Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Jauniešu līdzdalības akadēmija

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - attīstīt Rīgas plānošanas reģiona neaktīvo jauniešu līdzdalības kompetences, motivējot un iesaistot tos sociālās un politiskās līdzdalības aktivitātēs.

Risināšanai izvirzītas 3 galvenās problēmas: zema jauniešu līdzdalība, iesaiste saturīgā brīvā laika pavadīšanā; zema jauniešu piederības apziņa novadam un Latvijai.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši, tajā skaitā jaunieši no lauku teritorijām un dažādām riska grupām.

Projekta galvenās aktivitātes: sabiedrības informēšanas kampaņa, kura sekmēs sabiedrības informētību par pilsonisko līdzdalību, tās nozīmi un līdzdalības iespējām dažādos līmeņos. Kampaņas ietvaros tiks rīkoti 10 izglītojoši semināri. Projekta aktivitātes ietvers 2 jauniešu līdzdalības darbnīcas, pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu plānošanu un īstenošanu, un jauniešu līderu tikšanos projekta noslēgumā.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta sabiedrības informēšanas kampaņa, izglītojošo semināru un līdzdalības darbnīcu apmācību programma, īstenoti 10 izglītojošie semināri, 6 līdzdalības iniciatīvas un organizēts rezultātu izplatīšanas pasākums.

предоставил финансирование: 6 998,40 EUR / 4 918.50 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/060/14
Исполнитель проекта: Biedrība „Creative Minds for Culture”
Место реализации: Rīgas plānošanas reģions
Период проетка: 20.04.2020.-31.10.2020.