Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzī[..]

sif-jauns-kras


Līdzdalība valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Projekta mērķis ir sniegt valsts institūcijām un lēmumu pieņēmējiem PROVIDUS ekspertīzi rīcībpolitikas veidošanas un uzraudzības procesos nozīmīgākajos šobrīd aktuālajos rīcībpolitikas jautājumos PROVIDUS ekspertīzes jomās - labas pārvaldības un tiesiskuma, iekļaujošas sabiedrības, sociālās uzņēmējdarbības, kā arī noziegumu prevencijas jautājumos. Tāpat projekta mērķis ir sniegt lēmumu pieņēmējiem, kā arī medijiem un caur tiem – plašākai Latvijas sabiedrībai – pārskatu par valdības un Saeimas padarītajiem, uzsāktajiem un neuzsāktajiem darbiem, lai labotu Zolitūdes traģēdijas izgaismotās sistēmiskās kļūdas. Atbalsts PROVIDUS kapacitātei līdzdarboties valsts politikas veidošanas un uzraudzības procesos šajos jautājumos ļaus PROVIDUS komandai sniegt savu ieguldījumu demokrātijas procesu pilnveidošanā dažādos publiskās pārvaldes līmeņos. Tā kā programmas vispārīgais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, un šī programmas virziena mērķis ir NVO līdzdalības nodrošināšana, šis projekts sniegs tiešu ieguldījumu programmas mērķu sasniegšanā.

Projektu veido divas aktivitātes:

1. Līdzdalība konsultatīvajās padomēs, komisijās un darba grupās, kā arī atzinumu sagatavošana par aktuālajiem nacionāla līmeņa likumdošanas un rīcībpolitikas jautājumiem labas pārvaldības un tiesiskuma, iekļaujošas sabiedrības, sociālās uzņēmējdarbības, kā arī noziegumu prevencijas jautājumos. Tā rezultātā valsts un pašvaldību institūciju, pilsoniskās sabiedrības un mediju pārstāvjiem būs pieejama PROVIDUS ekspertīze par aktuālajiem likumdošanas un rīcībpolitikas jautājumiem, veicinot pārdomātu lēmumu pieņemšanu.
2. Uzraudzības papildināšana par Zolitūdes traģēdijā izgaismoto sistēmisko kļūdu labošanu. PROVIDUS atjaunos 2014.gadā uzsākto un 2015.gadā papildināto publisko uzraudzību Saeimas un valdības darbam, lai labotu sistēmiskās kļūdas nacionālajā likumdošanā un rīcībpolitikā četrās jomās, kas pēc Zolitūdes traģēdijas atklājās kā visproblemātiskākās – atbalsts cietušajiem, būvniecības kvalitāte, civilā aizsardzība, kā arī institūciju atbildība labot sistēmiskās kļūdas. Tā rezultātā lēmumu pieņēmējiem, medijiem un plašākai sabiedrībai tiks nodots materiāls, kas palīdzēs uzturēt spiedienu veikt nepieciešamos uzlabojumus, kā arī vājinās apgalvojumu, ka nekas pēc Zolitūdes traģēdijas neesot mainījies.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 5999,78 EUR / 4 216.67 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/IAS/017
Project Promoter: Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS
Field of activity: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Place of implementation: Whole Latvia
Legal address: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums