Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jaunieši un seniori palīdz uzlabot dzīves kvalitāti Ziemeļkurzemē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектов

Projekta mērķis veicinās pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanā Ziemeļkurzemē, īstenojot aktivitātes Talsu novadā un plašākā apkārtnē, kas uzlabo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto jauniešu un senioru dzīves kvalitāti.
Lai sekmētu reģiona senioru aktīvu socializāciju, aktīvu novecošanos un pilsonisko līdzdalību, projekta ietvaros Talsu novada fonds un Talsu pensionāru biedrība kopīgi iesaistīs līdz 17 senioru interešu klubiņus labdarības aktivitātēs (līdz 100 senioriem), senioriem Talsos, Sabilē, Valdemārpilī un Stendē notiks 10 lekcijas par veselības uzlabošanas tēmām (līdz 850 dalībnieki), notiks Ziemeļkurzemes Veco ļaužu forums (līdz 150 dalībnieki).
Lai veicinātu reģiona jauniešu motivāciju, līderības prasmju izkopšanu un līdzdalību apkaimes dzīves kvalitātes uzlabošanā, Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada domi un reģiona jauniešu organizācijām īstenos Jauniešu iniciatīvu mudināšanas Vasaras un Ziemas labdarības skolas (50 jaunieši), notiks septiņas nodarbības reģiona jauniešu klubiem un interešu grupām (līdz 175 dalībnieki), savukārt visa reģiona Jauniešu Lielā diena pulcēs līdz 350 aktīvus jauniešus.
Lai veidotu sadarbību starp paaudzēm, īstenos pasākumus, kuros kopīgus saskares punktus rod reģiona jaunieši un seniori, un veicinātu reģiona senioru un jauniešu nevalstisko organizāciju/interešu grupu un publiskā sektora (pašvaldību) sadarbību – Talsu novada fonds, Talsu pensionāru biedrība, Talsu novada domes un jauniešu organizācijas - rīkos trīs kopīgas jauniešu un senioru sporta dienas (līdz 350 dalībnieku), notiks divi kopīgi deju pasākumi (līdz 450 dalībniekiem), kā arī jaunieši un seniori labiekārtos sporta un aktīvās atpūtas taku ap Vilkmuižas ezeru Talsu pilsētā (darbos piedalīsies līdz 50 jauniešiem un senioriem).
Lai sekmētu reģiona senioru un jauniešu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanu, Talsu novada fonds sadarbībā ar projekta partneriem rīkos godināšanu Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā, savukārt, lai nodotu uzkrāto pieredzi interesentiem no visas Latvijas, rīkos pieredzes pasākumu „Paaudžu sadarbība „Ziemeļkurzemē”.    
Projekta iecerētās aktivitātes notiks Kurzemes plānošanas reģiona Talsu novada teritorijā, daļa aktivitāšu aptvers mērķa grupas Talsu, Rojas un Dundagas novados (visi ar teritorijas attīstības indeksu zem 0), kā arī interesentus no visas Latvijas.
Projekta aktivitāšu kopējās izmaksas plānotas LVL 22 652,76 apmērā, no kurām Talsu novada fonds kopā ar partneriem līdzfinansēs 5%.Результаты проекта:

• Īstenotas četras 78 senioru organizētas labdarības akcijas: (1) "Skolas soma Talsu pusē 2011", kuras ietvaros atbalstu saņēmušas 265 ģimenes, (2) iesaistīšanās Latvijas Samariešu apvienības vadītajā pārtikas bankā "Paēdušai Latvijai" – atbalstītas 40 ģimenes, (3) "Silti Ziemassvētki" – novada trūcīgās ģimenes saņēmušas 38 zeķu un 14 cimdu pārus, (4) "Brīnumam tici" – atbalstīti 274 bērni un 128 vecāki;
• Notikušas 10 lekcijas par veselīgu dzīvesveidu Talsos, Sabilē, Valdemārpilī un Stendē, un divas veselības dienas Talsos (kopīgais dalībnieku skaits – 582 seniori), kas ļāvis sekmēt senioru pašiniciatīvu veselīga dzīvesveida ievērošanā un veselības profilaksē;
• Noorganizēts veco ļaužu forums ar 150 dalībniekiem, kura rezultātā paaugstināts senioru pašnovērtējums un kopsadarbība, kā arī pievērsta uzmanība veco ļaužu jautājumiem;
• Īstenotas divas jauniešu labdarības skolas ar 64 jauniešu dalību: (1) trīs dienu Vasaras akadēmija, un (2) Ziemas labdarības skola, kuras ietvaros vasarā iegūtās teorētiskās zināšanas tika pielietotas praktiski organizējot divas labdarības akcijas (,,Brīnumam tici!" un ,,Rūķi pār novadiem");
• Notikušas septiņas nodarbības ar 186 dalībnieku piedalīšanos, kuru ietvaros jauniešu klubu pārstāvji uzlaboja savas līderības prasmes, pašvērtējumu, sniedza atbalstu apkaimes iedzīvotājiem;
• Noorganizēta Jauniešu Lielā diena, kuru apmeklēja 800 cilvēki, tai skaitā 25 jauniešu komandas ar 378 dalībniekiem. Pasākuma rezultātā sekmēta jauniešu, jauniešu grupu un organizāciju sadarbība, pievērsta vietējās sabiedrības uzmanība jauniešu jautājumiem un viņu iespējām lietderīgi pavadīt brīvo laiku bez apreibinošām vielām;
• Labiekārtota sporta un atpūtas taka ap Vilkmuižas ezeru (talkā piedalījās 52 dalībnieki), noorganizētas trīs jauniešu un senioru kopējās sporta dienas (114 dalībnieki) un divi kopīgi deju pasākumi (195 dalībnieki). Šie pasākumi ļāvuši pievērst uzmanību un sekmēt jauniešu un senioru sadarbību, vislabāk tas ir veicies, kopīgi strādājot;
• Starptautiskajā Brīvprātīgo dienā apbalvoti 15 jaunieši, seši seniori un dažādu organizāciju pārstāvji, kas ļāvis pievērst uzmanību brīvprātīgajam darbam un paaugstināt senioru un jauniešu motivāciju darboties kā brīvprātīgajiem;
• Īstenots pasākums „Paaudžu sadarbība Ziemeļkurzemē" (50 dalībnieki), kurā projekta ietvaros uzkrātā pieredze senioru un jauniešu starppaudžu sadarbības sekmēšanā tika nodota citām organizācijām un pašvaldībām.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
Освоенное финансирование: 19 368,11 LVL LVL / 27 558.34 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-174/01
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Talsu novada fonds"
Партнер: Biedrība "Talsu pensionāru biedrība"; Talsu novada dome; biedrība "Mobile Jugendarbeit Basel"
Дата начала проекта: 01.03.2011.
Дата окончания проекта: 29.02.2012.
Место реализации: Talsu, Rojas un Dundagas novads
Юридический адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Tелефон: 26596146
Электронная почта:
www: http://www.tnf.lv