Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ARHĪVS > Pieredzes apmaiņa

Pieredzes apmaiņa ASV 2016

Projekta "Pieredzes apmaiņa bēgļu integrācijas jautājumos" ietvaros īstenota vizīte Amerikas Savienotajās Valstīs

2016. gada nogalē septiņi (7) valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji (Sabiedrības integrācijas fonds, Kultūras ministrija, Iekšlietu ministrija, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Pašvaldību savienība un biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem) devās uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai iepazītos ar patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem. Pieredzes apmaiņas dalībnieki brauciena laikā gūtās zināšanas iespēju robežās centīsies turpmāk izmantot savā ikdienā, strādājot ar bēgļu integrācijas jautājumiem Latvijā.

Brauciena ietvaros tik apmeklētas divas ASV pilsētas – Vašingtona (D.C.) un Detroita (Mičiganas štats). Pieredzes apmaiņas uzdevums bija iepazīties ar bēgļu integrācijas organizēšanu ASV. Lai to īstenotu, ar ASV Valsts departamenta atbalstu, nedēļas laikā tika apmeklētas 15 organizācijas.

Brauciena dalībnieki uzzināja par šādiem jautājumiem:
• ASV valsts pārvaldes sistēma.
• Tiesību aizsardzība un integrācija.
• Imigrācijas likumdošana un juridiskais atbalsts.
• Valsts atbalsts bēgļiem un imigrantiem.
• Imigrantu bērnu izglītība.

Lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem, grupa apmeklēja:

Vašingtonā

Urban Institute (Pilsētplānošanas institūts)
www.urban.org
Institūts darbojas 50 ASV štatos un vairāk nekā 28 ārvalstīs. Tas specializējas uz politikas un programmu analīzi, kā arī sniedz priekšlikumus kā uzlabot kopienu sociālekonomiskos dzīves apstākļus. Tikšanās laikā tika diskutēts par bēgļu demogrāfijas un imigrantu integrācijas jautājumiem, gan no kvantitatīvā, gan kvalitatīvā skatu punkta.

U.S. Deparament of State (ASV Valsts departaments, iedzīvotāju, bēgļu un migrācijas departaments)
www.state.gov
Birojs ikdienā koordinē valsts politiku attiecībā uz iebraucējiem, kā arī koordinē ASV migrācijas politiku valsts iekšienē. Sanāksmes laikā dalībnieki no Latvijas uzzināja, cik vidēji cilvēki ar bēgļu statusu ierodas katru gadu, kādus pakalpojumus un atbalstu tie var iegūt no valsts puses un kā valsts organizē šo atbalsta sniegšanu.

American University (Amerikas Universitāte)
www.american.edu/spa
Asociētais profesors Ph.D. Alans Levins (Alan Levine) iepazīstināja ar ASV valsts iekārtas pamatprincipiem, kas un kā ievēl kongresu, valsts prezidentu, tiesu palātu, kā ir sadalītas atbildības starp šīm institūcijām.

American Immigration Council (Amerikas Imigrācijas padome)
www.americanimmigrationcouncil.org
Amerikas Imigrācijas padome (Padome) ir dibināta 1987. gadā un tās uzdevums, ņemot vērā Amerikas imigrācijas vēsturi, ir sniegt atbalstu iedzīvotājiem un politikas lēmējiem atbalstu imigrantu integrācijas jautājumos. Padome darbojas, lai panāktu taisnīgumu un godīgumu imigrantiem saskaņā ar likumu, kā arī Padome cenšas izglītot politiķus un sabiedrību par imigrantu ieguldījumu Amerikas labklājībā. Bez tam Padome nodrošina interešu aizstāvību, pārstāvību tiesu instancēs, veic pētniecību, komunikācijas un izglītības aktivitātes.

Washington Metropolitan Police Department (Vašingtonas pilsētas policijas pārvalde)
www.mpdc.dc.gov
Īpašās koordinācijas nodaļas uzdevums ir nodrošināt atbalsta mehānismu visiem Kolumbijas apgabala iedzīvotājiem, spēcinot kopienu, veidojot savstarpējās attiecības, balstoties uz efektīvām tiesībaizsardzības stratēģijām, aizstāvību, izglītošanu un informēšanu. Nodaļas vīzija ir iedzīvotāju sasvstarpējās attiecības, kas balstītas uz savstarpēju cieņu un uzticēšanos, sniedzot ārkārtas atbalstu pilsoņiem. Īpašā sadarbības nodaļa veicina policijas sadarbību ar kopienām, kurām nepietiekamā daudzumā ir pievērsta uzmanību un aizsardzība, piemēram, cilvēki, kuri ieceļojuši no Āzijas un Dienvidamerikas, nedzirdīgo un vājdzirdīgo, geju un lesbiešu kopienu pārstāvji.

