Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ESF Dažādības veicināšana

Sabiedrības informēšana

sif-lv-esf

Kādēļ?
Dati liecina, ka tolerances līmenis pret sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām Latvijā joprojām ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Sociālā progresa indeksā, kurā tiek apskatītas dažādas tautas attīstības dimensijas un apskata kopumā 52 indikatorus, Latvija kopumā ierindojas 33.vietā pasaules valstu vidū. Viszemākie rādītāji Latvijas gadījumā ir tieši tolerances un iekļaušanas dimensijā, kurā Latvija ierindojusies 69.vietā, kas norāda, ka tolerances līmenis ir zems un ka joprojām izteikti pastāv diskriminācija pret sociālās atstumtības riskam pakļautām personām un to grupām.
Lai gan ir izstrādāti dažādi rīcībpolitikas dokumenti, piemēram, Rīcības plāns "Vienlīdzīgas un cieņpilnas sabiedrības attīstība" 2015.-2017.gadam, kā arī lai gan ir notikuši atsevišķi, kampaņveidīgi pasākumi tolerances līmeņa paaugstināšanai, joprojām nepastāv vienota pieeja šās problēmas risināšanai. Tā rezultātā netiek pilnvērtīgi veicināta diskriminācijas riskiem pakļauto personu tiesību apzināšanās un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana.
Ir nepieciešamas vairākas sociālās aktivitātes un pasākumi gan valsts, gan novadu mērogā, lai sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajām personu grupām palīdzētu integrēties sabiedrībā, ceļot šo personu ticību saviem spēkiem, nostiprinot sociālās iemaņas un rodot risinājumu dažādām problēmām, kā arī lai sekmētu sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par dažāda veida diskriminācijas pastāvēšanu un tās novēršanu. Tāpat nepieciešami informatīvi un koordinēti pasākumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajām personu grupām, sekmējot šo personu tiesību apzināšanos un sabiedrībā pastāvošo aizspriedumu mazināšanu, kas ilgtermiņā veicinās personu un personu grupu aktīvāku iesaisti pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, darba tirgū un izglītībā.

Aktivitātes mērķis
Lai veicinātu dialogu ar Latvijas sabiedrību un uzrunātu plašu mērķauditoriju par nediskriminācijas principiem un sekmētu tolerances un sabiedrības saliedētību, nepieciešama vienota un regulāra sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana. Stratēģijā balstītajai sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas kampaņai jānodrošina dažādu sabiedrības grupu izpratnes par diskrimināciju paaugstināšana, jāveicina tolerance un sabiedrības saliedētība starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, kā arī jāveicina izpratne par sociālās iekļaušanas nozīmi un pakalpojumu pieejamību mērķa grupām, tai skaitā reģionālā griezumā.

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas aktivitātēm ir sekojošas mērķa grupas:
• sabiedrība kopumā;
• sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:
o personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem dzimuma dēļ;
o personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma (50+));
o personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem invaliditātes dēļ;
o personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskiem etniskās piederības dēļ;
• darba devēji un to darbinieki;
• patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Plānotie sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi:

1. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas stratēģijas izstrāde
2017. gada pirmajā pusē tika izstrādāta sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģija, kura kalpos par pamatu turpmākām izpratni veicinošām un informējošām aktivitātēm projekta īstenošanas laikā no 2017. līdz 2022.gadam. Stratēģijas izstrādes ietvaros ir veikta izpēte, lai noskaidrotu šā brīža sabiedrības izpratnes un informētības par diskriminācijas un dažādības jautājumiem līmeni, kā arī lai novērtētu piemērotākas un efektīvākās metodes, kuras pielietojamas sabiedrības izpratnes un informētības par pretdiskriminācijas un dažādības jautājumiem paaugstināšanai vidējā termiņā no 2017. līdz 2022.gadam ar ilgtermiņa ietekmi uz sabiedrības izpratnes līmeni. Balstoties uz izpētes rezultātiem, tika sagatavota stratēģija, paredzot visaptverošas, regulāras un ilgtermiņā iedarbīgas sabiedrības informēšanas un izpratnes paaugstināšanas metodes komunikācijai ar dažādām sabiedrības grupām par pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas pasākumiem.

Izpēte un stratēģijas izstrāde tika uzsākta 2017.gada 5.janvārī un tika veikta 4 mēnešu laikā kopš līguma slēgšanas ar pakalpojuma sniedzējiem – personu apvienību SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero".

Nodevumi:

pdfSabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģija pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanai (2017)

pdfKopsavilkums izpētes ziņojumam par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas sniegšanas mehānismiem (2017)

pdfIzpētes ziņojums par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas sniegšanas mehānismiem (2017)

2. Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu nodrošināšana

Balstoties uz izstrādāto stratēģiju, tiks izstrādāta sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas kampaņa, kurai jānodrošina dažādu sabiedrības grupu izpratnes par diskrimināciju paaugstināšana, jāveicina tolerance un sabiedrības saliedētība starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, kā arī jāveicina izpratne par sociālās iekļaušanas nozīmi un pakalpojumu pieejamību mērķa grupām, tai skaitā reģionālā griezumā. Kampaņas aktivitātes norisināsies no 2018. 2.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturksnim, un tām jāatstāj ilgtermiņa ietekme uz sabiedrības izpratnes līmeni par pretdiskriminācijas un dažādības jautājumiem.

Vienotas kampaņas īstenošana un sistemātiska ilgtermiņa sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu veikšana, pievēršot uzmanību tolerances jautājumiem un radot izpratni par diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes dažādajiem izpausmes veidiem un iespējām ar to cīnīties, uzsākta 2018.gada 1. ceturksnī un tiks veikta 55 mēnešu laikā kopš līguma slēgšanas ar pakalpojuma sniedzēju – SIA "Deep White".

Kampaņas laikā izdotie informatīvie materiāli

Ziņu lapas:

Informatīvie materiāli:

Aktivitātes norises laiks: 2016.gada 3.ceturksnis – 2022.gada 4.ceturksnis.

Kas to dara?
Finansējuma saņēmējs – Sabiedrības integrācijas fonds.
Publisko iepirkumu likuma kārtībā izraudzīti pakalpojuma sniedzēji, kas īstenos plānotos sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumus:
• nodrošinās sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas stratēģijas izstrādi (2017.gada 5.janvārī noslēgts līgums ar personu apvienību: SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero");
• nodrošinās sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu ieviešanu (2018.gada 26.martā noslēgts līgums ar SIA "Deep White").

Ko mēs vēlamies sasniegt?
Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām plānots veikt mērķtiecīgus un visaptverošus sabiedrības izpratnes un informētības par diskriminācijas, tolerances, sabiedrības saliedētības un dažādības jautājumiem paaugstināšanas pasākumus, tā sekmējot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu tiesību apzināšanās un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu.

Kontaktinformācija
Antra Spriņģe
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinatore
Tālr. 26590666
e-pasts: Antra.Springe[at]sif.gov.lv