CALDER logo ansamblis

Projekts: Kapacitātes veidošana un izpratnes paaugstināšana neiecietības novēršanai un apkarošanai Latvijā (CALDER)

Lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā, Sabiedrības integrācijas fonds 2021.gadā sadarbībā ar Latvijas Universitāti kā vadošo partneri, Tiesu administrāciju, Valsts policiju un Latvijas Republikas Prokuratūru Eiropas Komisijas programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros uzsācis tiesībsargājošo iestāžu kapacitātes celšanu naida noziegumu novēršanai un apkarošanai. Projekta laikā plānots celt 64 tiesnešu, advokātu, prokuroru, valsts un pašvaldības policijas darbinieku ekspertīzi naida runas un naida noziegumu identificēšanā, efektīvā izmeklēšanā un tiesību normu piemērošanā, kā arī sadarbībā ar projekta partneriem tiks izvērtēts pašreizējais tiesiskais regulējums un nepieciešamības gadījumā tiks iniciētas tiesību aktu izmaiņas atbilstoši starptautisko tiesību praksei.

Latvija jau kopš neatkarības atgūšanas ir pievienojusies daudziem starptautiskiem līgumiem, kuri uzliek par pienākumu vērsties pret naida noziegumiem, tomēr Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI) savos 2018. gada secinājumos attiecībā uz Latviju norāda uz daudzām naida noziegumu un naida runas apkarošanas un novēršanas problēmām, iesaka celt policijas rīcībspēju un veicināt uzticības veidošanos policijai, lai risinātu problēmu ar nepietiekamu ziņošanu par naida noziegumiem. Secinājumos arī norādīts uz nepieciešamību veikt tiesiskā regulējuma grozījumus, lai veicinātu naida runas efektīvāku identificēšanu un saukšanu pie atbildības par to. ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja uzsver nepieciešamību uzlabot tiesisko regulējumu un nodrošināt apmācību tiesībsargājošām iestādēm, lai uzlabotu naida noziegumu identificēšanu un sodīšanu.

Lai realizētu iepriekš minēto, kā projekta pirmā aktivitāte tiks veikta pētījuma izstrāde par starptautiskajām saistībām un standartu naida noziegumu jomā, Latvijas tiesisko regulējumu un tā atbilstību starptautiskajām prasībām, kā arī Latvijas tiesu prakses naida noziegumu jomā analīzi. Sabiedrības integrācijas fonda uzdevums pētījuma ietvaros ir naida noziegumu socioloģisko un psiholoģisko aspektu izpēte.

Atbilstoši pētījuma rezultātiem, Sabiedrības integrācijas fonds izstrādās uz vajadzībām balstītu apmācību programmu, kas pēc tam Latvijas Universitātes vadībā tiks izmantota apmācību ciklā ar mērķi paaugstināt policijas, prokuratūras darbinieku un tiesnešu rīcībspēju efektīvi identificēt naida noziegumus un naida runu un praktiski piemērot tiesību aktus, lai par to sauktu pie atbildības, kā arī celt Sabiedrības integrācijas fonda darbinieku izpratni par naida runu un naida noziegumiem. Projekts sekmēs efektīvāku tiesiskā regulējuma piemērošanu cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, kā arī uzlabos sadarbību un informācijas apmaiņu starp procesā iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem.

Projekta ietvaros plānotās darbības:

·     tiesiskā regulējuma par naida noziegumiem, tai skaitā naida runas, atbilstības starptautiskajām saistībām izvērtēšana.

Spēkā esošā tiesiskā regulējuma, tai skaitā tā piemērošanas praksē, efektivitātes izvērtēšana, lai identificētu tiesiskā regulējuma nepilnības un sniegtu priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, kā arī lai izstrādātu vadlīnijas profesionāļiem par naida noziegumu, tai skaitā naida runas, identificēšanu;

·     mācību programmas izstrāde un apmācību cikla īstenošana.

Mācību ietvaros tiks paaugstināta policijas un prokuratūras darbinieku, kā arī tiesnešu rīcībspēja efektīvi identificēt naida noziegumus, tai skaitā naida runu, un saukt par to pie atbildības. Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki pilnveidos savas zināšanas par naida runu un naida noziegumiem. Mācības sekmēs efektīvāku tiesiskā regulējuma piemērošanu cīņā pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, kā arī uzlabos sadarbību un informācijas apmaiņu starp procesā iesaistītajiem galvenajiem dalībniekiem;

·     zinātniskā konference.

Konferences ietvaros tiks prezentēts pētījums un izstrādātā apmācību programma, kā arī notiks pieredzes un zināšanu apmaiņa ar pieaicinātajiem starptautiskajiem ekspertiem par labāko īstenoto praksi. Konference veicinās arī plašākas sabiedrības izpratni par rasisma, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas novēršanu un apkarošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" ietvaros. Projekta ilgums ir 24 mēneši un kopējais finansējums 171 943.65 EUR, no kuriem EK sedz 80% jeb 137 554.91 EUR.

Granta līgums Nr. 963736 — CALDER — REC-AG-2020 / REC-RRAC-RACI-AG-2020

 

Sanita Lāce

Attīstības instrumentu nodaļas vadītājas vietniece
sanita.lace [at] sif.gov.lv