U.S. Department of Health & Human Services (ASV Veselības un cilvēkresursu departaments)
www.acf.hhs.gov/orr
Departamenta ietvaros darbojas Bēgļu pārcelšanās birojs (Refugee Services Division), kurš pārrauga valsts atbalsta programmas, kas paredzētas, lai uzlabotu bēgļu integrāciju un sociālo iekļaušanos. Pašreizējās programmas ietver atbalsta grantu personai, individuālās attīstības plāna izveidi un īstenošanu, atbalstu mikrouzņēmumu dibināšanai, atbalstu bērnu aprūpes programmām un nodarbinātībai. Biroja redzes laukā ir ne tikai personas ar bēgļa statusu, kuras ar valsts atbalstu tiek atvestas uz ASV, bet arī tās, kas pašas ieradušās ASV un lūdz patvērumu. Lai nodrošinātu atbalstu personām ar bēgļu statusu, birojs ikdienā sadarbojas ar deviņām aģentūrām. Šo aģentūru uzdevums ir nodrošināt personām ar bēgļu statusu (5 gadu periodā) finansiālu atbalstu (valsts noteiktā apjomā), medicīnisko palīdzību, nodarbinātības uzsākšanu, mājokļa jautājumu risināšanu, izglītības ieguvi, kā arī citus sociāla rakstura pakalpojumus.

Linthicum Elementary (Linthicum pamatskola, Anne Arundel apgabals, Merilendas štats)
www.aacps.org
Tikšanas laikā tika pārrunāts, kā skolas aktivitātēs iesaistās imigrantu ģimenes un apkārtējā sabiedrība, lai palīdzētu imigrantu ģimenēm integrēties vietējā izglītības sistēmā.
Anne Arundel apgabala valsts skolās ir izveidotas programmas, kuru mērķis ir veicināt sadarbības attiecības starp ģimenēm, sabiedrības locekļiem un skolām. Pašvaldības ietvaros īpaši izveidots birojs sniedz dažādus atbalsta pasākumus iebraucēju ģimenēm, piemēram, angļu valodas apguvē, skolu mācībspēku izglītošanā, vietējās sabiedrības iesaistē. Katrai ģimenei var tikt piesaistīts kurators kurš palīdz, izskaidrojot skolu programmas un saistošos noteikumus, palīdz ārkārtas situācijās (vardarbība pret bērnu, mājokļa trūkums), dokumentu tulkošanā, rīko informatīvus pasākumus vecākiem un skolotājiem u.c. Kopumā apgabalā tiek īstenotas 40 programmas, darbojas bilingvālie koordinatori, psihologi u.c. speciālisti. Apgabala līmenī ir izveidotas arī vairākas apvienības, piemēram, International Parent& Community Leadership Academy (Starptautisko vecāku un vietējās kopienas līderības akadēmija), spāņu un citu valodu apguves pasākumi (ģimeņu konferences, spāņu izcelsmes sieviešu dienas u.c.), http://tinyurl.com/welcomeAACPS. Bērnu vecāki regulāri tiek iesaistīti skolas aktivitātēs, lai veicinātu savstarpēju sapratni un sadarbību, kā arī veicinātu vienotas sabiedrības izveidi apgabalā. Skolās tiek īstenoti dažādu tautību nacionālie vai reliģiskie svētki, lai veicinātu dažādības izpratni un toleranci bērnu vidū pret dažādo. Skolotājiem tiek rīkoti semināri par to, kā strādāt ar iebraucēju ģimenēm, iknedēļas info lapas par pasākumiem utml.

Detroita, Mičiganas štats

Detroit City Councilwoman Raquel Castañeda-López- District (Detroitas pilsētas (Mičiganas štats) pilsētās domes pārstāves Raquel Castañeda-López birojs)
www.detroitmi.gov
Detroitas domes deputāte Ms. Raquel Castañeda-López ir pirmā Dienvidamerikas izcelsmes pārstāve, kas ir ievēlēta pilsētas domē. Viņa savā darbībā pievērš lielu uzmanību minoritāšu tiesībām. Deputātes paspārnē ir izveidots Imigrantu lietu birojs. Tā uzdevums ir veicināt imigrantu veiksmīgāku integrēšanos Detroitas pilsētā, palīdzot viņiem veiksmīgi uzsākt un vadīt mazo uzņēmumu, palīdzēt ar pārcelšanās jautājumiem un ieviest citus atbalsta pakalpojumus.

