Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Kompleksā pieejā balstīti sistēmiski risinājumi jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pēcaprūpei

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis - uzlabot jauniešu no ārpusģimenes aprūpes patstāvīgas dzīves uzsākšanas un pēcaprūpes sistēmu, īstenojot kompleksu, iesaistīto pušu sadarbībā balstītu pieeju un pašu jauniešu ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi iesaisti savu tiesību un interešu pārstāvībā.

Mērķa grupas: ne mazāk kā 10 jaunieši ar ārpusģimenes aprūpes pieredzi, kā arī prognozējam, ka ne mazāk kā 30 jaunieši mēnesī izmantos www pieejamo informāciju, kā arī informatīvi vairāk kā 3000 bērni un jaunieši ārpusģimenes aprūpē vai īsi pēc tās beigšanas Latvijā.

Apzināts normatīvā regulējuma ietvars, kas Latvijā nosaka atbalsta sistēmu jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanas, apkopoti pētījumi un veikta labākās ārvalstu pieredzes izpēte. Intervijas, diskusijas un fokusgrupas ar jauniešiem, aprūpētājiem, pēcaprūpes atbalsta nodrošinātājiem, kā arī likumdošanas un izpildvaras pārstāvjiem ļaus precizēt aktuālās problēmas un izstrādāt risinājumus. Izveidoti un iesniegti LM un Saeimai ieteikumi normatīvo aktu izmaiņām. Aprobēts 2 dienu apmācību modulis jauniešu aprūpes speciālistiem par jauniešu sagatavošanu pastāvīgai dzīvei, novadītas 2 apmācību grupas speciālistiem. Mājas lapā izvietoti informatīvie materiāli jauniešiem par pieejamo atbalstu. Izveidotas vadlīnijas speciālistiem par patstāvīgas dzīves uzsākšanu jauniešiem. Veiktas apmācības un sagatavoti jauniešu nometnes īstenotāji, noorganizēta 1 nometne jauniešiem. Tiešsaistē translēts projekta noslēguma pasākums ar jomas ekspertu piedalīšanos ļaus sasniegt plašu interesentu auditoriju.

предоставил финансирование: 23 936,32 EUR / 16 822.54 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MAC/076/24
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”
Место реализации: visa Latvijas teritorija, t.sk., Rīgas plānošanas reģions (Rīga), Kurzemes plānošanas reģions (Kuldīga), Vidzemes plānošanas reģions (Valmiera), Zemgales plānošanas reģions (Bauska)
Период проетка: 01.07.2020.-31.10.2020.