Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi pieaugušajiem Jelgavā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta vispārīgais mērķis:
Latviešu valodas prasmes apguve vai pilnveide Jelgavas un Zemgales reģiona pieaugušajiem iedzīvotājiem – mazākumtautībām, nepilsoņiem un pilsoņiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Projekta tiešais mērķis:
Nodrošināt iespēju sākt apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmi 120 Jelgavas un Zemgales reģiona pieaugušajiem iedzīvotājiem – mazākumtautībām, nepilsoņiem un pilsoņiem, atbilstoši katra iepriekšējam valodas prasmes līmenim vismaz par 1 valodas prasmes pakāpi (no A1 līdz C1) profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Projekta mērķa grupa:
Pieaugušie Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona mazākumtautību iedzīvotāji, nepilsoņi un pilsoņi, tai skaitā prioritāri jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, izņemot bezdarbnieki, darba meklētāji un skolēni.

Projekta īstenošanas vieta:
Svētes iela 33, Jelgava, LV -3001, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs".

Projekta aktivitātes:
• Projekta administrēšana un pedagoģiskā vadība.
• Informācijas un publicitātes pasākumi par latviešu valodas kursiem (sludinājumi vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos, preses relīzes, informācija projekta īstenotāja mājas lapā, interneta portālos, sociālajos tīklos, plakāti vai paziņojumi publiskās vietās u.c.).
• Kursu dalībnieku reģistrācija.
• Kursu dalībnieku valodas prasmes sākotnējā pārbaude un mācību grupu komplektācija.
• Latviešu valodas mācības.
• Mācību rezultātu izvērtēšana, tai skaitā kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaude.
• Valsts valodas prasmes pārbaude Valsts izglītības satura centrā visiem kursu beidzējiem.
• Noslēguma pasākums un apliecību izsniegšana.

Projektā plānotie rezultāti:
Ieviests 1 projekts:
Nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.
Veikta 120 kursu dalībnieku reģistrācija un izveidots rezerves saraksts (40 personas):
• 2017. gads – 60 dalībnieku reģistrācija un rezerves saraksts (20 personas);
• 2018. gads – 60 dalībnieku reģistrācija un rezerves saraksts (20 personas);
Veikta 120 izglītojamo valodas prasmes sākotnējā pārbaude, nokomplektētas 8 mācību grupas, katrā 15 personas:
• 2017. gads - 60 personas, 4 grupas;
• 2018.gads - 60 personas, 4 grupas.
Īstenotas latviešu valodas mācības 120 izglītojamiem, 8 grupas, 100 mācību stundas katrai grupai, paaugstinot katra izglītojamā valodas prasmes līmeni par 1 pakāpi:
• 2017. gads - 60 personas (4 grupas);
• 2018.gads - 60 personas (4 grupas).
• 120 izglītojamiem izvērtēti mācību rezultāti starpposmu pārbaudēs un noslēguma pārbaudījumā.
• 120 izglītojamiem kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi VISC no tiem:
• 2017. gadā - 60 personas;
• 2018. gadā - 60 personas.
Projekta īstenošanas periods:
• 1.gads - 14.03.2017. – 31.08.2017.
• 2. gads 02.01.2018. – 30.06.2018.

Region: Zemgale Region
Amount of Grant Awarded: 19 939,03 EUR / 14 013.23 LVL;
Project number: 2017.LV/LV/8
Project Promoter: Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”
Start date of project: 14.03.2017.
Project finish date: 30.06.2018.
Status: noslēgts līgums