MI Department of Health and Human Services (Mičiganas štata Veselības un cilvēkresursu departaments)
www.michigan.gov
Departamenta īstenotās aktivitātes tiek finansētas no ASV bēgļu pārvietošanas programmas. Tās uzdevums ir nodrošināt to, ka visi bēgļi, kas ir pārvietoti uz dzīvi Mičiganas štatā var pilnībā iekļauties un izmantot tās pašas iespējas, kas tiek piedāvātas Amerikas pilsoņiem. 2016. gadā Mičiganas štatā uz dzīvi apmetās vairāk nekā 4000 bēgļu, kas veido 5% no visiem bēgļiem, kas gada laikā ierodas ASV. 51% no bēgļiem ir 18-64 gadu vecumā, 48% - jaunāki par 18 gadiem, 52% ir vīrieši. Programmas ietvaros bēgļiem tiek nodrošināts atbalsts šādu jautājumu risināšanā: individuālu gadījumu vadība, nodarbinātība, skola, īpašs atbalsts vecāka gada gājuma cilvēkiem, audžuģimenes, profesionālā pārsertifikācija, veselības pārbaudes un profilakse, socializēšanās ar vietējo kopienu, angļu valodas apguve utml.

Samaritas (nevalstiska organizācija "Samārieši")
www.samaritas.org
NVO Samaritas ir cieši saistīta ar evaņģēliski luterisko baznīcu Amerikā un tā ir lielākā reliģiskā bezpeļņas organizācija valstī. Samaritas īsteno vairāk nekā 70 programmas 40 pilsētās. Organizācija strādā ar audžuģimenēm, palīdz atrast mājokli, uztur pansionātus, kopienas centrus un sniedz pakalpojumus bezpajumtniekiem, bēgļiem un personām ar attīstības traucējumiem.

United community family services (Apvienoto kopienu pakalpojumi ģimenēm)
www.ucfamilyservices.org
Chaldean American Ladies of Charity (CALC) (Kaldejas amerikāņu dāmu labdarības komiteja)
Organizācija darbojas kopš 1961.gada. Šobrīd tajā darbojas vairāk kā 200 brīvprātīgie un 50 pastāvīgie darbinieki. Organizācija balstās uz Romas katoļu ticību, bet palīdz cilvēkiem neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības. Tās misija vienmēr ir bijusi palīdzēt trūkumcietēju ģimenēm Detroitas apgabalā. CALC ir bezpeļņas labdarības organizācija, kuras finansējumu 98% veido privātie ziedojumi. Par savu uzdevumu organizācija ir izvirzījusi palīdzēt tiem, kuriem klājas visgrūtāk, palīdzēt jaunatnei, vecāka gada gājuma cilvēkiem un bēgļiem. Ikdienā organizācija sniedz dažādus sociāla rakstura pakalpojumus bēgļiem. Piemēram, tiek palīdzēts ar apģērbu, mēbelēm, pārtiku. Papildus organizācija palīdz ar kultūrorientācijas jautājumiem jauniebraucējiem, piemēram, stāsta par izglītības sistēmu, amerikāņu tradīcijām utml. Organizācija arī rīko dažādus pasākumus uz kuriem aicina jauniebraucēju ģimenes, tādējādi veidojot mājas sajūtu un palīdzot vieglāk integrēties vietējā sabiedrībā.

Michigan Office of New Americans ("Jaunie amerikāņi", Mičiganas birojs)
www.michigan.gov
Birojs ir izveidots, lai veicinātu Mičiganas štata ekonomikas izaugsmi, piesaistot profesionāļus no dažādām valstīm, un veicinātu jaunu prasmju un zināšanu ieplūšanu no imigrantu kopienām. Biroja uzdevums ir koordinēt valsts centienus imigrantu uzņemšanā, t.sk. veicināt ārvalstu studentu vēlmi pēc diplomu iegūšanas palikt un strādāt Mičiganā, veidojot savus uzņēmumus štatā, tādējādi radot arī jaunas darba vietas.

Washtenaw Refugee Welcome (WRW) Vietējo iedzīvotāju apvienība, kas palīdz bēgļiem pārcelties uz dzīvi Vashtenavas apgabalā
http://www.washtenawrefugeewelcome.org
ASV Valsts departaments Mičiganas štatā ir piešķīris finansējumu divām vietējām aģentūrām - Samaritas un Ebreju ģimenes paklājumiem ar mērķi pārvietot un sniegt pakalpojumus bēgļiem, kas ierodas uz dzīvi štatā.
Ņemot vērā lielo bēgļu skaitu, kas ierodas štatā, vietējās musulmaņu draudzes ir izveidojušas apvienību - Washtenaw Refugee Welcome (WRW). Apvienības uzdevums ir apzināt un mobilizēt kopienas resursus, lai palīdzētu abām iepriekšminētajām aģentūrām bēgļu uzņemšanā un atbalsta sniegšanā.

FOTOGALERIJA

Pieredzes apmaiņas brauciens tika īstenots līguma Nr. S-LG750-15-GR-082 par projekta "Pieredzes apmaiņa bēgļu integrācijas jautājumos" ieviešanu ietvaros, kas noslēgts starp ASV Valsts departamentu un Sabiedrības integrācijas fondu.