.Biedrība „Goraļ”Latvijas tautu pasaku festivāls
16.Biedrība "Latviešu valodas skolotāju asociācija"Radošo darbnīcu „Raibi ziedi vainagā” organizēšana dažādu tautību skolēniem un skolēnu radošo darbu izdošana grāmatā
17.Biedrība "Šamir"Mācību programma skolēniem “Ebreju mazākumtautības loma Latvijas reģionu vēstures un kultūras mantojumā”
18.Краткий обзор условий Схемы гранта