Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Jauniešu pilsoniskās līdzdalības atklāsmei “Izzini, atklāj un izveido”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Projekta mērķis: Uzlabot Rēzeknes un Viļānu novada jauniešu pilsoniskās līdzdalības izpratni, piederības sajūtu un drošumspēju, organizējot informatīvu un mērķtiecīgu aktivitāšu kopumu (jauniešu personību darbnīcas, pieredzes apmaiņas pasākumi, sadarbība) jauniešiem, veicinot pilsoniskas sabiedrības kompetenču līmeņa celšanu un radot labvēlīgu un atbalstošu vidi jauniešu aktīvai iesaistei pilsoniskās aktivitātēs, t.sk. sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā.
Problēma, kas tiks risināta projekta ietvaros: jauniešu (15-25 g.) pilsoniskās izglītības kompetenču trūkums un zemā sabiedriskās iesaistes aktivitāte reģionā.
Projekta mērķa grupa: Rēzeknes un Viļānu novada jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Projekta īstenošanas vieta: Rēzeknes un Viļānu novads.
Galvenās aktivitātes:
1. Pamatlīdzekļu, inventāra iegāde (inovatīvu tehnoloģiju (Latvijas mērogā) iegāde, projekta īstenošanai nepieciešamo preču iegāde).
2. Jauniešu personību darbnīcas (trīs dienu darbnīcas ar nakšņošanu (pieredzes apmaiņas brauciens, veiksmes stāsti, iesaistes iespējas brīvprātīgajā darbā un jauniešu organizācijās, individuālā treniņa (koučinga) nodarbības, diskusijas, darba grupas)).
3. Videomateriāla izstrāde (jauniešu intervijas, atklāsmes, projekta aktivitāšu un rezultātu apkopojums).
4. Noslēguma konference (projekta gaitā gūto iespaidu, atziņu, rezultātu, arī videomateriāla prezentācija, anketēšana).
Plānotais rezultāts: Projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināts Rēzeknes un Viļānu novada jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetences un drošumspējas līmenis, kas veicinās jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā (interešu aizstāvībā).

предоставил финансирование: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/018
Исполнитель проекта: Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”
Место реализации: Rēzeknes novads un Viļānu novads
Период проетка: 01.05.2018.-30.09.2018.
Cтатус: заключён договор