Home > NVO fonds 2021 > Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbī[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta mērķis- sabiedriskā labuma vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvība, labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli) ilgtspējīgas attīstības nodrošinājumam un sabiedrības informēšana par aktualitātēm ar vidi saistītajos jautājumos.
Mērķa grupas – valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas; biznesa sektori; NVO un sociālās iniciatīvas, sabiedrība kopumā.

Aktivitātes:
- vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī nevalstisko iniciatīvu, t.sk. dažādu biznesa sektoru organizētos procesos;
- NVO savstarpējas sadarbības stiprināšana un vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājums vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā;
- sabiedrības informēšana un iesaiste par aktuālo informāciju vides jomā pašvaldību un valsts līmenī, aicinot brīvprātīgi iesaistīties Pasaules Dabas Fonda darbā.

Projekta rezultāti:
- vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas plānošanas dokumentos, sektorpolitikās, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos;
- stiprināta un uzturēta nevalstisko organizāciju savstarpēja sadarbība vienotas pozīcijas nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā;
- veikts regulārs ziņu nodrošinājums PDF mājas lapā un/vai sociālajos tīklos par fonda veiktajām, divām augstāk minētajām, aktivitāšu grupām.

Amount of Grant Awarded: 16 211,13 EUR / 11 393.25 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MAC/070/23
Project Promoter: Nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.05.2020.-31.10.2020.