Начало > Источники финансирования > Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprin[..]

sif-jauns-kras


Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Grantu shēmas mērķis: attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā. Grantu shēmas uzdevums ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras veic plānošanas reģiona attīstībai nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā, iesaistot šajā procesā citas nevalstiskās organizācijas un sabiedrību. Projektu ietvaros nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotājiem un pašvaldībām tika nodrošināts metodiskais, konsultatīvais, izglītojošais un informatīvais atbalsts pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā plānošanas reģionā (piemēram, konsultācijas juridiskos jautājumos, efektīva nevalstiskā sektora pārstāvniecības nodrošināšana u.c.). Papildus saskaľā ar attiecīgā plānošanas reģiona attīstības padomes noteiktajām prioritātēm projektu ietvaros popularizēts brīvprātīgais darbs, kā arī veicinātas pilsoniskās sabiedrības formālas vai neformālu iniciatīvas.
Grantu shēmu ieviesa Fonds kopā ar LR Tieslietu ministriju, projektu atlases I kārtā iesaistot plānošanas reģionu attīstības padomes.
Projektu konkursa veids: I kārtā atklāta projektu iesniegumu atlase, II kārtā – slēgta projektu iesniegumu atlase, kurā uzaicināti plānošanas reģionu izvirzīti 5 projektu iesniedzēji.
Atbilstošie projektu iesniedzēji: biedrības un nodibinājumi.
Kopējais pieejamais finansējums: 70 770 LVL.
Pieejamais finansējums vienam projektam: maksimālais katram reģionam pieejamais grantu shēmas finansējums - 14 154 LVL, kas nepārsniedz 95% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

Проекты: 5 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē
2.Biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”Zemgales NVO sektora stiprināšanas pasākumi 2010
3.Biedrība „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs”Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām
4.Nodibinājums “Valmieras novada fonds”Vidzemes iedzīvotāji uzņemas atbildību par savu novadu
5.Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"Mēs ♥ NVO