sif-jauns-kras


Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projekts "Pilsoniskuma skola: nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Latgalē" paredz sabiedriski aktīvas un līdzdarbīgas sabiedrības veidošanu Latgalē, biedrības "Intelekta parks"" darbības stiprināšanu, veidojot kontaktus ar citām NVO un iniciējot NVO tīklojumu – "Latgales biedrību tīklojums sadarbībai pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanā", kas vērsts uz pilsoniskas sabiedrības veidošanu, īstenojot izglītojošus seminārus, veicot darbu sabiedrības labā, veicinot Latgales reģiona iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā.

Projekta galvenās aktivitātes. Projekta aktivitātes paredz pilsoniskas sabiedrības iniciatīvu uzturēšanai un intensificēšanai Latgalē veikt biedrības "Intelekta parks" darbinieku kapacitātes celšanu, veicināt biedrības biedru personisko izaugsmi, komandas un projektu vadību iemaņu izkopšanu sadarbības tīklu veidošanā, jaunu biedrības biedru piesaisti brīvprātīgā darba popularizēšanā un biedrības informatīvā un aktivitāšu realizēšanas rīka – mājas lapas izveidi. Tiks sagatavots un ieviests 6 dienu semināru cikls Latgales NVO 70biedriem un interesentiem par NVO darbību: seminārs DU 50 interesentiem (2 dienas jūnijā) un 2 izbraukuma semināri (2 dienas jūnijā un 2 dienas augustā) pilsoniskas sabiedrības jomā darbojošos Latgales NVO 20 biedriem. Biedrība "Intelekta parks" izveidojusi 6 Latgales biedrību tīklojumu.

Plānotie rezultāti. Projekta rezultātā Latgales iedzīvotājiem tiks dota iespēja aktīvāk iesaistīties NVO darbībā; aktīviem nevalstiskā sektora darbību iniciējošiem iedzīvotājiem tiks dota iespēja piedalīties izglītojošos semināros un konsultācijās par pilsonisku sabiedrību stiprinošu sociokultūras projektu organizēšanu un vadīšanu, grāmatvedības aktualitātēm, projektu realizēšanā, pilsoniskas sabiedrības vajadzību stiprināšanas mehānismiem, kā arī līdzšinējās biedrības interneta vietnes DU mājas lapā http://du.lv/fakultates/ humanitāra-fakultāte/biedrība-intelekta-parks/ vietā izveidota funkcionāla, mūsdienīga un plašāku sabiedrību uzrunājoša biedrības "Intelekta parks" mājas lapa – rīks biedrības projektu ietvaros izstrādāto pilsoniskas sabiedrības izglītībai nepieciešamu instrumentu pārnesei uz plašāku sabiedrību un iedzīvotāju informēšanai par iespējām iesaistīties pilsoniskas apziņas uzturēšanas iniciatīvās, projektu aktivitātēs. Projekta rezultātā notiks DU biedrības "Intelekta parks" darbības popularizēšana, tiks izveidota un uzturēta mājas lapa, kā arī izveidots "Latgales biedrību tīklojums sadarbībai pilsoniskas sabiedrības aktivitāšu īstenošanai"

предоставил финансирование: 6998,40 EUR / 4 918.50 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/ 028
Исполнитель проекта: Biedrība "Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks""
Место реализации: Latgales reģions
Период проетка: 01.02.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор