Home > NVO fonds 2021 > Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu ai[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis - stiprināt LPF sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm un veicināt līdzdalību politiskajos un likumdošanas procesos, sniedzot datos un pierādījumos balstītus priekšlikumus, kas nodrošina veselīgu un drošu vidi, samazinot traumatismu un mirstību no ārējiem cēloņiem.
Aktivitātes tiek īstenotas nacionālā līmenī un to mērķauditorija ir valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību un to dibināto iestāžu darbinieki, sabiedrības pārstāvji (brīvprātīgo drošības struktūru pārstāvji, bērni un jaunieši).

Plānotās aktivitātes ietver līdzdalību rīcībpolitikas dokumentu izstrādē, datos balstītu un reprezentatīvu pētījumu veikšanu, kā arī praktiskas darbības cilvēkdrošības uz ūdens stiprināšanā (konference par cilvēkdrošību uz ūdens, ūdens kompetences prasmju apmācība bērniem un jauniešiem, drošības uz ūdens atbalsta un glābšanas pasākumu prasmju stiprināšana sabiedrībā, metodisko materiālu un standartu izstrāde).

Projekta ietvaros plānotas aktivitātes – sagaidāmie rezultāti:
1. Līdzdalība politikas plānošanas dokumentu izstrādē - Izstrādāti priekšlikumi par cilvēkdrošību uz ūdens veicinošām darbībām iekļaušanai 4 valsts politikas plānošanas dokumentos;
2. Priekšlikumu izvirzīšana normatīvo aktu pilnveidei drošības uz ūdens jautājumos - Sagatavoti un iesniegti priekšlikumi grozījumiem 7 normatīvajos aktos;
3. Ziņojums par situāciju cilvēkdrošības uz ūdens jomā Latvijā - Sagatavots 1 ziņojums;
4. Konference par cilvēkdrošības uz ūdens stratēģiju nozīmi noslīkšanas mazināšanā un to īstenošanu. ES valstu pieredzes stāsti - Noorganizēta konference, kurā piedalās 4 ārvalstu eksperti, 6-10 saeimas valsts pārvaldes pārstāvji, 50 dalībnieki (pašvaldību pārstāvji); Sagatavots pēckonferences ziņojums; Sagatavots uzsaukums ministru prezidentam;
5. Noslīkšanas novēršanas stratēģijas koncepta popularizēšana politiskajā telpā - Izsūtīti 10-15 uzaicinājumi uz tikšanos ar politiskajām partijām, to frakcijām un/vai deputātiem; Noorganizētas 10 tikšanās; Uzrunāti 30-40 saeimas un Eiropas Parlamenta deputāti;
6. Ūdens kompetences prasmju apmācība bērniem un jauniešiem - Izstrādāts 1 mācību materiāls; Novadītas 15 izbraukumu lekcijas un praktiskās nodarbības bērniem un jauniešiem; Apmācībās iesaistīti 400 jaunieši no visas Latvijas;
7. Ūdens kompetences prasmju apguves 2.-4.klasēs metodiskā materiāla izstrāde - Izveidota darba grupa; Izstrādāts metodiskais materiāls ar nodarbību konspektiem;
8. Ūdens kompetences prasmju apguves 2.-4.klasēs metodiskā materiāla prezentācija - Noorganizēti 5 prezentācijas pasākumi; Ar materiālu iepazīstināti 150 pedagogi;
9. Drošības uz ūdens atbalsta un glābšanas pasākumu prasmju stiprināšana sabiedrībā - Izstrādāts mācību materiāls; Novadītas 15 apmācības visā Latvijā; Apmācītas 250 personas; Noslēgti sadarbības līgumi ar 3 organizācijām;
10. Pētījums par pedagogu iespējām īstenot ūdens kompetences prasmju apmācību mācību saturā - Izstrādāta pētījuma metodika; Veikts pētījums; Pētījumā iesaistīti ap 250 pedagogu;
11. Glābēju uz ūdens profesijas standarta, mācību programmas un sertificēšanas kārtības ievešana - Izveidota darba grupa; Izstrādāts dokuments, kas ietver glābēju uz ūdens profesijas juridiskā statusa un reģistrācijas iespēju izvērtējumu; Izstrādāts glābēju uz ūdens profesijas standarts; Sagatavots iesniegums Labklājības ministrijai par glābēju uz ūdens profesijas iekļaušanu profesiju klasifikatorā; Izstrādāti glābēju uz ūdens sertifikācijas noteikumi/prasības; Izstrādāts profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugs;
12. Publicitātes nodrošināšana - Sagatavotas un izsūtītas 10 preses relīzes; publicēti 10 dažādi dokumenti, t.s. metodiskie materiāli; Masu medijos pieejami 10 raksti (paziņojumi, intervijas/viedokļi); izveidotas un publicētas 3 infografikas; novadītas 2 konferences (aktivitāte nr. 2 un 7);
13. Projekta administrēšana - Izveidots 1 operatīvas darbības plāns; Sagatavots 1 kalendārais plāns; Sagatavoti 15 dažādi lēmumprojekti un līgumi.
Projekta mērķa grupa: LPF biedri – 48; Pašvaldības – 119(40); Valsts pārvaldes iestādes un citas organizācijas – 10; Sabiedrība kopumā (netiešā auditorija) – 250 000 (pēc pētījuma datiem par cilvēku iesaisti dažādās peldēšanas aktivitātēs).

Amount of Grant Awarded: 38 424,14 EUR / 27 004.64 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/088
Project Promoter: Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”
Place of implementation: Rīga, Pierīga, Latgale, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme
Duration of the project: 01.03.2020.- 31.10.2020.